^ Back to Top

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "ครู Next Gen"

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "ครู Next Gen"

คณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ "ครู Next Gen" ชิงทุนการศึกษาคณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ PIM มูลค่ากว่า 120,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

กติกาการประกวด

 • กำหนดให้เขียนเรียงความ หัวข้อเรื่อง "ครู Next Gen"
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องพิมพ์ด้วยรูปแบบตัวอักษร TH-Sarabun PSK ขนาด 16 พอยต์ ความยาวของเนื้อหา 1-2 หน้ากระดาษ A4
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 ท่าน สามารถส่งเรียงความเข้าประกวดได้ 1 ผลงาน เท่านั้น
 • ส่งผลงานเป็นไฟล์ PDF ผ่าน Link Google Form
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานของผู้สมัครห้าม คัดลอกหรือเลียนแบบผลงานของบุคคลอื่นซึ่งหากปรากฏภายหลังว่าผลงานที่คณะกรรมการตัดสินให้ได้รับรางวัล มิใช่เป็นผลงานของผู้สมัคร หรือเป็นการคัดลอกเลียนแบบจากผลงานของบุคคลอื่นคณะกรรมการมีสิทธิ์เพิกถอนรางวัลนั้น ๆ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นสิทธิ์ของคณะการจัดการ การศึกษาเชิงสร้างสรรค์และเผยแพร่สู่สาธารณะได้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 25 ธันวาคม 2566
 • ประกาศผลวันที่ 16 มกราคม 2567

เกณฑ์การตัดสิน คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น

 • เนื้อหา 50 คะแนน
  ลำดับข้อความและความคิดต่อเนื่อง และเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด
 • การใช้ภาษา 40 คะแนน
  อักขรวิธีถูกต้อง (การสะกดคำ เว้นวรรคตอน เครื่องหมายวรรคตอน)
 • รูปแบบการเขียนเรียงความ 10 คะแนน
  ประกอบด้วย บทนำ เนื้อเรื่อง สรุป

รางวัลการประกวด รวม 6 รางวัล
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ( 3 รางวัล)
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ( 3 รางวัล)

 • รางวัลชนะเลิศ
  • ทุนการศึกษา 40% พร้อมเกียรติบัตร
  • คอร์สติวภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ 1 คอร์ส (30 ชั่วโมง)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
  • ทุนการศึกษา 30% พร้อมเกียรติบัตร
  • คอร์สติวภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ 1 คอร์ส (30 ชั่วโมง)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
  • รางวัล ทุนการศึกษา 30% พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 02-855-1340 หรือ 092-269-2938

Total Prize Money: 
120,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
13 Dec 2023 08:30 to 25 Dec 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.