^ Back to Top

การแข่งขันสร้างโมเดลธุรกิจทางการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ StartUp โดยใช้เครื่องมือ Lean Canvas "Innovative Travel Startup Driving to the future"

การแข่งขันสร้างโมเดลธุรกิจทางการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ StartUp โดยใช้เครื่องมือ Lean Canvas "Innovative Travel Startup Driving to the future"

TNI Innovative Tourism and Hospitality Management และสาขา Development of Business and Start-up สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับปริญญาตรี สมัครเข้าร่วมการแข่งขันสร้างโมเดลธุรกิจทางการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ StartUp โดยใช้เครื่องมือ Lean Canvas "Innovative Travel Startup Driving to the future" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักเรียน/นักศึกษา และ อาจารย์ที่เกิดจากการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Startup
 • เพื่อก่อให้เกิดการสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการที่สนับสนุนกิจกรรมการสร้างนักเรียน นักศึกษาให้แป็นผู้ประกอบการธุรกิจ Startup
 • เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน/นักศึกษามีเวทีในการนําเสนอผลงาน
 • เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาเกิดทักษะในการทํางานเป็นทีมร่วมกัน

หัวข้อการแข่งขัน
การแข่งขัน Innovative Travel Startup Pitching ภายใต้แนวคิด “Innovative Travel Startup Driving to the future” ผู้เข้าแข่งขันพัฒนาจัดทําแนวคิดโมเดลธุรกิจ โดยใช้เครื่องมือ Lean Canvas ภายใต้หัวข้อ

 • นวัตกรรมการท่องเที่ยว (TravelTech)
 • นวัตกรรมไลฟ์สไตล์และความบันเทิง (Lifestyle & Entertainment Technology)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นผู้ที่กําลังศึกษาในระดับมัธยม-ระดับปริญญาตรี
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันในแต่ละสถาบัน ให้ส่งนักเรียน/นักศึกษาสถาบันละ 6 คน โดยแบ่งเป็น ทีมจากหัวข้อ Travel Tech จํานวน 3 คน และทีมจากโจทย์ Lifestyle & Entertainment Technology จํานวน 3 คน

กำหนดระยะเวลา
สมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 ธันวาคม 2566

รางวัลการแข่งขัน

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล จํานวน 3,000 บาท/ทีม
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จํานวน 2,000 บาท/ทีม
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จํานวน 1,000 บาท/ทีม

หมายเหตุ ทั้งสองโจทย์การแข่งขัน Traveltech และ Lifestyle & Entertainment Technology ใช้เกณฑ์รางวัลเดียวกัน

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/THforTNI

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Suwaraporn Chaikasemsan

Contest Type: 
File attachments: 
Deadline: 
04 Dec 2023 08:30 to 15 Dec 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.