^ Back to Top

ประกวดเรียงความสำหรับบุตรหลานของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ภายใต้หัวข้อ "ความสุขของฉันบนผืนดิน ส.ป.ก. และ การสานต่ออาชีพเกษตรกรรม"

ประกวดเรียงความสำหรับบุตรหลานของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ภายใต้หัวข้อ "ความสุขของฉันบนผืนดิน ส.ป.ก. และ การสานต่ออาชีพเกษตรกรรม"

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ขอเชิญนักเรียนที่เป็นบุตรหลานของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความสำหรับบุตรหลานของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ภายใต้หัวข้อ "ความสุขของฉันบนผืนดิน ส.ป.ก. และ การสานต่ออาชีพเกษตรกรรม" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๑๔,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมให้บุตรหลานของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดมุมมองต่อ ส.ป.ก. และอาชีพเกษตรกรรม
 • เพื่อเผยแพร่ผลงานที่แสดงถึงผลสําเร็จเชิงประจักษ์จากการดําเนินการปฏิรูปที่ดิน

กรอบเนื้อหาการเสนอผลงาน
หลักเกณฑ์การนําเสนอผลงานประเภทเรียงความ สําหรับบุตรหลานของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๗ กําหนดกรอบเนื้อหาของการประกวดเรียงความ ภายใต้หัวข้อ “ความสุขของฉันบนผืนดิน ส.ป.ก. และการสานต่ออาชีพเกษตรกรรม” โดยเป็นการนําเสนอมุมมองจากประสบการณ์ของบุตรหลาน ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่มีต่ออาชีพเกษตรกรรม ความสุขความประทับใจที่ครอบครัวได้อยู่อาศัยและทํากิน บนที่ดิน ส.ป.ก. หรือความรู้สึกดี ๆ ที่มีต่อการดําเนินงานของ ส.ป.ก. หรือเจ้าหน้าที่ รวมถึงแนวคิดในการสืบทอดอาชีพเกษตรกรรม สานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือองค์ความรู้ด้านการเกษตรจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป

เงื่อนไขการพิจารณาเรียงความ

 • ผู้มีสิทธิส่งประกวดเรียงความ ได้แก่ บุตรหลานของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่กําลังศึกษาอยู่ใน ระดับชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖) และมัธยมศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖) (บิดา มารดา หรือบุคคลในครอบครัว ได้รับการจัดที่ดินจาก ส.ป.ก. โดยมีหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ ในเขตปฏิรูป ที่ดิน ส.ป.ก.๔-๐๑ หรือสัญญาเช่า หรือสัญญาเช่าซื้อ หรือเป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกรในโครงการจัดที่ดิน ทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในเขตปฏิรูปที่ดิน)
 • เรียงความที่ส่งจะต้องเป็นผลงานของตนเอง ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น และต้องไม่เคยได้รับ การจัดพิมพ์เผยแพร่ในสื่อใด ๆ มาก่อน
 • เรียงความที่ส่งประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ ส.ป.ก. ผู้เขียนเรียงความไม่สามารถนําผลงานไปจัดพิมพ์ เผยแพร่ที่อื่นอีก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเลขาธิการ ส.ป.ก.
 • กรณีที่เรียงความไม่ได้รับการเผยแพร่ในเอกสารวิชาการฯ อาจมีการนําเผยแพร่เป็นฉบับออนไลน์ บนเว็บไซต์ของ ส.ป.ก.
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียว
 • ผลการตัดสินเรียงความที่ได้รับรางวัลของคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ ๔๘ ปี ถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา
ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2566 ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ส.ป.ก.จังหวัด) ทุกจังหวัด

การส่งต้นฉบับผลงาน

 • รูปแบบ
  • พิมพ์บนกระดาษขนาด A๔ ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟเวิร์ด ขนาดตัวอักษร ๑๖ พอยท์ ความยาว ๑ - ๓ หน้า (รวมตาราง แผนภาพ รูปภาพประกอบ) หรือ
  • เขียนด้วยลายมือบนกระดาษชนิดใดก็ได้ ขนาดประมาณ A๔ ความยาวประมาณ ๑ - ๓ หน้า
 • การเรียงลําดับเนื้อหา
  การนําเสนอเนื้อหาเรียงความ ควรแบ่งเป็น ๔ ส่วน คือ ชื่อเรื่อง คํานํา เนื้อเรื่อง และส่วนสรุป (และอ้างอิง ถ้ามี) ผู้เขียนควรเขียนเนื้อหาให้ครบทั้ง ๔ ส่วน โดยสามารถตั้งชื่อหัวข้อเรื่องของเนื้อหาที่ต้องการ นําเสนอในแต่ละส่วนได้ด้วยตนเอง และนําเสนอเรียงตามลําดับ ดังนี้
  • ชื่อเรื่อง ควรมีความชัดเจน กะทัดรัด และสอดคล้องกับเนื้อหา (ไม่จําเป็นต้องใช้หัวข้อ การประกวดเป็นชื่อเรื่อง)
  • คํานํา การกล่าวนําเรื่อง ต้องแสดงถึงความเป็นมาที่ชัดเจน กระชับ เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหา
  • เนื้อเรื่อง
   • หัวข้อการนําเสนอเรียงตามเนื้อหาสาระที่ต้องการนําเสนอ มีประเด็นชัดเจน
   • การนําเสนอมีความเชื่อมโยง เรียงลําดับเนื้อหาได้ดีเข้าใจง่าย
   • ใช้ภาษาเขียนถูกต้อง ชัดเจน และเข้าใจง่าย
   • ตารางและภาพประกอบควรมีเฉพาะเท่าที่จําเป็น
  • ส่วนสรุป การสรุปภาพรวมของเนื้อหาเรียงความทั้งหมด และอาจให้ข้อเสนอแนะในการ นําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป
  • อ้างอิง (ถ้ามี) กรณีที่ใช้ข้อมูลจากเอกสารของผู้อื่นประกอบการเขียน

เกณฑ์การตัดสินรางวัล
การประกวดเรียงความใช้เกณฑ์การตัดสิน ๔ ประเด็นหลัก (รวม ๑๐๐ คะแนน) ดังนี้

 • ความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหาที่สอดคล้องกับกรอบเนื้อหาการประกวด ๔๐ คะแนน
 • การเสนอแนะและการนําไปใช้ประโยชน์ หรือคุณค่าของเรียงความ ๔๐ คะแนน
 • ความสมบูรณ์ของผลงาน (ชื่อเรื่อง คํานํา เนื้อเรื่อง ส่วนสรุป) ๑๐ คะแนน
 • การใช้สํานวนภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสม ๑๐ คะแนน

รางวัลการประกวด

 • ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖)
  • รางวัลชนะเลิศ จํานวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จํานวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จํานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย จํานวน ๒ รางวัล รางวัลละ ๕๐๐ บาท
 • ระดับมัธยมศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖)
  • รางวัลชนะเลิศ จํานวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จํานวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จํานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย จํานวน ๒ รางวัล รางวัลละ ๕๐๐ บาท

ติดต่อสอบถาม
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๗-๖๕๓๖๖๒๓ เบอร์ภายใน ๑๑๖๕, ๑๑๖๖

Total Prize Money: 
14,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
29 Nov 2023 08:30 to 30 Dec 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.