^ Back to Top

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2567 "Thailand Junior Water Prize 2024"

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2567 "Thailand Junior Water Prize 2024"

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2567 "Thailand Junior Water Prize 2024" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อจัดประกวดผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำระดับประเทศ
 • เพื่อส่งเสริมการบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมรวมทั้งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทํางานวิจัย หรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมระดับเยาวชน

กติกาการประกวด
Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2024 เปิดรับสมัครผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์/ต้นแบบ/แบบจำลอง ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมการอนุรักษ์น้ำสู่ความยั่งยืน" (Water Conservation Innovation toward Sustainability)  ซึ่งปีนี้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับ "Bridging Borders: Water for a peaceful and sustainable future" โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีผลลัพธ์ขั้นพื้นฐาน คือ ต้องเป็นนวัตกรรมที่เป็นสิ่งประดิษฐ์/แบบจำลอง/ต้นแบบ (ศึกษารายละเอียดดังภาคผนวก ก) ซึ่งเป็นการแสดงผลพิสูจน์แนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งนี้ อาจจะเป็นการประยุกต์แนวคิดที่มีอยู่แล้วหรือคิดค้นขึ้นมาใหม่ และสิ่งสำคัญจะต้องไม่ลอกเลียนแนวความคิดของผู้อื่นมาทั้งหมด โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดในลักษณะเดียวกันนี้ในเวทีระดับประเทศ

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 15–19 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6) ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
 •  มีสัญชาติไทย สำหรับนักเรียนต่างชาติ หรือนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติ ต้องอาศัยหรือศึกษาที่ประเทศไทย 1 ปีขึ้นไป (พิจารณาจากหลักฐานการสมัคร)
 • โรงเรียนต้นสังกัดต้องเป็นโรงเรียนที่นักเรียนและครูที่ปรึกษาประจำอยู่ ณ ที่แห่งนั้น
 • สามารถส่งผลงาน ไม่เกิน 1 ทีม/โรงเรียน (นักเรียน 2 คน และครูที่ปรึกษา 1 ท่าน)

หมายเหตุ หากไม่เป็นไปตามคุณสมบัติผู้เข้าประกวดข้างต้น สสวท.ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประกวด Thailand Junior Water Prize

ลักษณะงานวิจัยที่ส่งเข้าประกวด

 • เป็นโครงการศึกษา/วิจัย ที่แสดงออกถึงนวัตกรรมในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการรักษาหรือแก้ปัญหาในเรื่องคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมในระดับครัวเรือน ระดับชุมชน ระดับประเทศ หรือระดับโลก
 • เป็นโครงการศึกษา/วิจัย ที่ต้องไม่ลอกเลียนแบบหรือนำเอาผลงานจากการศึกษาหรือการดำเนินการของตนเองและผู้อื่นมาส่งเข้าประกวด หากนำความคิดหรือผลงานตนเองและผู้อื่นมาดำเนินการ (ให้ระบุเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ลงในหัวข้อ "การพัฒนาต่อยอด" ของรายงานวิจัยให้เห็นชัดเจน) โดยในโครงการศึกษา/วิจัย ต้องระบุ
 • สรุปรายละเอียดเนื้อหาผลงานเดิม
 • จุดที่มีการปรับปรุงพัฒนาต่อยอดไปจากโครงการเดิมอย่างละเอียด
 • ประมาณการร้อยละของผลงานที่ต่อยอด (อย่างน้อย ร้อยละ 60 จากผลงานเดิม)
 • โครงการศึกษา/วิจัยนั้นๆ จะต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ ในการประกวดทั้งในระดับประเทศหรือต่างประเทศมาก่อน ไม่ว่ามูลค่ารางวัลที่ได้รับมาจะมีมูลค่าเท่าใดก็ตาม หรืออยู่ระหว่างการเข้าร่วมในเวทีอื่นๆ

ขั้นตอนการประกวด

 • เปิดรับสมัครพร้อมส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์รายงานวิจัยฉบับย่อ โปสเตอร์งานวิจัย และ Clip VDO การนําเสนอ (วันนี้ – 1 มีนาคม 2567)
 • ประกาศผลผู้เข้าร่วมการประกวด (มีนาคม 2567)
 • จัดงานประกวดผลงานวิจัยชนะเลิศ ปี 2567 (2 - 3 พฤษภาคม 2567)
 • ประกาศผลการประกวด (พฤษภาคม 2567)
 • ส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (English Version) เข้าร่วมการประกวด Stockholm Junior Water Prize 2024 (มิถุนายน 2567)
 • ส่งงานโปสเตอร์งานวิจัย และ Clip VDO การนําเสนองานวิจัย (English Version) เข้าร่วมการประกวด Stockholm Junior Water Prize 2024 (กรกฎาคม 2567)
 • เข้าร่วมการประกวด Stockholm Junior Water Prize 2024 (23-27 สิงหาคม 2567)

หมายเหตุ กําหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เกณฑ์การตัดสินงานวิจัย

 • รอบคัดเลือก 100 คะแนน
  • ความเกี่ยวโยง (Relevance) 20 คะแนน
  • ความสามารถในการสร้างสรรค์งาน (Creative Ability) 25 คะแนน
  • วิธีการทํางานโครงการศึกษา/วิจัย (Methodology) 15 คะแนน
  • ความรู้ในหัวข้องานโครงการ หรืองานวิจัยนั้นๆ (Subject Knowledge) 10 คะแนน
  • ความสามารถในการนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง (Practical Skills) 20 คะแนน
  • การจัดทํารายงานวิจัย (Report) 10 คะแนน
 • รอบตัดสิน 100 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล พร้อมโล่และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล พร้อมโล่และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล พร้อมโล่และเกียรติบัตร
 •  รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆ เงินรางวัล พร้อมโล่และเกียรติบัตร

หมายเหตุ โล่มอบให้กับสถานศึกษา ส่วนเกียรติบัตรมอบให้กับผู้ได้รับรางวัลทุกคน

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/globethailand2015

File attachments: 
Deadline: 
22 Nov 2023 08:30 to 01 Mar 2024 16:30

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod