^ Back to Top

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "สมาธิสร้างสันติสุขภายใน นำสู่สันติภาพโลก"

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "สมาธิสร้างสันติสุขภายใน นำสู่สันติภาพโลก"

เครือข่ายเยาวชนพุทธอาสา ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ "สมาธิสร้างสันติสุขภายใน นำสู่สันติภาพโลก" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของการทำสมาธิและการสร้างสันติภาพในสังคม
 • ส่งเสริมให้ได้แสดงความสามารถในด้านการเขียนเรียงความ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
 • อายุไม่เกิน ๑๙ ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตามกติกาของโครงการได้

กติกาการประกวด

 • ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดต้องลงชื่อสมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่าง
 • เนื้อหาของเรียงความเป็นภาษาไทยให้มีความสอดคล้องกับหัวข้อประกวด โดยมีความยาวไม่ต่ำกว่า ๑ หน้ากระดาษ A4 และไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A4 โดยผลงานจะต้องพิมพ์ใช้อักษร Angsana New ขนาด ๑๖
 • เขียนเนื้อเรื่องเรียงความสื่อตรงตามหัวข้อ "สมาธิสร้างสันติสุขภายใน นำสู่สันติภาพโลก" ไม่ต้องตั้งหัวข้อเรื่องเอง ให้ใช้หัวข้อเรื่องตามที่โครงการกำหนดให้เท่านั้น
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อนและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
 • ผู้ส่งประกวดเรียงความส่งผลงานได้คนละ ๑ ผลงานเท่านั้น และต้องแจ้งชื่อ-สกุลจริง ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน จังหวัดให้ชัดเจน บริเวณส่วนท้ายกระดาษใต้เนื้อหาเรียงความ
 • ส่งผลงานเป็นไฟล์ PDF (.pdf) ตั้งชื่อไฟล์เป็น "ชื่อ-นามสกุล+ชื่อสถาบันการศึกษา" ส่งผลงานที่ ลิงก์ด้านล่าง
 • ส่งผลงานภายในเวลา ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ หากเกินกำหนดคณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ทันที
 • คณะกรรมการและผู้รับผิดชอบกิจกรรมนี้ไม่สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกประเภทเป็นลิขสิทธิ์ของ เครือข่ายเยาวชนพุทธอาสา เพื่อการนำออกเผยแพร่ต่อไป การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 • ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางสื่อสารต่างๆ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๖
 • รับสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด ๒๘ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๖
 • คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงาน ๑ - ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๗
 • ประกาศผลการประกวด ผ่านทางออนไลน์ ระบบ Zoom ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๗
 • เผยแพร่เรียงความที่ชนะการประกวด ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗
 • มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดและเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๗

หมายเหตุ

 • กิจกรรมประกาศผลและมอบรางวัลจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลแต่ไม่ได้ร่วมกิจกรรมช่วงประกาศผลถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
 • กำหนดการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการทำกิจกรรมตามความเหมาะสม

รางวัลสการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล รับทุนการศึกษา ๑,๒๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ๑ รางวัล รับทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ๑ รางวัล รับทุนการศึกษา ๓๐๐ บาท
 • รางวัลรองชมเชย ๑๐ รางวัล รับทุนการศึกษารางวัลละ ๑๐๐ บาท
 • คุณครูผู้ประสานงานโครงการและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ทุกคน

ติดต่อสอบถาม

 • โทร ๐๙-๖๗๖๙-๖๖๕๖
 • ID line: vtumdee
 • เฟซบุ๊กแฟน เพจ "เยาชนพุทธอาสา"
File attachments: 
Deadline: 
16 Nov 2023 (All day) to 31 Dec 2023 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.