^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์รอง (Sub-logo Signature) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์รอง (Sub-logo Signature) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์รอง (Sub-logo Signature) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องส่งในนามบุคคล ไม่ใช่นิติบุคคล และเป็นผู้พำนักอยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องไม่เป็นคณะทำงาน คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงาน และคณะผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รูปแบบและรายละเอียดของผลงาน

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องประกอบด้วย
  • คำอธิบายแนวคิด ความหมาย และองค์ประกอบของตราสัญลักษณ์ ที่สื่อถึงความหมายและวิสัยทัศน์ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • จะต้องเป็นผลงานที่ออกแบบสร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกโดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator เท่านั้น และสามารถปรับแก้ไขผลงานได้
  • ผลงานจะต้องไม่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI: ARTIFICIAL INTELLIGENCE) ในการออกแบบ
  • องค์ประกอบหลักในผลงานไม่จำกัดรูปแบบหรือตัวอักษร ทั้งนี้ ส่วนประกอบต่าง ๆ ในผลงานจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และต้องสร้างสรรค์ขึ้นใหม่เท่านั้น
  • ใช้สีประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ สีบานเย็นดอกเฟื่อง้ฟ‹า ระบบ CMYK เป็น C0 M89 Y19 K0
 • มีความสวยงาม โดดเด่น ทันสมัย และเป็นสากล
 • ไม่จำกัดเทคนิคในการออกแบบ และต้องออกแบบในรูปแบบสี และขาวดำ
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด

 • ต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยตนเองโดยออกแบบขึ้นมาใหม่ มิได้ทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ หรือดัดแปลงผลงานหรือตราสัญลักษณ์ของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นปรากฎอยู่ในชิ้นงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และผลงานนั้นต้องไม่เคยได้รางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน ทั้งนี้ หากพบว่าผู้ส่งผลงานไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณา หรือเพิกถอนผลการพิจารณาผลงาน
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต้อการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการที่เนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีลักษณะเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย หากมีข้อพิพาททางกฎหมายไม่ว่าในกรณีใดให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่เพียงผู้เดียว และคณะกรรมการสามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้หรือดัดแปลงผลงาน เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานจริงได้ต่อไป ผลงานที่ชนะการประกวดจะนำไปใช้เป็นตราสัญลักษณ์รอง (Sub-logo Signature) อย่างเป็นทางการของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผลการพิจารณาตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผลงานที่ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คณะกรรมการจะเพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัลที่รับไปแล้วทั้งหมด

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • สีประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ สีบานเย็นดอกเฟื่‰Šองฟ้‹า ระบบ CMYK เป็น C0 M89 Y19 K0
 • หากใช้สีโทนม่วง จะต้องใช้สีประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ สีม่วงดอกรัก ระบบ CMYK เป็น C40 M60 Y0 K0
 • คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานที่ส่งเขDาประกวดทั้งหมด
 • หากผลงานที่ส่งเขเาประกวดต่ำกว่า 5 ผลงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินเพื่อขยายระยะเวลารับสมัครตามความเหมาะสม
 • หากไม่มีผลงานที่ได้รับการคัดเลือก ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการประกาศรางวัล
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล ตามวันและเวลาที่กำหนด ด้วยตนเอง

ระยะเวลาในการส่งผลงานเข้าประกวด

 • รับสมัครและส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด 8 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2566
 • จัดแสดงผลงานที่ส่งเข้าประกวด 8 - 14 ธันวาคม 2566
 • ตัดสินผลการประกวด 14 ธันวาคม 2566
 • ประกาศผลการประกวด 18 ธันวาคม 2566
 • มอบรางวัล 26 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การสมัครและการส่งผลงาน
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องกรอกใบสมัครและส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผ่านระบบออนไลน์ที่ www.econ.cmu.ac.th/logo-contest ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ส่วนที่ 1: รายละเอียดผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล อายุ รูปถ่าย ที่อยู่ปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์ E-mail Address และการยินยอมตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • ส่วนที่ 2: การนำเสนอผลงาน ประกอบด้วย ชื่อผลงาน แนวคิด แรงบันดาลใจในการออกแบบ (Concept) และองค์ประกอบต่าง ๆ ของผลงาน พร้อมระบุ CODE สี โหมด CMYK
 • ส่วนที่ 3: การส่งผลงาน ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องส่งผลงานเข้าประกวดผ่านระบบ Online และส่งผลงานในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ดังนี้
  • ส่งผลงานผ่านระบบ Online
   • Log in เข้าสู่ระบบออนไลน์ที่ www.econ.cmu.ac.th/logo-contest
   • แนบไฟล์ต้นฉบับผลงานรูปแบบดิจิทัลที่สามารถปรับแก้ไขได้ ตามมาตรฐานของโปรแกรม ประกอบด้วย ไฟล์รูปภาพนามสกุล .AI (Adobe Illustrator) และไฟล์รูปภาพ นามสกุล .JPEG .PNG ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi และ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล
   • แนบภาพตัวอย่างการนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ขวดน้ำ ร่ม เสื้อโปโล เสื้อกีฬา กระบอกน้ำ แก้วน้ำ ขวดน้ำ ปากกา เป็นต้น (ตามรูปแบบที่กำหนด)
  • ส่งผลงานในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์
   • ให้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดพิมพ์ผลงานเพื่อนำเสนอในรูปแบบ Presentation Template ลงบนกระดาษแข็ง (Cardboard) ขนาด A3 ตามรูปแบบที่กำหนดให้
   • ให้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดส่งผลงานมาที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสามารถกระทำไดD 2 วิธี ดังนี้
    • ส่งด้วยตนเองที่ "หน่วยประชาสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคาร 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" หรือ
    • ส่งทางไปรษณีย์ที่
     "หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200"
     โดยยึดวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นหลัก

เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน
รางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย จะถูกคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาตัดสินโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์รอง (Sub-logo Signature) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ จะถือเป็นที่สิ้นสุด
การให้คะแนน (100 คะแนน)

 • ความคิดสร้างสรรค์ มีเอกลักษณ์ และสื่อความหมาย 30 คะแนน
 • ความสวยงาม โดดเด่น ทันสมัย และเป็นสากล 30 คะแนน
 • ครบถ้วนตามเงื่อนไขและองค์ประกอบหลักของการออกแบบ 15 คะแนน
 • ความสามารถในการนำไปใช้งานได้จริงกับสื่อและผลิตภัณฑ์ทุกประเภท 25 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล จำนวน 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย 1 รางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตร (รูปแบบ e-Certificate)

ติดต่อสอบถาม
หน่วยประชาสัมพันธ์ งานบริหารทั่วไป คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0 5394 2265 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : หน่วยประชาสัมพันธ์ งานบริหารทั่วไป คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Total Prize Money: 
20,000 Baht
File attachments: 
Entry Fee: 
Deadline: 
13 Nov 2023 08:30 to 08 Dec 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.