^ Back to Top

ประกวด "โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 19 : Young Thai Science Ambassador #19"

ประกวด "โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 19 : Young Thai Science Ambassador #19"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวด "โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 19 : Young Thai Science Ambassador #19" ชิงทุนการศึกษา พร้อมวุฒิบัตร และโอกาสร่วมงานกับ อพวช.

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเรื่องราววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 • เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้มีโอกาสสื่อสารกับประชาชนเพื่อส่งเสริมการสร้างความตระหนักถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลกและชีวิตของเรา
 • เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาที่มีความสนใจในวิทยาศาสตร์และอยากถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์สู่สังคม
 • เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เยาวชนที่มีสัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 17 - 23 ปี
 • และกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • ต้องไม่เคยผ่านการเข้าค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยมาก่อน
 • สามารถเดินทางต่างประเทศได้

หัวข้อในการนำเสนอผลงาน
ฟื้น คืน ระบบนิเวศ –Ecosystem Restoration
เยาวชนจะต้องนำเสนอความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในแง่มุมต่าง ๆ เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของเราภายใต้แนวคิด “การปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศทั่วโลก ที่จะสามารถป้องกันวิกฤติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง” การสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจถึงการเน้นย้ำความสำคัญของการบริหารจัดการระบบนิเวศเพื่อจัดการทรัพยากรดิน น้ำ และสิ่งมีชีวิตอย่างบูรณาการ รวมถึงความจำเป็นในการยกระดับความพยายามในการจัดการกับปัญหาการแปรสภาพของผืนดินเป็นทะเลทราย ความเสื่อมโทรมของที่ดิน การกัดเซาะและความแห้งแล้ง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และการขาดแคลนน้ำ ซึ่งถูกมองว่าเป็นปัญหาสำคัญที่มีความท้าทายในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วโลก เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการแก้ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ในฐานะนักสื่อสารวิทยาศาสตร์จึงมีความจำเป็นในการหาแนวทางและรูปแบบการสื่อสารที่มีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์ เพื่อให้การสื่อสารวิทยาศาสตร์บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

แนวทางและรูปแบบการสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่สาธารณชน
ผู้สมัครจะต้องนำเสนอรูปแบบการสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่จะใช้ในการนำเสนอที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ตนได้กำหนด เช่น การพูดถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ (Talk), การนำเสนอด้วยรูปแบบการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show), การแสดงสาธิต (Demon), เล่านิทาน, การแสดงละคร, ละครหุ่น (mini puppet theatre), หนังสือ pop up, คลิปอะนิเมชั่น, การ์ตูนเล่าเรื่อง, ละครวิทยุ, หนังสั้น หรืออื่น ๆ

การรับสมัคร
เยาวชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 19 สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.nsm.or.th/nsm/th/ytsa พร้อมส่งลิงค์คลิปวิดีโอแนะนำตัวเอง แนวคิดเรื่องที่จะสื่อสารและรูปแบบของการสื่อสารที่จะใช้ภายใน 3 นาที และ proposal ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ในหัวข้อที่กำหนด โดยสามารถเลือกนำเสนอเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ หมดเขตรับสมัคร วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566

ข้อกำหนดในการส่งคลิปวิดีโอการนำเสนอเรื่องราววิทยาศาสตร์ใน 3 นาที
เยาวชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 19 จัดทำคลิปโดยมีรายละเอียดดังนี้

 • แนะนำตัวเอง
 • แนวคิดในเรื่องที่จะนำเสนอสอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด และเป็นหัวข้อและสาระที่ผู้นำเสนอจัดทำขึ้นมาใหม่ โดยไม่มีการคัดลอกผลงานการนำเสนอของผู้อื่น อาทิ โครงสร้างเรื่องในการนำเสนอ  
 • วิธีการและรูปแบบในการนำเสนอ หัวข้อในการนำเสนอ สคริปต์ที่ใช้ในการนำเสนอ เป็นต้น
 • สามารถเลือกใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในการนำเสนอ โดยเลือกนำเสนอภาษาใดภาษาหนึ่งเท่านั้น  
 • จะต้องบันทึกการถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ภายใต้หัวข้อที่กำหนดภายในเวลา 3 นาที และไม่น้อยกว่า 2 นาที 30 นาที

รูปแบบการสื่อสาร
ผู้สมัครจะต้องนำเสนอรูปแบบการสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่จะใช้ในการนำเสนอที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ตนได้กำหนด เช่น การพูดถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ (Talk), การนำเสนอด้วยรูปแบบการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show), การแสดงสาธิต (Demon), เล่านิทาน, การแสดงละคร, ละครหุ่น (mini puppet theatre), หนังสือ pop up, คลิปอะนิเมชั่น, การ์ตูนเล่าเรื่อง, ละครวิทยุ, หนังสั้น หรืออื่น ๆ
หมายเหตุ ไม่อนุญาตให้นำคลิปของผู้อื่นที่ไม่ใช่ผลงานตนเองส่งเข้าประกวด หากพบว่ามีการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ในการสมัคร จะพิจารณาตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน

กำหนดการ

 • วันที่ 1 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2566 รับสมัคร
 • วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ประกาศผลคัดเลือกรอบที่ 1
 • วันที่ 19 ธันวาคม 2566 - 5 มกราคม 2567 อบรมออนไลน์ผ่านระบบ www.plearnscience.com
 • วันที่ 8 มกราคม 2567 ประกาศผลคัดเลือกรอบที่ 2
 • วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 อบรมเชิงปฏิบัติการ 1
 • วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 อบรมเชิงปฏิบัติการ 2
 • วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567 นำเสนอผลงาน และประเมินผล

หมายเหตุ รายละเอียดกำหนดการการอบรมฯ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง และวันที่จัดการอบรมฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมในภายหลัง

การคัดเลือก

 • การคัดเลือกผลงานเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย
  • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะคัดเลือกเยาวชน 40 คนจากทั่วประเทศโดยพิจารณาจากใบสมัคร แนวทางการสื่อสาร และคลิปวิดีโอการนำเสนอ ที่ส่งเข้ามา โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้
   • หลักการและเหตุผลในการนำเสนอ 20%
   • สาระวิทยาศาสตร์ที่จะนำเสนอ 30%
    • ความรู้และความถูกต้องของสาระวิทยาศาสตร์
    • เหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย
    • เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย
    • มีความชัดเจน ไม่ยากซับซ้อน หรือง่ายจนเกินไป         
   • ความน่าสนใจของรูปแบบ/วิธีการ/แนวทางในการนำเสนอ 30%
    • มีความเชื่อมโยงของเนื้อหา
    • เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
    • มีความคิดสร้างสรรค์
    • ทักษะการสื่อสารและการใช้สื่อ
    • ความน่าสนใจ ดึงดูด และชวนติดตาม
   • ภาพรวมในการนำเสนอจากคลิปวีดีโอ 20%
 • การเลือกผู้แทนทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยเพื่อเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยมและนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ดีเด่น ครั้งที่ 19
  • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาคัดเลือกทูตเยาวชนฯ จำนวน 10 คน ที่มีการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม เพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 19
  • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาคัดเลือกทูตเยาวชนฯ จำนวน 4 คน จาก 10 คนที่ผ่านการคัดเลือก ที่สามารถทำคะแนนในการนำเสนอได้มากที่สุด เพื่อเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม และเยาวชนฯ จำนวน 6 คน จะได้เป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ดีเด่น
  • นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม จำนวน 4 คน และนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ดีเด่น จำนวน 6 คนจะได้รับภารกิจร่วมกับ อพวช. ในการสื่อสารวิทยาศาสตร์รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง อย่างน้อยคนละ 1 ผลงานใน 1 ปี

รางวัลการประกวด

 • นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม จำนวน 4 คน
  จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ณ สหพันสาธารณรัฐเยอรมนี (ช่วงเดือนกรกฎาคม 2567)  
  หมายเหตุ การเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยนกำหนดการตามความเหมาะสม
 • นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ดีเด่น จำนวน 6 คน
  จะได้รับ ทุนการศึกษา คนละ 5,000 บาท (รวมจำนวนเงิน 30,000 บาท)  
 • ผู้ที่ผ่านการเข้าค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 19
  จะได้รับวุฒิบัตร เยาวชนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ และมีโอกาสร่วมงาน อพวช. ปฏิบัติงานในภารกิจต่าง ๆ ในฐานะนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ อาทิ เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาวิทยาศาสตร์ เขียนบทความเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้งานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์

ติดต่อสอบถาม

 • Email: ytsaproject@nsm.or.th
 • โทร 02 577 9999 ต่อ 1475, 1473

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณศักดิ์ชัย จวนงาม / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

File attachments: 
Deadline: 
10 Nov 2023 08:30 to 15 Dec 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.