^ Back to Top

ประกวดวาดภาพงานวันผู้พิการแห่งชาติ หัวข้อ "This ability city เมืองที่เป็นมิตรกับทุกคน"

ประกวดวาดภาพงานวันผู้พิการแห่งชาติ หัวข้อ "This ability city เมืองที่เป็นมิตรกับทุกคน"

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิริรธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพงานวันผู้พิการแห่งชาติ หัวข้อ "This ability city เมืองที่เป็นมิตรกับทุกคน" ชิงทุนการศึกษา พร้อมประกาศนียบัตร และของที่ระลึก

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
 • กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

ประเภทการประกวด

 • การประกวดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
 • การประกวดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

กติกาการประกวด

 • สร้างสรรค์ผลงานวาดภาพระบายสีในหัวข้อ "The Ability City เมืองที่เป็นมิตรกับทุกคน" เพื่อสร้างมุมมองความเท่าเทียมให้กับผู้พิการผ่านเมืองน่าอยู่ภายใต้แนวคิด Universal design พร้อมตั้งชื่อภาพ และเขียนคำบรรยาย เกี่ยวกับแรงบันดาลใจของภาพ
 • ผู้สมัครวาดภาพลงบนกระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A3 ไม่จำกัดประเภทของสีและเทคนิค ตีกรอบเข้ามาข้างละไม่เกิน 1.5 นิ้ว
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดผู้สมัครต้องเป็นผู้สร้างสรรค์และเขียนคำบรรยายด้วยตนเองเท่านั้น
 • ผลงานจะต้องไม่ผ่านการตกแต่งหรือดัดแปลงจากคอมพิวเตอร์
 • ผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้ 1 คนต่อ 1 ผลงาน

เงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด

 • เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่ใช้ผลงานที่เคยส่งสมัครโครงการอื่น และต้องไม่เป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลใดมาก่อน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และไม่ติดสัญญาใดๆกับโครงการอื่น
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นถือเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หากตรวจสอบพบการกระทำใดๆ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง จะถือว่าผลงานและผลการตัดสินเป็นโมฆะ

รายละเอียดการประกวดและกำหนดการ

 • รอบคัดเลือก
  • กำหนดส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน ถึง วันที่ 20 ตุลาคม 2566 (โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบตัดสินวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ทาง Facebooke fanpage: Siriraj SSPO
 • รอบตัดสิน
  • ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมานำเสนอผลงานด้วยตนเอง ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 - 13.00 น. โดยแต่ละผลงานจะมีเวลาในการนำเสนอที่มาและ แรงบันดาลใจของผลงานเป็นเวลาไม่เกิน 5 นาที
  • ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกทุกผลงานจะถูกจัดแสดงในนิทรรศการตลอดกิจกรรมวันคนพิการแห่งชาติ ณ ศาลาศิราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

หมายเหตุ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถเดินทางมานำเสนอผลงานในรอบตัดสินได้ด้วยต้นเองจะถือว่าสละสิทธิ์

การส่งผลงาน
ผู้สมัครจะต้องนำส่งผลงานฉบับจริงแนบพร้อมใบสมัครนำส่งได้ด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์

เกณฑ์การให้คะแนน
ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับหัวข้อ "This Ability City เมืองที่เป็นมิตรกับทุกคน" คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีหัวข้อพิจารณาดังต่อไปนี้

 • ความสอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด 20 คะแนน
 • ที่มาและแรงบันดาลใจ 20 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
 • ความสวยงามและเทคนิคการใช้สี 20 คะแนน
 • การจัดองค์ประกอบภาพ 20 คะแนน

หมายเหตุ ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวดวาดภาพ

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และของที่ระลึกจากโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร จํานวน 1 รางวัล
  • รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และของที่ระลึกจากโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร จํานวน 1 รางวัล
  • รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และของที่ระลึกจากโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร จํานวน 1 รางวัล
  • รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 800 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และของที่ระลึกจากโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร จำนวน 2 รางวัล
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและของที่ระลึกจากโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร จํานวน 1 รางวัล
  • รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและของที่ระลึกจากโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร จํานวน 1 รางวัล
  • รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและของที่ระลึกจากโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร จํานวน 1 รางวัล
  • รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 800 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและของที่ระลึกจากโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร จำนวน 2 รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • Facebook fanpage: Siriraj SSPO
 • E-mail: prccsspo@mahidol.ac.th
 • โทรศัพท์ 02-419-3452 หรือ 02-419-3450
File attachments: 
Deadline: 
11 Sep 2023 08:30 to 20 Oct 2023 16:30

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod