^ Back to Top

ประกวดตั้งชื่อ พร้อมภาพ และวีดีโอ "อุโมงค์อเมซอน" ตําบลปากพูน อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกวดตั้งชื่อ พร้อมภาพ และวีดีโอ "อุโมงค์อเมซอน" ตําบลปากพูน อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตั้งชื่อ พร้อมภาพ และวีดีโอ "อุโมงค์อเมซอน" ตําบลปากพูน อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน ไม่จำกัดเพศ อายุ
 • คณะบุคคล (ทีม)

การประกวดวัดคะแนนรวมจากผลงานทั้ง 3 ผลงาน

 • ประกวดตั้งชื่อใหม่ "อุโมงค์อเมซอน" ส่งเข้าประกวดเพียงชื่อเดียว
 • ประกวดภาพถ่าย "อุโมงค์อเมซอน" และวิถีชุมชน ส่งเข้าประกวด 5-10 ภาพ พร้อมแคปชั่นข้อความประกอบภาพ
 • ประกวดคลิปวิดีโอ "อุโมงค์อเมซอน" และวิถีชุมชน ส่งเข้าประกวดคลิปเดียว ความยาว 90 วินาที - 3 นาที

หลักเกณฑ์และกติกาการประกวด

 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง ไม่คัดลอกหรือแปลงผลงานของผู้อื่น
 • ชื่อผลงาน ให้พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ หรือเขียนตัวอักษรตัวบรรจง ที่อ่านชัดเจน
 • ชื่อที่ส่งเข้าประกวดต้องใช้ภาษาไทย ที่ถูกต้อง ชัดเจน คำกระชับ จดจําง่าย
 • ชื่อผลงานแสดงความเป็นเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นนั้น
 • กรณีมีชื่อที่ส่งเข้าประกวดซ้ำกัน จะพิจารณาจากการอธิบายความหมาย ลําดับที่สมัคร และความครบถ้วนของภาพ คลิปวีดีโอ
 • มีภาพ และคลิปวีดีโอสถานที่ท่องเที่ยวอุโมงค์อเมซอนประกอบ
 • ผลงานคลิปวีดีโอที่ส่งประกวด ต้องไม่เคยเผยแพร่ หรือได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถโต้แย้งได้
 • ผู้ดําเนินโครงการสงวนสิทธิที่จะไม่ตอบคําถามจากผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ
 • ชื่อ ภาพ และคลิปวีดีโอ ที่ได้รับรางวัล ถือเป็นลิขสิทธิ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

การส่งผลงงาน

 • รับสมัคร 12 มิถุนายน – 15 กันยายน 2566
 • สถานที่รับสมัคร
  • สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด นครศรีธรรมราช โทร. 0-7535-6144
  • สํานักงานเทศบาลเมืองปากพูน โทร. 0-7577-4130 ถึง 33
 • เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

หลักเกณฑ์การให้คะแนนผลงาน แบ่งตามสัดส่วน ดังนี้

 • ชื่อผลงาน คะแนนเต็ม 40 คะแนน ประกอบด้วย
  • ชื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยว จํานวน 20 คะแนน
  • ชื่อสื่อความหมายสอดคล้องกับสถานที่ ใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ จํานวน 10 คะแนน
  • ชื่อใช้ภาษาที่ถูกต้อง ชัดเจน กะทัดรัด จดจําง่าย จํานวน 10 คะแนน
 • ภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยว คะแนนเต็ม 30 คะแนน ประกอบด้วย
  • ภาพถ่ายแสดงถึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยว จํานวน 10 คะแนน
  • ภาพสื่อความหมายสอดคล้องกับสถานที่ ใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ จํานวน 10 คะแนน
  • ภาพมีความสวยงาม โดดเด่น จํานวน 10 คะแนน
 • คลิปวีดีโอ คะแนนเต็ม 30 คะแนน ประกอบด้วย
  • คลิปวีดีโอแสดงถึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยว จํานวน 10 คะแนน
  • คลิปวีดีโอบรรยายสื่อความหมายสอดคล้องกับสถานที่ใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ จํานวน 10 คะแนน
  • คลิปวีดีโอบรรยาย ได้ชัดเจน มีความสวยงาม โดดเด่น จํานวน 10 คะแนน

ติดต่อสอบถาม
facebook : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณสุรนุช สิทธิประการ

Total Prize Money: 
100,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
25 Aug 2023 08:30 to 15 Sep 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.