^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้น "โครงการ JENESYS 2023"

ประกวดภาพยนตร์สั้น "โครงการ JENESYS 2023"

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ร่วมกับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "โครงการ JENESYS 2023" หัวข้อ "สิ่งที่ฉันต้องการ" ชิงโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวด Asian International Children's Film Festival ครั้งที่ 16 ประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา โดยมีอายุระหว่าง 15 – 18 ปี
 • สามารถเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2023 ระหว่างวันที่ 12-19 ธันวาคม 2566 ณ เมืองมินามิอาวาจิ จ.เฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น ได้ตลอดโครงการ
 • ผู้ส่งผลงานสามารถมีชื่อปรากฏในผลงานที่เข้าร่วมประกวดได้เพียงหนึ่งเรื่องเท่านั้น
 • ผู้ที่เคยศึกษาหรือพำนักอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นมากกว่า 3 เดือน ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
 • ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการภายใต้การดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่น (ได้แก่ JENESYS, Kizuna Project, JENESYS 2.0, JENESYS 2015 - 2018, โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ (SSEAYP), โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนภายใต้การดูแลของ Japan Foundation, JNTO, JICA หรือ HIDA และผู้ได้รับทุนการศึกษาจาก
 • รัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT) ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้

หัวข้อและผลงาน

 • ภาพยนตร์ต้องนำเสนอในหัวข้อเรื่อง "สิ่งที่ฉันต้องการ"
 • ใช้กล้องวีดีโอ กล้องจากโทรศัพท์มือถือ หรือกล้องอื่นๆ ในการถ่ายทำได้ทุกประเภท
 • ภาพยนตร์ต้องมีความยาวไม่เกิน 3 นาที (รวมเครดิตแล้ว) และเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าร่วมประกวดในการประกวดอื่นๆมาก่อน
 • ไม่อนุญาตให้ใส่คำบรรยายใดๆ รวมทั้งใส่เสียงบรรยาย ลงในภาพยนตร์ (สามารถใช้เสียงบทสนทนาจากการแสดงโดยไม่จำกัดภาษา)
 • การส่งผลงานเข้าประกวดสามารถเลือกส่งในรูปแบบ ไฟล์ สกุล mp4 หรือ .MOV
 • สามารถส่งผลงานเข้าร่วมได้ทั้งแบบเดี่ยว และ กลุ่ม (โดยผู้กำกับเท่านั้นที่จะเป็นผู้เข้าร่วมโครงการ JENESYS 2023)
 • ผู้สมัครแต่ละท่านสามารถส่งผลงานเข้าร่วมได้เพียงหนึ่งชิ้นงานเท่านั้น

วิธีการสมัคร

 • เจ้าของผลงานที่ประสงค์จะส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ที่ https://bit.ly/JENESYS_2023
 • ปิดรับผลงาน วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2566
 • การประกาศผลจะมีขึ้นในวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ผ่านทางเพจ Facebook โรงหนังโรงเรียน
 • เจ้าของผลงานกรุณาตั้งชื่อไฟล์ที่ส่งผลงานเป็นชื่อเรื่อง ตามด้วยชื่อจริงของผู้กำกับ ตัวอย่างเช่น ชื่อผลงานเรื่อง_ชื่อจริงของผู้กำกับ
 • เจ้าของผลงานกรุณาสร้างโฟลเดอร์ในไดร์ฟของท่าน พร้อมอัพโหลดไฟล์ผลงานและไฟล์รูปบัตรนักเรียน เพื่อยืนยันตัวตน ในกรณีที่ไม่มีบัตรนักเรียนให้ใช้ใบรับรองจากสถานศึกษา
 • ในกรณีที่ภาพยนตร์มีผู้แสดง ไม่กำหนดอายุผู้แสดง
 • ในกรณีที่ใช้เพลง หรือ ดนตรีประกอบ ให้พยายามใช้เพลงหรือดนตรีประกอบที่ไม่ติดปัญหาลิขสิทธิ์
 • ในกรณีที่ใช้เพลงของศิลปินท่านอื่น จะต้องระบุชื่อเพลง ชื่อผู้ประพันธ์ ชื่อนักร้อง เจ้าของลิขสิทธิ์ ลงในใบสมัคร และในเครดิตหนังตอนจบ อย่างชัดเจน
 • ในกรณีที่ใช้ภาพถ่ายหรือคลิปฟุตเทจอื่นๆที่ไม่ได้ถ่ายทำมาเอง ให้พยายามใช้ภาพถ่ายหรือคลิป ฟุตเทจ ที่ถ่ายทำเองทั้งหม

เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์การตัดสิน จะพิจารณาจากเนื้อหาได้นำเสนอมุมมองของเยาวชนได้อย่างเฉียบแหลม ตรงโจทย์ จริงใจ ผลงานที่ส่งเข้ามาไม่จาเป็นต้องมีเรื่องราวซับซ้อน หรือ เทคนิคตระการตาสามารถเป็นหนังที่เรียบง่ายแต่แสดงออกให้เห็นถึงตัวตนของเจ้าของผลงานมากที่สุด หรือ กลวิธีการในการนำเสนอ มีความคิดสร้างสรรค์หรือโดดเด่น ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่ยังคงสื่อความจากโจทย์ที่ตั้งไว้ จะเป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้สร้างสรรค์ผลงานก็ได้

เงื่อนไขในการประกวด

 • การประกวดในครั้งนี้ เพื่อคัดเลือกเยาวชน 9 คน เข้าร่วมโครงการ JENESYS 2023 โดยผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 9 คน ต้องสามารถเดินทางเข้าร่วมโครงการในระหว่างวันที่ 12 – 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ เมืองมินามิอาวาจิ จังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น
 • เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 9 คน จะได้เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ JENESYS 2023 ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยรัฐบาลญี่ปุ่นจะดูแลค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าตั๋วเครื่องบินการเดินทางไปกลับ (ประเทศไทย-ประเทศญี่ปุ่น) ค่าอาหาร และค่าที่พัก ระหว่างที่ทำกิจกรรมอยู่ในประเทศญี่ปุ่น (ทางคณะผู้จัดงานจะไม่
 • รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport หรือ ค่าซื้อของ)
 • ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2023 จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกอย่างที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
 • ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2023 จะต้องประชาสัมพันธ์ข้อมูลหรือประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการผ่านทางสื่อ Social Media ของตัวเอง
 • ในกรณีที่คณะผู้จัดงานตรวจสอบพบว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวด ไม่ได้จัดทำขึ้นโดยเยาวชนเจ้าของผลงาน จะถือว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดนั้นเป็นโมฆะ
 • คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์นาผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าร่วมโครงการไปจัดฉาย หรือ ทำการประชาสัมพันธ์โดยไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
 • ทางคณะผู้จัดงานจะไม่ส่งผลงานที่ส่งเข้าร่วมงานคืนเจ้าของผลงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ
 • ทางคณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ ของการประกวดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

ลิขสิทธิ์

 • ไม่อนุญาตให้ใช้เพลง ภาพถ่าย ภาพวาด และภาพเคลื่อนไหวที่มีลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม สามารถใช้ได้เพียงเพลงประกอบที่ไม่มีลิขสิทธิ์เท่านั้น
 • ในกรณีที่จาเป็นต้องใช้เพลง ภาพถ่าย ภาพวาด และภาพเคลื่อนไหวที่มีลิขสิทธิ์ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน
 • เนื่องจากไม่ประสงค์ให้เกิดปัญหาการล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม หากเกิดกรณีการฟ้องร้องขึ้น ผู้ส่งผลงานนั้นจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วยตนเอง

ติดต่อสอบถาม (เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.)

 • สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-696-3000
 • หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-482-2013-15 ต่อหมายเลขภายใน 1308
File attachments: 
Deadline: 
16 Aug 2023 08:30 to 08 Oct 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.