^ Back to Top

ประกวดออกแบบชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้า กยท. ประจำปี 2566

ประกวดออกแบบชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้า กยท. ประจำปี 2566

การยางแห่งประเทศไทย (RAOT) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้า กยท. ประจำปี 2566 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 44,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างอัตลักษณ์ใหม่ให้เกิดขึ้นกับการยางแห่งประเทศไทยโดยทําการออกแบบชื่อพร้อมด้วยตราสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า ของการยางแห่งประเทศไทยให้ดูทันสมัย และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้น สําหรับธุรกิจของการยางแห่งประเทศไทยใน "ประเภทปัจจัยการผลิต และประเภทผลิตภัณฑ์จากยางพารา"
 • เพื่อสร้างการรับรู้และจดจําต่อตราสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าของการยางแห่งประเทศไทย
 • เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมองค์กรให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
 • เพื่อนําไปใช้ได้จริงในการยางแห่งประเทศไทย และสื่อต่าง ๆ

กติกาการประกวด

 • ประชาชนทั่วไป คณะบุคคล หรือนิติบุคคล
 • ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ด้วยตนเอง ไม่นําส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าที่มีลิขสิทธิ์อยู่ มาใช้ในการออกแบบ ชื่อพร้อมด้วยตราสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าของการยางแห่งประเทศไทย
 • เป็นผลงานที่จัดทําและผลิตขึ้นใหม่ ไม่เคยนําเข้าร่วมประกวดในที่ใดมาก่อน
 • ผู้ส่งผลงานหนึ่งคนสามารถส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 2 ชิ้น ในแต่ละประเภท
 • ในกรณีที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดลอกเลียนแบบสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบด้วยกฎหมาย
 • ผลงานที่ได้รับรางวัล หากภายหลังพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน จะตัดสิทธิ์การได้รับรางวัลของผลงานชิ้นนั้น ๆ และเรียกคืนรางวัล โดยที่เจ้าของผลงาน ไม่สามารถฟ้องร้องได้ในทุกกรณี
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด การยางแห่งประเทศไทยมีสิทธิ์ ในการปรับปรุงรูปแบบให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน และมีสิทธิ์ที่จะนําไปเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ ได้
 • ผลการพิจารณาและตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ไม่สามารถนําไปฟ้องร้องและดําเนินคดีใด ๆ ได้

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด

 • สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าต้องสื่อความหมายของการยางแห่งประเทศไทยได้อย่างชัดเจน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
  • ประเภทปัจจัยการผลิต (ปุ๋ย, เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ ทางการเกษตร)
  • ประเภทผลิตภัณฑ์จากยางพารา (ที่นอน, เครื่องนอน, อุปกรณ์เพื่อ สุขภาพ กระเป๋า และสินค้าอื่นที่ทําจากยางพารา)
 • จะมีคําว่า "การยางแห่งประเทศไทย" "กยท." "RAOT" "Rubber Authority of Thailand" หรืออักษรย่ออยู่ในตราสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าไม่ได้โดยเด็ดขาด
 • ไม่จํากัดเทคนิคในการสร้างผลงาน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องพิมพ์คําอธิบายแนวคิด ความหมาย และองค์ประกอบของตราสัญลักษณ์ โดยสื่อถึงเครื่องหมายการค้าของการยางแห่งประเทศไทย จากนั้นทําการพิมพ์ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ เอ4 ด้วยตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 point พร้อมทั้งแนบเป็นไฟล์ PDF
 • ฉบับพิมพ์ผลงานในรูปแบบการนําเสนองานแบบ Presentation Template ลงบนกระดาษแข็ง (Cardboard) หรือฟีเจอร์บอร์ด (Feature Board) ขนาด เอ4 พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล ด้านหลังผลงาน
 • ส่งไฟล์ในรูปแบบดิจิทัล ได้แก่ นามสกุล .ai, .psd, .eps ที่สามารถปรับแก้ไขได้ และ นามสกุล .jpeg, .png, tiff โดยมีความละเอียดไม่ต่ํากว่า 300 DPI ขนาดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล ทั้งนี้ ให้ส่งไฟล์ผลงานด้วย USB Flash Drive และขอสงวนสิทธิ์หาก ไม่สามารถเปิดดูผลงานได้ และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ขยายเวลาส่งผลงงานถึง 11 สิงหาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566
 • ประกาศผลการประกวดนวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ผ่านทาง
  • เว็บไซต์ www.raot.co.th
  • Facebook ของกยท.

การส่งผลงานเข้าประกวด

 • ส่งได้ด้วยตนเองได้ที่ หน่วยธุรกิจ ชั้น 4 อาคาร 50 ปี การยางแห่งประเทศไทย ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
 • ส่งทางไปรษณีย์ โดยยึดวันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับเป็นหลัก ส่งมาที่
  หน่วยธุรกิจ การยางแห่งประเทศไทย
  เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์
  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
 • ส่งผลงานผ่านทาง Google Form โดยใช้ลิงค์ https://forms.gle/sJUReMPkHPDxFwpad
 • ไฟล์ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และไฟล์การออกแบบทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดส่งคืนเจ้าของผลงานในทุกกรณี ไม่ว่าจะได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม
 • ทั้งนี้ ถ้าเจ้าของ ผลงานต้องการรับผลงานคืนสามารถติดต่อเพื่อรับผลงานคืนได้ภายใน 30 วัน หลังจากประกาศผลรางวัล ด้วยตนเองได้ที่ หน่วยธุรกิจ การยางแห่งประเทศไทย
 • ผู้ส่งผลงานจะต้องระบุประเภทของผลงานที่ส่งเข้าประกวดให้ชัดเจน

หลักเกณฑ์การพิจารณา

 • สอดคล้องกับหัวข้อ 30 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
 • ความสวยงาม 20 คะแนน
 • การสื่อความหมาย 20 คะแนน
 • สามารถนําไปใช้งานได้จริงในการประชาสัมพันธ์กับสื่อทุกประเภท 10 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • ประเภทปัจจัยการผลิต
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จํานวน 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล จํานวน 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ประเภทผลิตภัณฑ์จากยางพารา
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จํานวน 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล จํานวน 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • หน่วยธุรกิจ การยางแห่งประเทศไทย
 • โทร. 0-2433-2222 ต่อ 425-6 และ VolP (Voice over IP) 13003

ข่าวประชาสัมพันธ์ : buraotproject

Total Prize Money: 
44,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
04 Jul 2023 08:30 to 11 Aug 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.