^ Back to Top

ประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน "โครงการส่งเสริมมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของบ้านอยู่อาศัย"

ประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน "โครงการส่งเสริมมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของบ้านอยู่อาศัย"

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน "โครงการส่งเสริมมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของบ้านอยู่อาศัย" ชิงโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเกียรติบัตรรับรอง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • กรณีการขอรับรองแบบบ้านประหยัดพลังงาน
  • ผู้สมัครเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจบ้านจัดสรร, ธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย, บริษัทรับออกแบบและสร้างบ้าน หรือ บุคคลทั่วไป
  • สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ 3 ประเภท ได้แก่ บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด และ บ้านแถว (ทาวน์เฮาส์)
  • สามารถส่งผลงานได้โดยไม่จำกัดจำนวน
  • สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับรองแบบบ้านประหยัดพลังงานแต่เพียงอย่างเดียวก็ได้ (โดยในกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องมีบ้านที่สร้างแล้วเสร็จจริง)
 • กรณีการประกวดแบบบ้านประหยัดพลังงาน
  • ผลงานที่จะผ่านเข้ารอบการประกวดนั้น จะต้องผ่านการรับรองแบบบ้านตามหลักเกณฑ์ส่วนที่ 1 กล่าวคือ เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานบ้านอยู่อาศัยของ พพ. ก่อน
  • ต้องมีบ้านจริงที่ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.2566
  • พพ.ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาหรือตัดสิทธิการรับรางวัล หากพบว่าแบบบ้านที่ส่งเข้าประกวดไม่ตรงตามที่สร้างจริง
  • ผู้ได้รับรางวัลต้องยินยอมให้ พพ.นำข้อมูลด้านแนวคิดในการออกแบบของผลงานไปเผยแพร่สู่สาธารณะ

วิธีการสมัคร

 • ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถกรอกข้อมูลใบสมัครและส่งเอกสารได้จากแบบ Google Form (รับสมัครผ่านทาง Google Form เท่านั้น)
 • กําหนดเวลาสิ้นสุดการรับสมัคร วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

 • เกียรติบัตรรับรอง
  กรณีการขอรับรองแบบบ้านประหยัดพลังงาน สําหรับแบบบ้านที่ผ่านการประเมิน ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพ พลังงานบ้านอยู่อาศัยของ พพ.
 • โล่ประกาศเกียรติคุณ
  กรณีการประกวดแบบบ้านประหยัด พลังงาน สําหรับบ้านที่ได้รับคะแนนตามเกณฑ์ การตัดสินการประกวดเกินกว่าร้อยละ 80 โดยแบ่งไล่ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ Gold, Silver และ Bronze

ติดต่อสอบถาม

 • Facebook : rec.dede
 • Email : recdede.info@gmail.com
 • คุณจิมาพร ปานรอด โทร.087-0445382
 • คุณวันวิสาข์ เหล่าเทพ โทร.083-9718236
File attachments: 
Deadline: 
08 Jun 2023 08:30 to 14 Jul 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.