^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรมและไอเดียธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาสังคม "Samsung Solve for Tomorrow 2023"

ประกวดนวัตกรรมและไอเดียธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาสังคม "Samsung Solve for Tomorrow 2023"

Samsung ขอนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมและไอเดียธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาสังคม "Samsung Solve for Tomorrow 2023" หัวข้อ "Make Your Impact! : คิดแก้ปัญหา พัฒนานวัตกรรม ลงมือทำให้ยั่งยืน" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,200,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทย อายุไม่เกิน 18 ปี (นับถึงวันที่สมัครเข้าร่วม)
 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1-3 หรือเทียบเท่า เช่น การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.), บ้านเรียน (Home School) หรือสอบเทียบ GED/ IGCSE ฯลฯ
 • ทีมประกวด 1 ทีม ประกอบด้วย นักเรียน จำนวน 3 คน  และอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1 ท่าน สามารถเข้าร่วมประกวดในนามโรงเรียน หรือในนามอิสระ
  • หากสมัครในนามโรงเรียน สมาชิกทุกคนในทีมต้องมาจากสถานศึกษาเดียวกัน
  • หากสมัครในนามอิสระ นักเรียนจากต่างสถานศึกษาสามารถรวมทีมกันได้ โดยมีผู้ปกครองของนักเรียนคนใดคนหนึ่งในทีมทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
 • สมาชิก 1 คน มีสิทธิเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น สถาบันหนึ่งแห่งสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้มากกว่า 1 ทีม โดยต้องไม่มีรายชื่อนักเรียนซ้ำกัน ยกเว้นอาจารย์สามารถมีชื่อเป็นที่ปรึกษาได้มากกว่า 1 ทีม สูงสุดไม่เกิน 2 ทีม

หมายเหตุ ผู้จัดการประกวดฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รอบการประกวด

 • รอบคัดเลือก (Preliminary Round) ไม่จำกัดจำนวนทีม
  • เข้าร่วม Online Workshops ด้านการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และโมเดลธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (Business Model and Entrepreneurship) และรับประกาศนียบัตร ทุกคน ทุกทีมสมัคร!
  • "ส่วนลดพิเศษ" ในการซื้อสินค้า Samsung สำหรับนักเรียน, อาจารย์/ผู้ปกครอง และโรงเรียน
 • รอบรองชนะเลิศ (Semi-Final Round) 20 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก
  • เข้าร่วม Onsite Workshop ที่โรงแรม Ibis Styles Bangkok Ratchada*
  • รับทุนวิจัยและพัฒนาโครงงาน มูลค่ารวม 100,000 บาท (ทีมละ 5,000 บาท)
  • ของที่ระลึกจากโครงการฯ และอุปกรณ์ Samsung ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
 • รอบชิงชนะเลิศ (Final Round) 10 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก
  • โอกาสพัฒนาผลงานร่วมกับ นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  • รับทุนพัฒนานวัตกรรมต้นแบบและโมเดลธุรกิจ มูลค่ารวม 100,000 บาท (ทีมละ 10,000 บาท)
  • โอกาสนำเสนอผลงานบนเวทีประกวดระดับประเทศ ที่กรุงเทพฯ*

*โครงการสนับสนุนค่าที่พักและค่าเดินทาง คำนวณตามระยะทางจริง

กำหนดระยะเวลา

 • รอบรับสมัคร (Recruitment) : ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 2566
 • รอบคัดเลือก (Preliminary Round) : ระหว่างวันที่ 1 – 30 กรกฎาคม 2565
  • กิจกรรม Train the Trainer : วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 – 11.00 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom
  • กิจกรรม Online Workshops : วันที่ 2, 8, 15 และ 16 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 – 11.00 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom
  • ส่งแผนพัฒนาโครงงาน(1) เพื่อคัดเลือกเข้าสู่รอบถัดไป ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2566
  • ประกาศผลการคัดเลือก(1) : วันที่ 4 สิงหาคม 2566
 • รอบรองชนะเลิศ (Semi-final Round) : ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม – 4 กันยายน 2566
  • กิจกรรม Onsite Workshop : วันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่โรงแรม Ibis Styles Bangkok Ratchada
  • ส่งแผนพัฒนานวัตกรรม(2) : ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Pitching Day
  • กิจกรรม Pitching Day : วันที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 9.00 – 18.00 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom
  • ประกาศผลการคัดเลือก(2) : วันที่ 4 กันยายน 2566
 • รอบชิงชนะเลิศ (Final Round) : ระหว่างวันที่ 4 กันยายน – 12 ตุลาคม 2566
  • พัฒนานวัตกรรมต้นแบบและโมเดลธุรกิจ ร่วมกับนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  • ส่งแผนนำเสนอนวัตกรรมต้นแบบและโมเดลธุรกิจ(3) : ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Feedback Day
  • กิจกรรม Feedback Day : วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 – 18.00 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom
  • ส่งแผนนำเสนอนวัตกรรมต้นแบบและโมเดลธุรกิจ(4) : ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 เพื่อเข้าร่วมพิธีตัดสินการประกวด
  • พิธีตัดสินการประกวด (Award Ceremony) : วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ที่กรุงเทพฯ

เกณฑ์ตัดสินรอบคัดเลือก (Preliminary)

 • 30% ความเข้าใจในปัญหา (Problem Discovery)
 • 30% การพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา (Solution Development)
 • 30% การสร้างโมเดลธุรกิจ (Business Model)
 • 10% การนำเสนอ (Presentation)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล
  • ทุนทัศนศึกษาที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ยกทีม!
  • ทุนการศึกษา 90,000 บาท (สำหรับนักเรียน 3 คน คนละ 30,000 บาท)
  • Samsung Tablet จำนวน 4 เครื่อง
  • โล่รางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ 3 รางวัล
  • ทุนการศึกษา 60,000 บาท (สำหรับนักเรียน 3 คน คนละ 20,000 บาท)
  • Samsung Tablet จำนวน 4 เครื่อง
  • โล่รางวัล และเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/samsungcsrth

Total Prize Money: 
1,200,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
31 May 2023 08:30 to 25 Jun 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.