^ Back to Top

ประกวดขับร้อง “เพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ประจําปี ๒๕๖๖

ประกวดขับร้อง “เพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ประจําปี ๒๕๖๖

กรุงเทพมหานคร โดย กองการสังคีต สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดขับร้อง “เพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ประจําปี ๒๕๖๖ ชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า ๒๕๐,๐๐๐ บาท รางวัลอื่นๆ

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กําลังศึกษาอยู่ ณ สถานศึกษาในประเทศไทย แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

 • ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน ๑๓ ปี
 • ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน ๑๙ ปี
 • ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุระหว่าง ๑๙-๒๕ ปี

หลักเกณฑ์การประกวด

 • รอบคัดเลือก คณะกรรมการคัดเลือกจากการฟังคลิปวิดีโอ ให้เข้ารอบในระดับละ ๑๐ คน ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ๓๐ คน ทางเฟสบุ๊ค ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
 • รอบรองชนะเลิศ ผู้เข้าประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ พร้อมดนตรีประกอบ เพื่อคัดเลือกผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับละ ๕ คน วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๑ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
  โดยประกาศผล ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ๑๕ คน ทางเฟสบุ๊ค ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖
  กิจกรรมซักซ้อมเตรียมความพร้อมก่อนรอบชิงชนะเลิศ
  • ครั้งที่ ๑ : วันจันทร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องออดิทอเรียม ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)
  • ครั้งที่ ๒ : วันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ โรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ วันที่และสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

เพลงพระราชนิพนธ์ที่ใช้ในการประกวด
ผู้เข้าประกวดทุกคน ต้องเลือกขับร้องเพลงเพียง ๑ เพลง จาก ๑๔ เพลง ดังนี้

 • เพลงความฝันอันสูงสุด
 • เพลงชะตาชีวิต
 • เพลงแผ่นดินของเรา
 • เพลงในดวงใจนิรันดร์
 • เพลงลมหนาว
 • เพลงดวงใจกับความรัก
 • เพลงยามเย็น
 • เพลงสายฝน
 • เพลงแก้วตาขวัญใจ
 • เพลงแสงเทียน
 • เพลงรัก
 • เพลงค่ำแล้ว
 • เพลงอาทิตย์อับแสง
 • เพลงใกล้รุ่ง

กําหนดการและสถานที่รับสมัคร

 • รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖
 • สามารถเลือกส่งผลงานได้ทาง
  • ส่งไปรษณีย์มาที่ "กองประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์"
   ๕๕/๑๑๒ ถ.กําแพงเพชร ๖ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
   โทร. ๐๘๖-๓๗๗-๙๘๐๔
  • ส่งเอกสารด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มงานดุริยางค์สากล กองการสังคีต สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
   ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ชั้น ๑ อาคารสํานักระบายน้ำ
   โทร. ๐๙๖-๒๓๙-๒๕๕๙

เอกสารและหลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัครพร้อมกรอกรายละเอียดอย่างชัดเจนและสมบูรณ์
 • สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจําตัวนักเรียน/นักศึกษา
 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๔ x ๖ นิ้ว จํานวน ๒ ใบ
 • USB คลิปวิดีโอ บันทึกภาพและเสียงร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของตนเอง โดยไม่มีดนตรีประกอบ จํานวน ๑ เพลง
 • กรณีที่ผู้เข้าประกวดอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ต้องมีหลักฐานยืนยัน การเข้าร่วมประกวดจากผู้ปกครอง เช่น สําเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง พร้อมลงนามรับรองการส่งเข้าประกวด

หมายเหตุ ผู้ที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศไม่สามารถสมัครในระดับชั้นการศึกษาเดิม

รางวัลการประกวด

 • ระดับประถมศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน พร้อมเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย (๒ รางวัล) ถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
 • ระดับมัธยมศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน พร้อมเงินรางวัล ๓๕,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย (๒ รางวัล) ถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
 • ระดับอุดมศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน พร้อมเงินรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย (๒ รางวัล) ถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

ติดต่อสอบถาม

 • Facebook Fan page ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
  โทร .๐๘๖-๓๗๗-๙๘๐๔
 • กองการสังคีต สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
  โทร. ๐๙๖-๒๓๙-๒๕๕๙

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Kannika

Total Prize Money: 
250,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
23 May 2023 08:30 to 09 Jun 2023 16:30

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod