^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องส่งในนามบุคคลไม่ใช่นิติบุคคล และพํานักในประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องไม่เป็นคณะทํางาน คณะกรรมการตัดสินผลงาน และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รูปแบบและเงื่อนไขการส่งผลงาน

 • ผลงานแต่ละแบบที่ส่งจะต้องประกอบด้วย
  • พิมพ์คําอธิบายแนวคิด ความหมาย และองค์ประกอบของตราสัญลักษณ์ โดยสื่อถึงวาระครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากนั้น ทําการพิมพ์ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ด้วยตัวอักษร Tahoma ขนาด 16 point พร้อมทั้งแนบเป็นไฟล์ PDF
  • ฉบับพิมพ์ผลงานในรูปแบบการนําเสนองานแบบ Presentation Template ลงบนกระดาษแข็ง (Cardboard) หรือฟีเจอร์บอร์ด (Feature Board) ขนาด A3 พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ด้านหลังผลงาน
  • ส่งไฟล์ในรูปแบบดิจิทัล ได้แก่ นามสกุล .ai, .psd, .eps ที่สามารถปรับแก้ไขได้ และนามสกุล .jpeg, .png, .tiff โดยมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI และขนาดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล
   ทั้งนี้ ให้ส่งไฟล์ผลงานด้วย USB Flash Drive และ Link สําหรับ Download ไฟล์งานทั้งหมดจาก Cloud storage เช่น Google Drive, One Drive ฯลฯ โดย Link ดังกล่าวจะต้องอนุญาตให้เข้าถึงไฟล์และเนื้อหาที่ต้องการแชร์ทั้งหมด และขอสงวนสิทธิ์หากไม่สามารถเปิดดูผลงานผ่าน Link ได้ และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
  • แบบฟอร์มส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ไม่จํากัดเทคนิคในการออกแบบ โดยต้องออกแบบในรูปแบบสี และขาวดํา
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ไม่จํากัดจํานวนชิ้น
 • การส่งผลงาน
  • ส่งได้ด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ
  • ส่งทางไปรษณีย์ โดยยึดวันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับเป็นหลัก ส่งมาที่ ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด

 • ต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบขึ้นมาใหม่ มิได้ทําซ้ำ ลอกเลียนแบบ หรือดัดแปลงตราสัญลักษณ์ของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น ปรากฏอยู่ในขึ้นงาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และผลงานนั้นต้องไม่เคยได้รางวัลจากหน่วยงาน ใดมาก่อน ทั้งนี้ หากพบว่าผู้ส่งผลงานไม่ปฏิบัติให้เป็นไปหลักเกณฑ์และเงื่อนไข คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณา หรือเพิกถอนผลการพิจารณาผลงาน
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการที่เนื้อหา ข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีลักษณะเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย หากมีข้อพิพาททางกฎหมายไม่ว่า ในกรณีใด ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
 • ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่เพียง ผู้เดียว และคณะกรรมการฯ สามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ หรือดัดแปลงผลงาน เพื่อนําไปใช้งานจริงต่อไป โดยผลงานที่ชนะเลิศการประกวด จะได้ถูกใช้เป็นตราสัญลักษณ์วาระครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • การพิจารณาผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหากตรวจสอบพบ ในภายหลังว่าผลงานที่ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งคณะกรรมการฯ จะเพิกถอนผลการตัดสิน และเรียกคืนรางวัลที่รับไปแล้วทั้งหมด
 • ไฟล์ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และไฟล์การออกแบบทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดส่งคืนเจ้าของผลงานในทุกกรณี ไม่ว่าจะได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ ถ้าเจ้าของ ผลงานต้องการรับผลงานคืนสามารถติดต่อเพื่อรับผลงานคืนได้ภายใน 30 วัน หลังจากประกาศผลรางวัล ด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระยะเวลาการประกวด
ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ขยายเวลาส่งผลงานถึงถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ หากจัดส่งทางไปรษณีย์ยึดวันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับเป็นหลัก

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • สีประจํามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ
 • ตราสัญลักษณ์รองของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องติดต่อรับเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร ตามวัน และเวลาที่ คณะกรรมการกําหนดด้วยตนเอง
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่
 • หากผลงานที่ส่งเข้าประกวดต่ำกว่า 100 ชิ้นงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิน เพื่อขยายระยะเวลารับสมัครตามความเหมาะสมต่อไป

หลักเกณฑ์พิจารณาตัดสิน
รางวัลชนะเลิศ และรางวัลอื่น ๆ จะถูกคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการตัดสินโครงการ ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ในวาระครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผลการ ตัดสินของคณะอนุกรรมการ ฯ จะถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์

 • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 80,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัล Silver จํานวน 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ ทั้งนี้ หักภาษี ณ ที่จ่าย 5%

ติดต่อสอบถาม

 • ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • โทร. 0 5394 3022 หรือ 0 5394 4444 ในวันและเวลาราชการ
Total Prize Money: 
100,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
22 May 2023 08:30 to 14 Aug 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.