^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 50 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 50 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 50 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 80,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างอัตลักษณ์ที่ชัดเจนและสร้างการรับรู้ของวาระครบรอบ 50 ปี ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะครอบการดำเนินงานในวันที่ 30 เมษายน 2568 และมีการใช้ตราสัญลักษณ์ ในระหว่างปี 2567-2568 แก่สาธารณชนทั่วไป
 • เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาทของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นแหล่งลงทุนและระดมเงินทุน สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนในประเทศ พร้อมขับเคลื่อนความยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของทุกภาคส่วน
 • เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยและบุคคลทั่วไป ได้ใช้ความรู้ความสามารถตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ และมีส่วนร่วมในวาระการก้าวสู่ปีที่ 50 ตลาดหลักทรัพย์ฯ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประกวด
ผู้เข้าร่วมการประกวดที่สามารถส่งผลงานได้จะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุหรือเพศ โดยผู้เข้าร่วมการประกวดสามารถส่งผลงานได้ 1 ผลงานต่อ 1 บุคคล เท่านั้น

การส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ใบสมัคร (https://forms.office.com/r/sagzhnD0NE)
 • แนวคิดของผลงานที่ส่งเข้าประกวด ในรูปแบบ PowerPoint จำนวน 1-2 Slide ระบุที่มาและแนวคิด (Idea) โดยสังเขป เช่น ลวดลายผลงานสื่อถึงอะไร มีความหมายใด สาเหตุที่เลือกใช้สีลงบนผลงาน หรือรูปแบบตัวอักษรบนผลงาน เป็นต้น
 • ผลงานภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องประกอบไปด้วย ผลงานที่เป็นภาพสีและภาพขาว-ดำ มีรายละเอียดดังนี้
  • ไฟล์ต้นฉบับในรูปแบบนามสกุล .AI หรือในรูปแบบนามสกุลอื่นๆ ที่ใช้ในการออกแบบ (ไฟล์ที่ส่งมาต้องสามารถแก้ไขได้)
  • ไฟล์ภาพในรูปแบบนามสกุล .JPG หรือ .PNG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI
  • ภาพผลงานพร้อมระบุข้อมูล Code สี (โหมด CMYK และ RGB) ขนาด 1 หน้า A4
 • ตัวอย่างรูปแบบการนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ในสื่อต่าง ๆ เช่น Ad Template สำหรับสื่อประชาสัมพันธ์ โฆษณา ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เอกสารนำเสนอ (PowerPoint Presentation) Virtual Background การประชุมออนไลน์ เป็นต้น ตลอดจนตัวอย่างการปรับเปลี่ยนเป็นลายเส้นหรือสีเดียวเพื่อใช้บนของที่ระลึกของตลาดหลักทรัพย์ เช่น กระบอกน้ำ สมุด ปากกา เสื้อ เป็นต้น

เงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด

 • คุณสมบัติของผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องมีดังนี้
  • เป็นผลงานที่เป็นการออกแบบขึ้นมาใหม่ และไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ไม่ว่าจะได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม โดยจะต้องกำหนดรูปแบบ และองค์ประกอบในการออกแบบตราสัญลักษณ์ไว้ ดังนี้
   • มีแนวคิด Make It "Work" For Every Future ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 50 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้าพัฒนาตลาดทุนไทยให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ โดยมุ่งขยายการทำงานเพื่อสนับสนุนอนาคตของแต่ละภาคส่วน (Every Future) ที่ต้องการพัฒนา เติบโตและเปลี่ยนแปลง สอดคล้องวิสัยทัศน์พัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน
   • ต้องมีตราสัญลักษณ์กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยสัญลักษณ์หยินหยาง (Symbol) และตัวอักษร "SET” โดยห้ามปรับเปลี่ยนรูปร่าง หรือ สัดส่วน
    https://media.set.or.th/set/Images/2022/Jan/logoset.png?ver=20230314120247
   • จะต้องมีตัวเลขและข้อความ “50th Anniversary” เพื่อสะท้อนวาระก้าวสู่ปีที่ 50 ตลาดหลักทรัพย์ฯ
   • หากมีข้อความประกอบในตราสัญลักษณ์ ควรใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากล (ในกรณีมีตัวอักษร ให้ใช้ Font DBManothai หรือ DBHelvethaica หรือ Arial หรือ Browallia New) เนื่องจากตราสัญลักษณ์ก้าวสู่ปีที่ 50 จะใช้ในการสื่อสารกับทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในระหว่างปี 2567-2568
   • สีที่ใช้ในการออกแบบ ให้ใช้สี Corporate Identity ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นหลัก ซึ่งประกอบด้วยสีเหลือง (Pantone 137C) สีดำ (Process Black)
  • ผลงานที่สร้างสรรค์ออกมาจะต้องเป็นผลงานที่จัดทำขึ้นโดยไม่ได้นำส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานอื่นอันมีลิขสิทธิ์มาใช้ในผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด และไม่ได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) หรืองานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นปรากฏอยู่ในงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น หรือมีลักษณะต้องห้ามหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายใด ๆ ไม่ว่ากรณีใด ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเองทั้งสิ้น
 • ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดที่สมควรได้รับรางวัล โดยผลการตัดสินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ถือเป็นที่สุด ผู้เข้าร่วมการประกวดไม่สามารถโต้แย้ง ฟ้องร้อง หรือเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
 • เมื่อส่งมอบผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จะถือว่าผลงานชิ้นที่ได้รับรางวัลนั้น เป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาของตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่เพียงผู้เดียว และตลาดหลักทรัพย์ฯ มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการทำซ้ำ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ปรับปรุง หรือดัดแปลงผลงาน โดยผู้เข้าร่วมการประกวดไม่มีสิทธิใด ๆ ต่อผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดอีก
 • ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องจัดทำ Manual Guideline วิธีการใช้งานโลโก้เบื้องต้น (Logo Proportion, Logo Colors, Logo Variations, Logo on Backgrounds และ Incorrect Usage) และปรับปรุงผลงานให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน ตามคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ถ้ามี)
 • ตลาดหลักทรัพย์ฯ สงวนสิทธิ์โนการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน เงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด และระยะเวลาในการจัดการประกวดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงอาจไม่พิจารณามอบรางวัลหนึ่งรางวัลใดก็ได้
 • หากตลาดหลักทรัพย์ฯ พบหลักฐานในภายหลังว่า ผลงานที่ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด หรือผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศไม่ได้ปรับปรุงผลงานตามคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ระบุในข้อ ตลาดหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัลที่ได้รับไปแล้วทั้งหมด โดยผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดไม่สามารถโต้แย้ง ฟ้องร้อง หรือเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ ได้ ทุกกรณี

กำหนดระยะเวลา

 • ผู้เข้าร่วมการประกวดสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โดยสามารถส่งผลงานได้ที่ https://forms.office.com/r/sagzhnD0NE
 • ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศรายชื่อ-สกุล ผู้ที่ได้รับรางวัลภายในเดือนกรกฎาคม 2566 ผ่านช่องทาง Facebook ของ SET Thailand และเว็บไซต์ www.set.or.th ทั้งนี้ กำหนดการประกาศผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

 • สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิด Make It "Work" For Every Future ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 50 ในระหว่างปี 2567-2568 และบทบาทของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการทำงานเพื่อทุกภาคส่วน
 • สะท้อนให้เห็นถึงความทันสมัย และเป็นสากล
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงามตามหลักการออกแบบ โดดเด่น และสร้างการจดจำ
 • มีความเหมาะสม และยืดหยุ่นต่อการนำไปใช้งาน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ รางวัลที่ผู้เข้าร่วมการประกวดจะได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กรมสรรพากรกำหนด และการจ่ายเงินรางวัลให้เป็นไปตามวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/set.or.th

Total Prize Money: 
80,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
29 Mar 2023 08:30 to 31 May 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.