^ Back to Top

ประกวดออกแบบโปสเตอร์รณรงค์งดเหล้า (Poster Contest) หัวข้อ หยุดข้ออ้าง เข้าข้างเหล้า ไม่ดื่ม ไม่เมา เราทำได้

สำนักเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เชิญชวน นิสิต นักศึกษา บุคคลหรือ กลุ่ม ไม่เกิน 2 คน เข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบโปสเตอร์รณรงค์งดเหล้า (Poster Contest) ภายใต้หัวข้อ “หยุดข้ออ้าง เข้าข้างเหล้า ไม่ดื่ม ไม่เมา เราทำได้” ชิงทุนการศึกษารวม 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร

รางวัลประกวด

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล มูลค่า 7,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล มูลค่า 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย 4 รางวัล เงินรางวัล ละ 2,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร

กำหนดการกิจกรรม

 • วันที่เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 กรกฎาคม 2555
 • วันจัดแสดงผลงานและตัดสินรางวัล 26 กรกฎาคม 2555

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็น นิสิต นักศึกษา
 2. ส่งในนามบุคคล หรือกลุ่ม ไม่เกิน 2 คน

กติกาการสมัครและการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ
1. ลักษณะผลงานที่ต้องส่ง

 • โปสเตอร์มีเนื้อหาสะท้อนปัญหาผลของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการไม่หาเหตุผล หรือข้ออ้าง เพื่อที่จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างชัดเจน
 • โปสเตอร์มีเนื้อหาเน้นประเด็น ถึงโทษของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลดีที่ได้รับจากการไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • มีกลวิธีการถ่ายทอดเนื้อหาผ่านโปสเตอร์ที่น่าสนใจ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่การทำให้สังคมมีความปลอดภัยมากขึ้น
 • เป็นผลงานที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี
 • ภาพถ่ายหรือกราฟฟิคที่นำมาใช้ในงานต้องสร้างสรรค์ใหม่ มิใช่การนำมาจากอินเตอร์เน็ต หรืองานที่มีลิขสิทธ์
 • ผลงานขนาด A3

2. กรอกใบสมัคร พร้อมผลงานภาพถ่ายตัวจริง และผลงานในรูปแบบไฟล์ (AI หรือ PSD) บันทึกลง CD หรือ DVD พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (หรือใบรับรองจากสถานศึกษา) ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 20 กรกฎาคม 2555 ทางไปรษณีย์เท่านั้น (นับตามการประทับของไปรษณีย์)

3. คณะผู้จัดจะตั้งกรรมการคัดเลือกผลงาน

ช่องทางการส่งใบสมัครและผลงาน

 • ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง : www.stopdrink.com
 • ส่งใบสมัครและผลงานทางไปรษณีย์ได้ที่
  สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
  110/287-8 หมู่ 6 ซอยโพธิ์แก้ว แยก 4 ถนนโพธิ์แก้ว แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ 10240

ติดต่อสอบถามหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
โทร 0-2948-3300 และ www.stopdrink.com

ดาวน์โหลด : ใบสมัครและกติกา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณ bobobang
เผยแพร่ : http://contestwar.com

Total Prize Money: 
30,000 Baht
File attachments: 
Date of winner announcement: 
Thu, 2012-07-26 (All day)
Deadline: 
22 Jun 2012 10:00 to 20 Jul 2012 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.