^ Back to Top

ประกวดภาพวาด จินตนาการอนาคตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566

ประกวดภาพวาด จินตนาการอนาคตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566

สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญนักเรียน และครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาด จินตนาการอนาคตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566 หัวข้อ "พิชิตวิกฤติโลกรวน : Science for Climate Crisis" ชิงรางวัล

หัวข้อการประกวด
พิชิตวิกฤติโลกรวน : Science for Climate Crisis

ประเภทของผู้ส่งผลงาน

 • นักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อายุระหว่าง 6 - 19 ปี ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนตัวนักเรียนและครูที่ปรึกษาในทุกกรณี
 • ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่จํากัดอายุ

เงื่อนไขการส่งผลงาน

 • ภาพวาดที่สื่อความหมายของจินตนาการในการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงอนาคต
 • เขียนบรรยายประกอบภาพวาด เพื่อสื่อความหมายของจินตนาการ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้)
  • ไม่ให้เกิดวิกฤติโลกรวนได้อย่างไร
  • หากเกิดวิกฤติโลกรวนแล้วจะแก้ไขอย่างไร
  • เกิดแล้วจะอยู่ร่วมกับวิกฤติโลกรวนได้อย่างไร
 • ประเภทของผลงาน
  • วาดภาพบนกระดาษวาดเขียนสีขาว ขนาดมาตรฐาน Am เท่านั้น (ไม่จํากัดเทคนิคการวาดภาพ)
  • วาดภาพบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์, แท็บเล็ต เป็นต้น (ไม่จํากัดซอฟต์แวร์ที่ใช้)
  • ภาพเคลื่อนไหว แอนนิเมชัน (ไม่จํากัดซอฟต์แวร์ที่ใช้)
 • ส่งผลงานได้ไม่เกิน คนละ 1 ชิ้นงาน
 • ส่งผลงานได้โรงเรียนละไม่เกิน 10 ชิ้นงาน รวมทุกประเภทแล้ว โดยกรอกข้อมูลพร้อมอัพโหลดผ่านระบบ ออนไลน์ (โดยใช้ไฟล์ภาพที่ชัดเจน ขนาดไฟล์ไม่เกิน 25 MB หรือสแกนเนอร์ ความละเอียดอย่างน้อย 300 DPI โรงเรียนที่ส่งผลงานภาพวาดมากกว่า 10 ชิ้นงาน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์จะตัดสิทธิ์งานทั้งหมด
 • ส่งผลงานฉบับจริงไปยัง
  กลุ่มโครงการพิเศษ สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
  อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

เกณฑ์การพิจารณา

 • ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
 • เชื่อมโยงทางวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี
 • การสื่อความหมายของภาพวาด (ตามหัวข้อที่กําหนด)

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/obecyounginventor

File attachments: 
Deadline: 
12 Jan 2023 08:30 to 28 Feb 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.