^ Back to Top

ประกวดตราสัญลักษณ์งานประชุมวิชาการ "16th ACPT Congress 2023 Logo Design Contest"

ประกวดตราสัญลักษณ์งานประชุมวิชาการ "16th ACPT Congress 2023 Logo Design Contest"

สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์งานประชุมวิชาการ "16th ACPT Congress 2023 Logo Design Contest" ชิงเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • นิสิตนักศึกษากายภาพบําบัดที่กําลังศึกษาอยู่ (ทุกชั้นปี)
 • นักกายภาพบําบัดที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
 • ประชาชนทั่วไป อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

เงื่อนไขของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 • ผลงานจะต้องสื่อถึงความร่วมมือของวิชาชีพกายภาพบําบัด และความเป็นไท มีความคิดสร้างสรรค์ ความโดดเด่น ทันสมัย สวยงาม และเป็นสากล
 • ผลงานจะต้องมีข้อความ "16th ACPT Congress 2023" และตัวอักษรที่ใช้ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
 • ผลงานจะต้องเป็นภาพสีอยู่บนพื้นกระดาษสีขาว ขนาด A4 (1 ผลงานต่อ 1 กระดาษขนาด A4)
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องส่งไฟล์ต้นฉบับรูปแบบไฟล์ภาพสกุล .ai หรือ .psd และไฟล์ภาพ รูปแบบไฟล์ภาพสกุล .jpg ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi พร้อมระบุ Code สีใน Mode RGB
 • ผู้ส่งผลงานจะต้องตั้งชื่อผลงาน และอธิบายแนวคิดการออกแบบไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 • ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่ไม่เกิน 3 ผลงาน
 • ผลงานจะต้องออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้น
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่มีลายน้ำ ตัวอักษร กราฟฟิก หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่แสดงความเป็นเจ้าของอยู่บนผลงาน
 • ผลงานจะต้องสามารถนําไปใช้ได้จริงกับสื่อสิ่งพิมพ์ สกรีนผ้า และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งในรูปแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต่องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น ต้องไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ข้อขัดแย้งใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ
 • ผลงานที่ได้รับรางวัล ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมกายภาพบําบัดแห่งประเทศไทย โดยสามารถปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสมเพื่อสามารถนําไปใช้ได้จริงต่อไป
 • คณะกรรมการบริหารสมาคมกายภาพบําบัดแห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งผลงานประกวดคืนผู้เข้าประกวดในทุกกรณี
 • การตัดสินของคณะกรรมการบริหารสมาคมกายภาพบําบัดแห่งประเทศไทย ถือเป็นที่สิ้นสุด

การส่งผลงานเข้าประกวด

 • ส่งผลงานทางอีเมล ptat.pr@gmail.com โดยระบุชื่อเรื่อง "ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 16th ACPT Congress 2023" และแนบไฟล์ ดังนี้
 • ไฟล์ใบสมัคร โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และลงชื่อสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/ACPT2023logocontest
 • ไฟล์ต้นฉบับของตราสัญลักษณ์รูปแบบไฟล์ภาพสกุล .ai หรือ .psd พร้อมระบุ Code สีใน Mode RGB (ไฟล์ที่ส่งมาจะต็องสามารถแก็ไขได้)
 • ไฟล์ตราสัญลักษณ์ รูปแบบไฟล์ภาพสกุล .jpg ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi
 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 - 5 มกราคม 2566 เวลา 23.59 น.
 • ประกาศผลการประกวดวันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น. ทางเว็บไซต์ www.thaipt.org และ Facebook Page สมาคมกายภาพบําบัดแห0งประเทศไทย

เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

 • ผลงานมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกวดตราสัญลักษณ์
 • สื่อความหมายถึงความร่วมมือของวิชาชีพกายภาพบําบัด และความเป็นไท
 • มีความคิดสร้างสรรค์ความโดดเด่น ทันสมัยสวยงาม และเป็นสากล ใช้สําหรับสื่อสารภายนอกองค์กรทั้งในและต่างประเทศ
 • สามารถนําไปใช้ได้จริงในการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ และสามารถใช้กับงานสื่อสิ่งพิมพ์ สกรีนผ้า ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งในรูปแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะได้รับเกียรติบัตรจากสมาคมกายภาพบําบัดแห่งประเทศไทย

ติดต่อสอบถาม
Facebook Page : สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

Total Prize Money: 
10,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
19 Dec 2022 (All day) to 05 Jan 2023 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.