^ Back to Top

ประกวดวาดภาพดิจิทัล หัวข้อ "ประหยัดพลังงาน เพื่อโลกที่ยั่งยืน"

ประกวดวาดภาพดิจิทัล หัวข้อ "ประหยัดพลังงาน เพื่อโลกที่ยั่งยืน"

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพดิจิทัล หัวข้อ "ประหยัดพลังงาน เพื่อโลกที่ยั่งยืน" ในโครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2565 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • กำลังศึกษาอยู่ในสายสามัญของสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • การสมัครเข้าประกวด จําเป็นที่จะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ส่งรายชื่อเข้าประกวด

กติกาและเงื่อนไขในการส่งผลงาน

 • ผลงานจะต้องเป็นภาพวาดดิจิทัลที่สร้างสรรค์ผ่านโปรแกรม Procreate® หรือ ibis Paint X ขนาด A2 เท่านั้น โดยมีความละเอียด 300 dpi
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ขึ้นด้วยตัวผู้สมัครเอง ไม่เคยโฆษณา หรือไม่เคยเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ใดๆ มาก่อน และไม่อนุญาตให้ลอกเลียนแบบผลงานของผู้ใด หรือละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทํางปัญญา หากมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้น ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในทุกกรณี
 • ผู้สมัครตกลงยินยอมให้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดรวมถึงไฟล์ต้นฉบับตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด แต่ผู้เดียว รวมทั้งยินยอมให้ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่น และสิทธิใดๆ ในผลงานดังกล่าวตกเป็นของบริษัทฯ แต่ผู้เดียวไม่ว่าจะเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัทฯ ไม่จําต้องส่งคืนผลงานรวมถึงไฟล์ต้นฉบับให้แก่ผู้สมัคร
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกํารคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวด รวมทั้งการนําผลงานดังกล่าวมาทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะในเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท หรือสื่อรูปแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อการประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อการใดๆ ที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
 • การตัดสินของคณะกรรมการเจ้าของโครงการ หรือบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

วิธีการสมัคร

 • อาจารย์ที่ปรึกษาทําการสมัครเข้าร่วมโครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2565 ("โครงการ") ผ่ํานเว็บไซต์ www.isuzuyouthrelations.com โดยกรอกอีเมลและกำหนดรหัสผ่านของตนเอง
 • อาจารย์ที่ปรึกษากรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลสถาบันการศึกษาโดยตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และกดยืนยันสมัครเข้าร่วมโครงการบนเว็บไซต์
 • เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทาการสมัครบนเว็บไซต์เสร็จสิ้นระบบจะส่งลิงก์ยืนยันการสมัครไปยังอีเมลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษําจะต้องทําการกดที่ลิงก์เพื่อยืนยันกํารสมัครเข้าร่วมโครงการ
 • เมื่อทําการยืนยันกํารสมัครเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ www.isuzuyouthrelations.com เพื่อส่งรายชื่อนักเรียนผู้สมัครเข้าประกวดโครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ ("ผู้สมัคร") โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะสามารถส่งผู้สมัครได้ระดับชั้นละไม่เกิน 10 คน รวมทั้งหมดไม่เกิน 20 คน
 • อาจารย์ที่ปรึกษาเลือกระดับชั้นที่ต้องการส่งผู้สมัคร และกรอกข้อมูลผู้สมัครในใบสมัคร และหนังสือยินยอม (ข้อมูลส่วนบุคคล) ให้ครบถ้วน
 • อาจารย์ที่ปรึกษากดพิมพ์ใบสมัคร และหนังสือยินยอม (ข้อมูลส่วนบุคคล) เพื่อให้ผู้สมัคร และผู้มีอำนาจปกครอง นำไปกรอกข้อมูล ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนาม และประทับตรา ของสถาบันการศึกษาให้ครบถ้วน มิฉะนั้นจะถือว่าใบสมัครไม่สมบูรณ์ ดังนี้
  • ใบสมัครเข้าร่วมประกวดในโครงการจะต้องลงนามโดยผู้สมัคร ผู้มีอำนาจปกครอง, อาจารย์ประจําโรงเรียน และประทับตราของสถาบันการศึกษา
  • หนังสือยินยอม (ข้อมูลส่วนบุคคล)ให้เก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้สมัคร จะต้องลงนามโดยผู้มีอํานาจปกครอง และผู้สมัคร
 • อาจารย์ที่ปรึกษาสแกนหรือถ่ายภาพที่ชัดเจนของใบสมัครและหนังสือยินยอม (ข้อมูลส่วนบุคคล) ที่กรอกข้อมูลลงนาม และตราประทับของสถาบันการศึกษาครบถ้วน อัปโหลดใบสมัคร และหนังสือยินยอม (ข้อมูลส่วนบุคคล) ของผู้สมัครแต่ละคนขึ้นบนเว็บไซต์ และรอตรวจสอบสถานะการสมัครบนเว็บไซต์
 • เมื่อสถานะการสมัครแสดงข้อความว่า "เอกสารครบถ้วน" จะถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์

วิธีการส่งผลงาน

 • เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทำการสมัครให้ผู้สมัครเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะทําการส่งลิงก์สําหรับตั้งรหัสผ่านไปที่อีเมลของผู้สมัครที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้กรอกไว้
 • ผู้สมัครตั้งรหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่านบนเว็บไซต์ www.isuzuyouthrelations.com
 • เมื่อผู้สมัครตั้งรหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่านเสร็จสมบูรณ์ ผู้สมัครจะสามารถอัปโหลดผลงานขึ้นบนเว็บไซต์ได้

รอบการประกวด

 • รอบคัดเลือก
  • ผู้สมัครทําการเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ www.isuzuyouthrelations.com
  • ผู้สมัครทําการส่งผลงานบนเว็บไซต์ โดยสร้างสรรค์ผลงานการวาดภาพดิจิทัลผ่านโปรแกรม Procreate® หรือ ibis Paint X เท่านั้น และอัปโหลดผลงานในประเภท JPG หรือ PNG ขนําด A2 โดยมีขนาดความละเอียด 300 dpi ซึ่งผลงานสามารถเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ พร้อมใส่ชื่อและแนวคิดของผลงาน
  • ผู้สมัครจะต้องสมัครและส่งผลงานบนเว็บไซต์ www.isuzuyouthrelations.com ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 23.59 น.
 • รอบชิงชนะเลิศ
  • บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครผู้ผ่านเข้ารอบ 20 คน โดยจะแบ่งเป็นมัธยมศึกษาตอนต้น 10 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 10 คน ผ่านเว็บไซต์ www.isuzuyouthrelations.com
  • ผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบจะต้องทําการประกวดวาดภาพดิจิทัลในหัวข้อที่คณะกรรมการกําหนดขึ้นในวันแข่งขัน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ณ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จํากัด 1088 ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 ภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมง (โดยกำหนดการจะแจ้งให้ทราบทางจดหมายต่อไป)
  • ผู้สมัครต้องสร้างสรรค์ผลงานการวาดภําพดิจิทัลผ่านโปรแกรม Procreate® หรือ ibis Paint X ภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยใช้อุปกรณ์ (iPad Pro) และโปรแกรมการวาดภาพดิจิทัลที่ทางบริษัทฯ จัดเตรียมให้กับผู้สมัครเท่านั้น

รางวัลการประกวด

 • รางวัลการประกวดให้แก่ผู้สมัคร
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล จากระดับการศึกษาละ 1 คน จะได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่ประกําศเกียรติคุณ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จำนวน 2 รางวัล จากระดับกํารศึกษาละ 1 คน จะได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่ประกําศเกียรติคุณ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จํานวน 2 รางวัล จากระดับกํารศึกษาละ 1 คน จะได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลชมเชย จำนวน 14 รางวัล จากระดับการศึกษาละ 7 คน จะได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัล Popular Vote จำนวน 10 รางวัล จากระดับกํารศึกษาละ 5 คน จะได้รับทุนการศึกษาคนละ 5,000 บาท
   หมายเหตุ รางวัล Popular Vote จะนับคะแนนจากยอดไลก์บนเว็บไซต์ 1 คะแนนต่อ 1 ไลก์ และยอดแชร์จากเว็บไซต์ไปเฟซบุ๊ก 2 คะแนน ต่อ 1 แชร์ โดยนับจากที่โชว์บนหน้าเว็บไซต์ www.isuzuyouthrelations.com จนถึงวันที่ 28 กุมภําพันธ์ 2566
 • รางวัลพิเศษให้แก่สถานศึกษา
  รางวัลพิเศษเงินสนับสนุนด้านการศึกษาสําหรับสถานศึกษาของนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 20 คน ตามจานวนนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบ จำนวนคนละ 20,000 บาท

หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการเจ้าของโครงการ หรือบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายสื่อสารการตลาด-เอ บริษัท ตรีเพชรอีชูซูเชลส์ จํากัด โทร. 0-2966-2127-9

Total Prize Money: 
500,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
15 Dec 2022 (All day) to 31 Jan 2023 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.