^ Back to Top

ประกวดโครงการโรงเรียนธนาคารดีเด่นปี 2565 หัวข้อ "เพิ่มเงินออมปัง ด้วยพลังเยาวชน"

ประกวดโครงการโรงเรียนธนาคารดีเด่นปี 2565 หัวข้อ "เพิ่มเงินออมปัง ด้วยพลังเยาวชน"

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขอเชิญโรงเรียน และสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนธนาคาร ธ.ก.ส. ส่งผลงานร่วมการประกวดโครงการโรงเรียนธนาคารดีเด่นปี 2565 หัวข้อ "เพิ่มเงินออมปัง ด้วยพลังเยาวชน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 120,000 บาท

คุณสมบัติ
โรงเรียน และสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนธนาคาร ธ.ก.ส.

กติกาการประกวด

 • การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
 • โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ และได้รับรางวัล ต้องมีจํานวนเงินฝาก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เพิ่มขึ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เปรียบเทียบข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันส่งผลงานในรูปแบบคลิปวิดีโอ บอกเล่าวิธีการเก็บออม เทคนิคในการเพิ่มยอดเงินออม วิธีการแนะนํา/เชิญชวนสมาชิกในโรงเรียน ออมเงินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมเงินภายในโรงเรียน ตลอดจนการสร้างรายได้และ/หรือการลดค่าใช้จ่าย ซึ่งในการนําเสนออาจเป็นการนําเสนอร่วมกันระหว่างสมาชิกโรงเรียนธนาคาร คณะคุณครู ผู้ปกครอง และพนักงานธนาคาร
 • ความยาวคลิปวิดีโอ 3 - 5 นาที โดยนําเสนอในรูปแบบของ คลิปวิดีโอ มิวสิควิดีโอ TikTok หรือนําเสนอในรูปแบบอื่นๆ
 • คณะกรรมการที่เชี่ยวชาญในการทําวิดีโอ จํานวน 3 ท่าน เป็นผู้คัดเลือกและตัดสินผลงานการประกวด โดยจะประกาศผลรางวัลในเดือนมีนาคม 2566 พร้อมโพสต์ผลงานผู้ชนะการประกวดผ่าน Facebook “โรงเรียนธนาคาร ธกส” และทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะรวบรวมไว้ที่ Youtube Channel ของโรงเรียนธนาคาร ธ.ก.ส. ให้สามารถเข้ารับชมได้

การรับสมัครและส่งผลงาน

 • สมัครผ่าน Link Form และรอรับ E-mail ตอบกลับยืนยันการสมัคร
 • อัพโหลดป่าน Google Drive แล้วส่ง Link ผลงานพร้อมแนบเอกสารแบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงฯ มาทาง E-mail : baacschoolbank.contest@gmail.com

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2566
 • ประกาศผล เดือนมีนาคม 2566

เกณฑ์การตัดสิน
ผลการดําเนินงานโรงเรียนธนาคาร โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และได้รับรางวัล ต้องมีจํานวนเงินฝาก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เพิ่มขึ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เปรียบเทียบข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)

เกณฑ์การตัดสินคลิปวิดีโอ (100 คะแนน)

 • เนื้อหาของคลิปวิดีโอมีการบอกเล่าวิธีการเก็บออม เทคนิคในการเพิ่มยอดเงินออม การแนะนํา/เชิญชวนสมาชิกโรงเรียนธนาคารออมเงินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การสร้างรายได้และ/หรือการลดค่าใช้จ่าย ทั้งในรูปแบบส่วนตัวและกิจกรรมภายในโรงเรียน อาทิ กิจกรรมปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ แปรรูปผลผลิตเพื่อจําหน่าย หรือการจัดกิจกรรมส่งเสริม การออมเงินภายในโรงเรียน (30 คะแนน)
 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการนําเสนอ แปลกใหม่น่าสนใจ (20 คะแนน)
 • ความเป็นไปได้ของโครงการ สามารถปฏิบัติได้ สอดคล้องกับความเป็นจริง (30 คะแนน)
 • ความร่วมมือกันระหว่างนักเรียน คณะคุณครู ผู้ปกครอง พนักงาน ธ.ก.ส. (20 คะแนน)

เงื่อนไขการประกวด

 • ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาก่อนโพสต์ลงหน้าเพจ Facebook
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลินสิทธิ์ของข้อมูล ภาพ หรืออื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิงสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องให้ความยินยอมอนุญาตให้สิทธิในการเผยแพร่ ภาพถ่ายวิดีโอ เนื้อหาข้อมูล ที่ส่งเข้าประกวดใน Facebook โรงเรียนธนาคาร ธกส หรือสื่อต่างๆ ของธนาคาร
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

เงินรางวัล
เงินรางวัล จํานวน 12 รางวัล แบ่งเป็นระดับประถมศึกษาจํานวน 6 รางวัล ระดับมัธยมศึกษาจํานวน 6 รางวัล ซึ่งรายละเอียด มีดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ
  • ระดับประถมศึกษา จํานวน 1 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 1 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  • ระดับประถมศึกษา จํานวน 1 รางวัลๆ ละ 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 1 รางวัลๆ ละ 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  • ระดับประถมศึกษา จํานวน 1 รางวัลๆละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย
  • ระดับประถมศึกษา จํานวน 3 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 3 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม
Facebook : โรงเรียนธนาคาร ธกส

Eligibility: 
Total Prize Money: 
120,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
11 Dec 2022 08:30 to 28 Feb 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.