^ Back to Top

ประกวดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ "Honda Super Idea Contest 2022 : ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ 2022 คิด(ส์) กระหึ่มโลก"

ประกวดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ "Honda Super Idea Contest 2022 : ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ 2022 คิด(ส์) กระหึ่มโลก"

Honda ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ "Honda Super Idea Contest 2022 : ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ 2022 คิด(ส์) กระหึ่มโลก" ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา และประสบการณ์ทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

วัตถุประสงค์

 • เพื่อจุดประกายความฝัน ปลุกพลังจินตนาการ พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีเวทีในการแสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์อย่างเหมาะสม
 • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ผ่านการคิดแก้ปัญหาด้วยจินตนาการอย่างสร้างสรรค์
 • เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของฮอนด้าในการสร้างสรรค์คุณค่าเพื?อเป็นองค์กรที?สังคมไทยต้องการให้ดํารงอยู่เคียงคู่สังคมไทยตลอดไป

กติกาการประกวด

 • เป็นการประกวดประเภทเดี่ยวทั้งชายและหญิง
 • ผู้เข้าประกวดต้องมีอายุไม่เกิน 12 ปี และกําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 หรือเทียบเท่า
 • ผู้เข้าประกวด จะต้องวาดภาพสิ้งประดิษฐ์แห่งอนาคตจากจินตนาการ โดยเป็นผลงานที่คิดขึ้นใหม่ด้วยตนเอง ห้ามลอกเลียนแบบ หรือซํ้ากับผลงานที่มีอยู่เดิม พร้อมเขียนเล่าแนวคิดแรงบันดาลใจรวมถึงขั้นตอน และวิธีการทํางาน ตลอดจนประโยชน์ของผลงานลงบน "กระดาษจินตนาการ"
 • ผู้สมัคร 1 คน สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน
 • กรอกข้อมูลส่วนตัวลงในกระดาษจินตนาการให้ครบถ้วน และเป็นความจริง ซึ่งหากมีการตรวจสอบภายหลังพบว่าข้อมูลเป็นเท็จจะถือว่าผลงานนั้นเป็นโมฆะ

ส่งผลงาน ได้ที่

 • e-mail:honda@superjeew.com
 • Line : @superidea
 • ทางไปรษณีย์ กรุณาส่ง
  Honda Super Idea Contest 2022 คิด(ส์)กระหึ่มโลก
  ตู้ปณ.12 ปณฝ.ไทยประกันชีวิต กรุงเทพฯ 10326
 • Inbox ใน www.facebook.com/hondasuperidea

ระยะเวลาการดําเนินงาน

 • เริ่มเปิดรับผลงาน 11 ก.ค 65
 • หมดเขตส่งผลงานรอบที่ 1 30 ก.ย. 65
 • ประกาศผลคัดเลือก 100 ผลงาน 12 ต.ค. 65
 • หมดเขตส่งคลิปนําเสนอผลงาน 100 ผลงาน 24 ต.ค. 65
 • ประกาศผล 15 ผลงาน ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 9 พ.ย. 65
 • กิจกรรม Super Idea Super Camp 18 –19 พ.ย. 65
 • สร้างสรรค์แบบจําลองผลงาน Model 20 พ.ย. - 16ธ.ค. 65
 • การประกวดรอบชิงชนะเลิศ 17 ธ.ค. 65

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล
  • โล่พระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • ทุนการศึกษา 10,000 บาท
  • ประสบการณ์ทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
 • รางวัลรองชนะเลิศ จํานวน 5 รางวัล
  • โล่รางวัลจาก โครงการ Honda Super Idea Contest 2022
  • ประสบการณ์ทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
 • รางวัลชมเชย จํานวน 9 รางวัล

หมายเหตุ

 • เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 อาจมีการเปลี่ยนแปลงรางวัลทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นทุนการศึกษาในภายหลัง
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม

 • www.facebook.com/hondasuperidea
 • Line : @superidea
 • ศูนย์ประสานงาน โครงการ ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ 2022
  ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลาทําการ 09.00 - 18.00 น.
 • โทรศัพท์มือถือ 092-669-1784
 • โทรสาร 0-2274-0670
File attachments: 
Deadline: 
10 Aug 2022 09:00 to 30 Sep 2022 18:00

Members Online

There are currently 0 users online.