^ Back to Top

ประกวดบทกลอนออนไลน์ ระดับภาคตะวันออก "รางวัลโสภิตปัญญากร ครั้งที่ ๒ ประจำปี๒๕๖๕"

ประกวดบทกลอนออนไลน์ ระดับภาคตะวันออก "รางวัลโสภิตปัญญากร ครั้งที่ ๒ ประจำปี๒๕๖๕"

สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมศิลปินจังหวัดระยอง และศูนย์วรรณศิลป์ถิ่นบูรพา ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดบทกลอนออนไลน์ ระดับภาคตะวันออก "รางวัลโสภิตปัญญากร ครั้งที่ ๒ ประจำปี๒๕๖๕" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตรออนไลน์

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 • เป็นนักเรียนโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา ทุกสังกัด
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ม.๖) และอาชีวศึกษา (ปวช.)
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอาชีวศึกษา (ปวส.) และอุดมศึกษา
 • เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในเขตภูมิภาคภาคตะวันออก รวม ๘ จังหวัด ประกอบด้วย จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว

ระดับการประกวด

 • ระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
 • ระดับระดับอุดมศึกษา /ปวส.

กำหนดระยะเวลา

 • แข่งขันรูปแบบออนไลน์โดยส่งผลงานผ่าน Google Form ที่กำหนดตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ไม่เกินเวลา ๒๓.๕๙ น.
 • พิจารณาผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือกวันที่ ๒๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕
 • รอบชิงชนะเลิศ แข่งขันในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง

รางวัลการประกวด แบ่งเป็น ๒ ระดับ ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ ระดับละ ๑ รางวัล รางวัลละ ๓,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตรออนไลน์
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับละ ๑ รางวัล รางวัลละ ๒,๕๐๐ บาท และเกียรติบัตรออนไลน์
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับละ ๑ รางวัล รางวัลละ ๑,๕๐๐ บาท และเกียรติบัตรออนไลน์
 • รางวัลชมเชย ระดับละ ๒ รางวัล รางวัลละ ๕๐๐ บาท และเกียรติบัตรออนไลน์
 • ผู้เข้าร่วมประกวดทุกทีม รับเกียรติบัตรออนไลน์
 • ครูอาจารย์ผู้ควบคุมทุกคน รับเกียรติบัตรออนไลน์
 • ทีมผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง ๒ ระดับ จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมประกวดกลอนสด ระดับประเทศของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ รายละเอียดและการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ติดต่อสอบถาม

 • คุณฉลาด สมพงษ์ ๐๘๗-๐๐๘๓๑๑๙
 • คุณปวริศา แก้วพิลา ๐๙๒-๓๒๖๕๐๕๙
 • คุณสัมฤทธิ์ มีทรัพย์มั่น ๐๘๙-๖๐๖๒๓๒๘

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณปวริศา แก้วพิลา

File attachments: 
Deadline: 
02 Aug 2022 (All day) to 28 Aug 2022 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.