^ Back to Top

ประกวดตราสัญลักษณ์ประจำคณะวิเทศศึกษา "FIS Logo Design Contest"

ประกวดตราสัญลักษณ์ประจำคณะวิเทศศึกษา "FIS Logo Design Contest"

คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ประจำคณะวิเทศศึกษา "FIS Logo Design Contest" ภายใต้แนวคิด "ความเป็นนานาชาติ" ชิงเงินรางวัลรวม 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

แนวคิดการออกแบบ

 • ตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องสื่อความหมายของคณะวิเทศศึกษา ภายใต้แนวคิด"ความเป็นนานาชาติ" โดยคณะวิเทศศึกษาได้เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ เกี่ยวกับภาษา สังคมและวัฒนธรรมของจีน เกาหลี ยุโรป ไทยและอาเซียน
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า หรือบุคคลทั่วไป ไม่จํากัดอายุ
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 คน ส่งได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่ไม่เกิน 2 ผลงาน
 • องค์ประกอบหลักในตราสัญลักษณ์ (Logo)
  • ตัวอักษรภาษาอังกฤษ FIS
   FIS คือตัวอักษรย่อของชื่อคณะวิเทศศึกษา (Faculty of International Studies)
  • รูปภาพ สัญลักษณ์ ลายเส้น หรือเครื่องหมายอื่นที่สื่อถึงคณะวิเทศศึกษา 1.5
 • สีที่ใช้ในการออกแบบ
  • สีบังคับที่จะต้องมี 1 สี คือ
   • สีพื้นดิน #ECCDAA RGB: 236 205 170 และ CMYK: 7 19 34 0 ซึ่งเป็นสีประจำคณะวิเทศศึกษา
  • หรือสามารถใช้สีอื่นๆเพิ่มเติมได้ เช่น
   • สีน้ำเงิน PSU Deep Blue #003C71 RGB: 0 60 113 และ CMYK: 100 80 30 15 ซึ่งเป็นสีประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   • สีฟ้า PSU Sky Blue #009CDE RGB: 0 156 222 และ CMYK: 70 15 0 0 ซึ่งเป็นสีประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • หรือสีอื่นๆที่เหมาะสมได้ พร้อมเขียนรายละเอียดรหัสสี
 • การออกแบบตราสัญลักษณ์ควรมีสัดส่วนที่สามารถนำไปใช้คู่กับตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้อย่างเหมาะสม
 • ผลงานมีความทันสมัย สวยงาม จดจำง่าย เด่นชัดบ่งบอกถึงความเป็นคณะวิเทศศึกษาและสามารถนาไปใช้ได้จริงในการประชาสัมพันธ์ของคณะวิเทศศึกษา เช่น งานสื่อสิ่งพิมพ์ ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะวิเทศศึกษาได้ทุกประเภท
 • พิมพ์คำอธิบายแนวความคิดในการออกแบบความหมายของผลงาน และรหัสสีใต้ภาพผลงาน Logo ที่ส่งเข้าประกวด หรือเป็นไฟล์ Word
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบ ดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น รวมทั้งจะต้องไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ
 • ผลงานที่ประกวดทุกชิ้น ให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะวิเทศศึกษา และกรรมการตัดสินสามารถใช้สิทธิในการปรับแก้ดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไปได้
 • การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้ร่วมประกวดแข่งขันสามารถศึกษาข้อมูลประกอบแนวคิดได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ของคณะวิเทศศึกษา

กำหนดระยะเวลา

 • รับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 กันยายน 2565 ทาง: https://forms.gle/M1YD3sa5FkHQmybj7 โดยต้องส่งผลงานในรูปแบบไฟล์นำเสนอพรัอมกับไฟล์ตันฉบับ ดังนี้
  • นำเสนอในรูปแบบไฟล์ภาพ .PNG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi ขนาดไม่ต่ำกว่า 2 ล้านพิกเซล พร้อมระบุ code สีในโหมด RGB/CMYK
  • ผลงานต้องอยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลต้นฉบับของ Adobe Illustrator (.ai) หรือ Adobe photoshop (.psd)
  • ให้ตั้งชื่อผลงานด้วยชื่อของผู้เข้าประกวด พร้อมแนบแนวคิดในการออกแบบผลงานตราสัญลักษณ์มาพอสังเขป
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
  • ให้ส่งผลงานมาในรูปแบบรวมไฟล์ผลงานไว้ในลิ้งก์ Google Drive และเปิดเป็นสาธารณะ
 • ประกาศผลการตัดสินวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 ทาง Official ของคณะวิเทศศึกษา
  • Website: www.fis.psu.ac.th
  • Facebook Fanpage: fispsuphuket
  • Instagram: fispsuphuket
  • Twitter: fispsuphuket

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชยจานวน 2 รางวัล เงินรางวัลละ 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 • โทร. 076-276-040
 • E-mail: fis-pr@phuket.psu.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Total Prize Money: 
20,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
06 Jul 2022 08:30 to 01 Sep 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.