^ Back to Top

ประกวดคลิปสั้นความยาวไม่เกิน 3 นาที หัวข้อ "บอกรักโลก...บ้านส่วนรวมของเรา"

ประกวดคลิปสั้นความยาวไม่เกิน 3 นาที หัวข้อ "บอกรักโลก...บ้านส่วนรวมของเรา"

คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย และการท่าเรือแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้นความยาวไม่เกิน 3 นาที หัวข้อ "บอกรักโลก...บ้านส่วนรวมของเรา" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ ใบประกาศเกียรติ และของที่ระลึก

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเผยแพร่พระสมณสาส์นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เกี่ยวกับการดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน
  • เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ให้สังคมหันมาสนใจ และร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการเสวนาเพื่อหาข้อเสนอและการปฏิบัติที่เราเข้ามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
  • เพื่อเชิญชวนให้คนรุ่นใหม่ในสังคมก้าวเดินไปด้วยกันอย่างมีเอกภาพ ด้วยพันธกิจ "บอกรักโลก: บ้านส่วนรวมของเรา"

ประเภทการประกวด

  • ประเภทคลิปภาษาไทย รุ่นอายุ 23 ปีขึ้นไป
  • ประเภทคลิปภาษาไทย รุ่นอายุน้อยกว่า 23 ปี
  • ประเภทคลิปภาษาอังกฤษสำหรับผู้มีอายุน้อยกว่า 23 ปี

ลักษณะผลงาน
ใช้ในการรณรงค์ ใช้วิธีการเชิญชวนให้คนรุ่นใหม่ผลิตคลิปสั้น ความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยมีเนื้อหาของคลิปเกี่ยวกับการดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกันตามแนวทางที่กำหนดในโครงการนี้

กำหนดระยะเวลา

  • กำหนดส่งผลงานได้ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 24.00 น.
  • ประกาศผลการประกวด และรับรางวัล วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565

รางวัลการประกวด
ราวัลสำหรับแต่ละประเภท จำนวน 5 รางวัล รวมผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 15 รางวัล โดยไม่มีการจัดอันดับ ผู้ผลิตคลิปจะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท จากสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย โล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณจากคณะอนุกรรมาธิการคุณธรรมจริยธรรมของวุฒิสภา และของที่ระลึก

ติดต่อสอบถาม

  • โทร. 092-714-7818
  • www.นวัตกรรมรักษ์โลก.com/contact
File attachments: 
Deadline: 
16 May 2022 00:00 to 15 Jul 2022 13:59

Members Online

There are currently 0 users online.