^ Back to Top

ประกวดออกแบบเครื่องหมายสัญลักษณ์วิสาหกิจเพื่อสังคม "Thailand Social Enterprise Mark"

ประกวดออกแบบเครื่องหมายสัญลักษณ์วิสาหกิจเพื่อสังคม "Thailand Social Enterprise Mark"

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องหมายสัญลักษณ์วิสาหกิจเพื่อสังคม "Thailand Social Enterprise Mark" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 160,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Thailand Social Enterprise Mark เป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่รับรองความเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ใช้เพื่อสื่อสารกับบุคคลทั่วไปว่ากิจการที่ใช้เครื่องหมายดังกล่าวมีคุณสมบัติของการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างครบถ้วน ได้แก่

 • มีวัตถุประสงค์ทางด้านสังคมเป็นวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินกิจการ
 • มีการวัดผลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมนอกเหนือจากผลประกอบการด้านการเงินเท่านั้น
 • มีการนำกำไรไปลงทุนซ้ำเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางสังคม และมีธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
 • ไม่จำกัดอายุ

แนวทางการออกแบบเครื่องหมาย

 • Relevance to Social Enterprise – สามารถสื่อสารกับสาธารณชนว่าผู้ผลิตสินค้าและบริการนี้เป็นกิจการที่มีเป้าหมายหลักในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม/สิ่งแวดล้อม และได้รับการรับรองผลการดำเนินงานด้านสังคม/สิ่งแวดล้อมจากองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ
 • Originality – สร้างความแตกต่างที่ชัดเจนจากเครื่องหมายอื่น
 • Universality and Longevity – ร่วมสมัย เป็นสากล สามารถใช้ได้นาน
 • Visibility – สามารถมองเห็นได้ในขนาดที่หลากหลาย ไม่ว่าจะนำเสนอทางออนไลน์หรือออฟไลน์ เช่น วางบนเว็บไซต์ ทำเป็นป้าย หรือวางบนบรรจุภัณฑ์สินค้า
 • Practicality – สามารถวางกับเครื่องหมายอื่น ๆ ได้ เช่น อย. Fair Trade, Organic, มอก., SHA

คำสำคัญที่เชื่อมโยงกับเครื่องหมายนี้ Profit-People-Planet (เศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อม)/ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม/เป้าหมายทางสังคมและสิ่งแวดล้อม/ดีต่อคุณและดีต่อโลก

ผลงานที่สมบูรณ์ประกอบด้วย

 • ไฟล์เครื่องหมาย ในรูปแบบดิจิตอล 2 ไฟล์ ได้แก่
  • เครื่องหมายไม่จำกัดสี/รูปแบบ วางบนพื้นหลังสีขาว ขนาด A4
  • เครื่องหมายสีขาว-ดำ วางบนพื้นหลังสีขาว-ดำ ขนาด A4
  • Format ของไฟล์ทั้งสอง
   • สกุลไฟล์ .AI แบบ vector และ PDF
   • มีค่าความละเอียด 72 dpi ขึ้นไป
   • ไม่มีลายน้ำ ไม่มีตัวอักษรกราฟฟิก หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่แสดงความเป็นเจ้าของอยู่บนผลงานการออกแบบ
 • คำอธิบายแนวคิดในการออกแบบ ความหมาย หรือแรงบันดาลใจของเครื่องหมาย
 • ตัวอย่างการนำผลงานไปใช้จริงในสถานการณ์ต่าง ๆ 3 แบบ ทั้งแบบ full color และ one color ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างเพื่อวางเครื่องหมายที่คุณออกแบบได้ที่ https://bit.ly/Application_SE_Mark

การส่งผลงานเข้าประกวด

 • ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ขยายเวลาถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและไฟล์ตัวอย่างการนำผลงานไปใช้จริงที่ https://bit.ly/Application_SE_Mark
 • ส่งใบสมัคร ไฟล์ผลงาน และไฟล์ตัวอย่างการนำผลงานไปใช้จริงได้ที่ https://forms.gle/kMpKptUVSAcJ6ehd9 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 คนสามารถส่งใบสมัครได้ 1 ใบ และส่งผลงานเข้าประกวดได้สูงสุด 2 ผลงาน ในกรณีที่ส่งผลงานมากกว่า 2 ผลงาน คณะกรรมการจะพิจารณาเฉพาะผลงานที่ส่งเข้ามา 2 อันดับแรก
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสอดคล้องกับแนวทางออกแบบผลงานประกวด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ ผู้รับเงินรางวัลจะถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย อัตรา 5% จากเงินรางวัล เพื่อนำส่งกรมสรรพาก

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ 062-079-3232
 • อีเมล osep.logocontest@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Social Enterprise Thailand Association (SE Thailand)

Total Prize Money: 
160,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
11 Apr 2022 08:30 to 20 May 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.