^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ภายใต้หัวข้อ “75 ปีแห่งมิตรภาพไทย - อินเดีย”

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ภายใต้หัวข้อ “75 ปีแห่งมิตรภาพไทย - อินเดีย”

กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ภายใต้หัวข้อ “75 ปีแห่งมิตรภาพไทย - อินเดีย” ชิงเงินรางวัล

วัตถุประสงค์
เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 75 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและอินเดีย โดยตราสัญลักษณ์จะใช้ในการจัดกิจกรรม และในเอกสารทางการที่เกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลองฯ ตลอดปี 2565

หลักเกณฑ์การแข่งขัน

 • ผู้สมัครจะต้องถือสัญชาติไทยหรืออินเดีย และไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ หรือเป็นสมาชิกในครอบครัว ของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศอินเดีย สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ ณ กรุงนิวเดลี และสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย
 • ผู้สมัครจะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทยหรือประเทศอินเดีย
 • ผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 รายการเท่านั้น โดยผู้สมัครที่ส่งผลงานเข้าประกวดมากกว่า 1 รายการจะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตัดสินทุกรายการ
 • ตราสัญลักษณ์ต้องสื่อถึงมิตรภาพระหว่างไทยกับอินเดีย โดยอาจสะท้อนให้เห็นปัจจัยด้านต่าง ๆ อาทิ ประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมที่มีความเชื่อมโยงร่วมกันของทั้งสองประเทศ
 • ตราสัญลักษณ์จะต้องมีรูปแบบ ดังนี้
  • สามารถเผยแพร่และใช้งานต่อได้ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล (สกุล PNG หรือ JPEG)
  • ไฟล์ผลงานสุดท้ายจะต้องมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 3 MB และมีความละเอียดมากกว่า 300 dpi
 • กรณีที่มีการใช้ข้อความประกอบตราสัญลักษณ์ ควรใช้ภาษาอังกฤษ และ/หรือ หากเป็นภาษาท้องถิ่น ขอให้ใช้ทั้งภาษาฮินดีและภาษาไทย
 • ผู้สมัครจะต้องส่ง
  • ใบสมัคร
  • แบบฟอร์มบรรยายเกี่ยวกับผลงานเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ
  • ไฟล์ผลงานในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล
 • ส่งมายังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) 75thaiindia@gmail.com ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
 • กระทรวงการต่างประเทศจะประกาศผลผู้ชนะรางวัล 3 ลำดับ ผ่านเว็บไซต์และช่องทางต่าง ๆ ของกระทรวงฯ และสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยในวันที่ 11 มีนาคม 2565
 • กระทรวงการต่างประเทศจะจัดพิธีมอบรางวัลที่กรุงเทพฯ สำหรับผู้ชนะเลิศ 1 ลำดับ และรองชนะเลิศอีก 2 ลำดับ ทั้งนี้ หากผู้ได้รับรางวัลพำนักอยู่ที่ประเทศอินเดีย จะต้องรับรางวัลออกอากาศออนไลน์ โดยกระทรวงการต่างประเทศจะแจ้งกำหนดวัน เวลาและสถานที่ให้ทราบต่อไป

เงื่อนไขการสมัคร

 • ตราสัญลักษณ์ รวมถึงชื่อผลงานที่นำส่งจะต้องออกแบบขึ้นมาใหม่และไม่เคยได้รับการเผยแพร่ มาก่อน และไม่ขัดต่อข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ของทั้งสองประเทศ และไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม ทั้งนี้ ผู้จัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบจากการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยผู้สมัคร
 • ผู้ชนะการประกวดจะต้องมอบสิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของตราสัญลักษณ์ที่ชนะเลิศให้แก่ผู้จัดการประกวด โดยกระทรวงการต่างประเทศของสองฝ่ายสามารถนำตราสัญลักษณ์ของผู้ชนะเลิศไปใช้ ในการประชาสัมพันธ์ การศึกษา การสื่อสาร หรือประกอบการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสครบ 75 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – อินเดีย ได้ตามความเหมาะสม
 • ผู้จัดการประกวดสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบผลงานของผู้ชนะรางวัลได้ตาม ความจำเป็นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใด ๆ ของการประกวดได้ตามความจำเป็น รวมถึงเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมการประกวด เกณฑ์การตัดสิน และข้อมูลทางเทคนิคอื่น ๆ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ ด้วยตนเอง
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการที่ผู้จัดได้คัดเลือกไว้ ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน

กำหนดระยะเวลา

 • วันรับสมัคร: 12 มกราคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
 • วันประกาศผล: 11 มีนาคม 2565

เกณฑ์การตัดสิน

 • ความสวยงาม และการสื่ออารมณ์และความรู้สึก (30 คะแนน)
 • ความคิดสร้างสรรค์ (35 คะแนน)
 • ความสอดคล้องกับแนวคิดหลัก (35 คะแนน)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสดจำนวน 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินสดจำนวน 32,000 บาท 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินสดจำนวน 16,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

หมายเหตุ เงินรางวัลได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศไทยและสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยแห่งละร้อยละ 50 ของเงินรางวัลทั้งหมด และมูลค่าของเงินรางวัลขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะนั้น)

ติดต่อสอบถาม

 • ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 75thaiindia@gmail.com
 • โทร 02-203-5000 ต่อ 12020 (กองเอเชียใต้และเอเชียกลาง)

ข่าวประชสัมพันธ์ : กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ

Deadline: 
12 Jan 2022 09:00 to 28 Feb 2022 16:30

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod