^ Back to Top

ประกวดออกแบบบ้าน "MT Design Award 2022"

ประกวดออกแบบบ้าน "MT Design Award 2022"

บริษัท โมเดิร์นเทจ จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบ้าน “MT Design Award 2022” ภายใต้แนวคิด “Smart home for Smart world” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทั่วประเทศ หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับการออกแบบบ้าน โดยจะต้องมีจำนวนไม่เกิน 2 คน/ทีม
(ในหนึ่งทีมสามารถลงประกวดคนเดียวได้)

กติกาการประกวด

 1. ลงทะเบียนใน website โครงการ  https://contest.mtforworld.com/
 2. สามารถนำระบบเทคโนโลยีสมาร์ทโฮม (Smart Home) มาเป็นองค์ประกอบในการออกแบบบ้าน พื้นที่ใช้สอย 160 – 220 ตารางเมตร
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องสามารถนำไปพัฒนาเป็นแบบบ้านมาตรฐาน เพื่อใช้ก่อสร้างจริงได้ในบริบทที่หลากหลาย
 4. ผลงานออกแบบต้องไม่เคยมีการนำเสนอ หรือส่งประกวดที่อื่นมาก่อน และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและพระราชบัญญัติ  ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2560  ผลงานของผู้อื่น หากได้รับรางวัลและตรวจพบภายหลังถือเป็นโมฆะ และเรียกรางวัลคืนทั้งหมด โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบความเสียหาย หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์บุคคลอื่น
 5. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดทุกชิ้น  ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท โมเดิร์นเทจ จำกัด
 6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

ปฏิทินการประกวด
ปฏิทินโครงการประกวด MT Design Award 2022 มีดังต่อไปนี้

 • รอบที่ 1
  • รอบสมัครและส่งผลงาน (สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่เริ่มประกาศ) : 17 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2565
  • ประกาศผล 20 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบ : 5 มีนาคม 2565
 • รอบที่ 2
  • รอบคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย (20 ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะต้องส่งผลงานเพิ่มเติม และเก็บคะแนน 10% จากการโหวตบน Social media) : 6-19 มีนาคม 2565
  • ประกาศผล 10 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบ และรางวัล Popular vote : 22 มีนาคม 2565
 • รอบการตัดสิน : รอบนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ : 2 เมษายน 2565

หมายเหตุ ปฏิทินการประกวดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การส่งผลงานรอบที่ 1
ผู้สมัครทุกท่านจะต้องออกแบบผลงานพร้อมระบุชื่อผลงานลงบนหน้ากระดาษขนาด A1 (594/844 mm) แนวตั้ง จำนวน 2 แผ่น ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

 1. แปลน ขนาด 1:100
 2. แนวคิดในการออกแบบ
 3. รูปทัศนียภาพภายนอก อย่างน้อย 2 รูป
 4. รูปทัศนียภาพภายใน อย่างน้อย 2 รูป
 5. รูปด้านข้างอาคาร อย่างน้อย 4 รูป
 6. รูปตัดแสดงแนวคิดในการออกแบบ อย่างน้อย 2 รูป
 7. แบบขยายนำเสนอรายละเอียดที่สำคัญ

การส่งไฟล์ผลงาน
ส่งไฟล์ผลงานผ่านทาง email : onlinemarketing@moderntage.com เท่านั้น หัวข้อเรื่อง : ส่งผลงาน MT Design Award 2022_ชื่อทีม เมื่อผู้สมัครทำการส่งใบสมัครและผลงานเรียบร้อยแล้ว ทางทีมงานและคณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผลงานของผู้สมัครให้เหลือจำนวน 20 ทีมสุดท้าย เพื่อเข้าสู่รอบที่ 2 โดยการเก็บคะแนนจะเป็นระบบคะแนนแบบสะสม ซึ่งคะแนนจะสะสมผ่านการแข่งขันในแต่ละรอบ ตั้งแต่เริ่มกิจกรรมจนสิ้นสุดกิจกรรม โดยสัดส่วนคะแนนทั้งหมด 100% จะแบ่งดังนี้

 • การส่งผลงานรอบที่ 1 (10%)
 • การส่งผลงานรอบที่ 2 (30%)
 • คะแนนจากผลโหวตบนแฟนเพจ Modern Tage House&Design (10%)
 • การนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ (50%)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 100,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ เงินสด 50,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 30,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย (จำนวน 7 รางวัล) เงินสดรางวัลละ 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร รวมมูลค่ากว่า 35,000 บาท
 • รางวัล Popular vote (จำนวน 1 รางวัล) เงินสด 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

รางวัลมูลค่ากว่า 225,000 บาท (เงินรางวัลหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามที่กฎหมายกำหนด)
หมายเหตุ ทีมผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายจะมีโอกาสในการพิจารณาเพื่อเซ็นสัญญาร่วมงานกับทางบริษัท โมเดิร์นเทจ จำกัด ในอนาคต

ข้อตกลงและเงื่อนไขการประกวด

 1. กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรนักศึกษาของผู้เข้าประกวด พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. รายละเอียดผลงานที่เข้าประกวดต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ มิฉะนั้นผลงานจะไม่ได้รับการพิจารณา
 3. ผลงานออกแบบต้องไม่เคยมีการนำเสนอ หรือส่งประกวดที่อื่นมาก่อน และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของผู้อื่น หากได้รับรางวัลและตรวจพบภายหลัง ถือเป็นโมฆะ และเรียกรางวัลคืนทั้งหมด โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์บุคคลอื่น
 4. การเผยแพร่ ตีพิมพ์ และแสดงต่อสาธารณชน การจัดแสดงนิทรรศการ การเผยแพร่ทางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท โมเดิร์นเทจ จำกัด
 5. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ทรัพย์สิน ทางปัญญาของบริษัทฯ โดยสามารถทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน นำไปให้เช่า ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่นคัดลอกผลงานที่ส่งเข้าประกวดเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ใด ๆ ของงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวได้
 6. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากพบภายหลังว่ามีข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งไม่เป็นความจริง คณะกรรมการมีสิทธิที่จะถือให้การส่งผลงานเข้าประกวดของผู้สมัครเป็นโมฆะ และรางวัลที่ได้รับจะถูกริบคืนทั้งหมด
 7. ข้าพเจ้ายอมรับกติกาและเงื่อนไขตามที่ปรากฏในรายละเอียดโครงการทุกประการ

ติดต่อสอบถาม

 • โทร: 02-020-9555 หรือ มือถือ 061-020-2111 (คุณเบิร์ด), 064-309-0595 (คุณพราว)
 • Line ID: mt.marketing (ไม่ต้องมี @)
 • www.facebook.com/modern.tage

ช่าวประชาสัมพันธ์ : คุณคนธวรรณ สะบู่แก้ว

Total Prize Money: 
200,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
17 Jan 2022 09:00 to 28 Feb 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.