^ Back to Top

ประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม"

ประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม"

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเชิญเด็กและเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง ๑๐-๑๘ ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม" ชิงทุนการศึกษากว่า ๔๙,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล

หลักเกณฑ์การประกวด

 • หัวข้อ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”
 • แบ่งการประกวดเป็น ๓ ระดับ ได้แก่
  • ระดับประถมศึกษาตอนปลาย หรือผู้มีอายุ ๑๐ - ๑๒ ปีบริบูรณ์
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือผู้มีอายุมากกว่า ๑๒ ปีขึ้นไป – ๑๕ ปีบริบูรณ์
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอาชีวศึกษา (ปวช.)  หรือผู้มีอายุมากกว่า ๑๕ ปีขึ้นไป – ๑๘ ปี
 • พิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือตัวบรรจงของผู้เขียนจากปากกาหรือดินสอเท่านั้น ความยาว ๑ หน้ากระดาษ A๔
  • หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งค่าขนาดหน้ากระดาษ A๔ ระยะกั้นหน้า ๓ เซนติเมตร ระยะกั้นหลัง ๒ เซนติเมตร ระยะจากขอบบน ๒.๕ เซนติเมตร ระยะจากขอบล่าง ๒ เซนติเมตร ขนาดตัวอักษร ๑๖pt ระยะห่างระหว่างบรรทัด ๑pt ไม่กำหนดรูปแบบตัวอักษร
  • การเขียนด้วยลายมือ ให้เขียนด้วยตัวบรรจง
 • ต้องเป็นผลงานที่จัดทำขึ้นมาใหม่ เพื่อส่งเข้าประกวดในกิจกรรมนี้เท่านั้น ห้ามคัดลอกหรือเลียนแบบผลงานของบุคคลอื่น ซึ่งหากปรากฏภายหลังว่าผลงานที่คณะกรรมการตัดสินให้ได้รับรางวัลมิใช่เป็นผลงานของผู้สมัคร หรือเป็นการคัดลอกเลียนแบบจากผลงานของบุคคลอื่น คณะกรรมการมีสิทธิ์เพิกถอนรางวัลนั้น ๆ
 • ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ส่งผลงานได้ ๑ คน ต่อ ๑ ชิ้นงานเท่านั้น กรณีส่งมากกว่า ๑ ชิ้นงาน คณะกรรมการจะพิจารณาจากผลงานล่าสุดที่ส่งเข้าประกวด
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลยินยอมให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนสามารถนำผลงานที่ได้รับรางวัลไปเผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อการอื่นตามความเหมาะสม
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด ผ่านช่องทางออนไลน์ Google Form : https://forms.gle/5mXNLbLdMeDVUZLp9 หรือ อีเมล์ dcy.contest@gmail.com ตั้งแต่วันที่ ๘ จนถึงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ภายใน ๒๓.๕๙ น.
 • กรมกิจการเด็กและเยาวชน จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ www.dcy.go.th หรือ Facebook Fan page : กรมกิจการเด็กและเยาวชน

หลักเกณฑ์การตัดสิน
ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ๔ ด้าน รวม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้

 • ด้านเนื้อหา ๕๐ คะแนน  
 • ด้านความถูกต้องตามหลักภาษา ๒๐ คะแนน
 • ด้านความคิดสร้างสรรค์ ๑๕ คะแนน     
 • ด้านการวิเคราะห์และให้เหตุผลสนับสนุนที่ดี ๑๕ คะแนน

รางวัลการประกวด

 • ระดับประถมศึกษาตอนปลาย หรือผู้มีอายุ ๑๐ ปี – ๑๒ ปีบริบูรณ์
  • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ทุนการศึกษารางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือผู้มีอายุมากกว่า ๑๒ ปีขึ้นไป – ๑๕ ปีบริบูรณ์
  • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา ๗,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ทุนการศึกษารางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) หรือผู้มีอายุมากกว่า ๑๕ ปีขึ้นไป – ๑๘ ปี
  • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา ๘,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทุนการศึกษา ๖,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ทุนการศึกษารางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/DepartmentofChildrenandYouth

Total Prize Money: 
49,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
08 Jan 2022 (All day) to 28 Jan 2022 (All day)

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod