^ Back to Top

ประกวดสื่อโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของรายวิชาศึกษาทั่วไป

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชวน นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจ "ประกวดสื่อโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของรายวิชาศึกษาทั่วไป" ใช้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของรายวิชาศึกษาทั่วไป ในด้านต่างๆ ชิงเงินรางวัลรวม 80,000 บาท

หลักเกณฑ์ของการส่งผลงาน

 1. เนื้อหาของสื่อต้องตรงกันแนวคิดของโครงการสื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของรายวิชาศึกษาทั่วไป
 2. ไม่จำกัด รูปแบบการสร้าง เนื้อหาอยู่ระหว่าง 4-7 นาที
 3. รูปแบบของการส่งผลงานให้ส่งมา เป็น file ในรูปแบบของ data บันทึกลงในแผ่น DVD สามารถเล่นได้ในคอมพิวเตอร์พร้อมกับแนบเอกสารการสมัครแล้วส่งมาที่ “โครงการสื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของรายวิชาศึกษาทั่วไป” สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กฎกติกา

 1. ผู้เข้าประกวดต้องเป็น นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคคลทั่วไป
 2. ผู้ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์การผลิตและการดำเนินการผลิตเอง
 3. เนื้อหาของสื่อใช้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของรายวิชาศึกษาทั่วไป ใน 5 ด้านต่างๆ ได้แก่
  • ด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เช่น การเข้าชั้นเรียน การส่งงาน การทำงานเป็นกลุ่ม การดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
  • ด้านระเบียบวินัยนักศึกษา มข. เช่น การแต่งกาย การไม่เสพย์สิ่งเสพติด วินัยจราจร
  • ด้านวินัยจราจร เช่น การขับขี่รถ การข้ามทางม้าลาย เคารพกฎจราจร
  • ด้านมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ เคารพผู้อาวุโส การกล่าวคำขอบคุณ การพูด การใช้เครื่องมือสื่อสาร การต่อแถวรอลำดับก่อนหลัง
  • ด้านคุณธรรมจริยธรรมอื่นๆ เช่น ความซื่อสัตย์ การมีจิตอาสา
 4. ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาของบุคคลหรือกลุ่มใดๆ
 5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. ผลงานที่ได้รับรางวัล ถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 7. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนผลงานที่ได้รับรางวัล และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนานักศึกษาในด้านคุณธรรมจริยธรรม มข.

รูปแบบการเข้าร่วมประกวด
- ช่วงเวลารับการสมัครผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ - 6 กรกฎาคม 2555
- ประกาศผลหลังจากการส่งผลงาน 2 สัปดาห์ ผ่านทางเว็บ http://www.genedu.kku.ac.th ให้ผู้เข้าชนะการประกวดติดต่อรับรางวัลได้ที่สำนักวิชาศึกษาทั่วไป โดยแบ่งเป็นเงินรางวัลเป็น 5 ด้านๆละ 16,000 บาท ดังนี้

 • รางวัลที่ 1 รางวัลละ 5,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 รางวัลละ 4,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 รางวัลละ 3,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัลละ 2,000 บาท (รวม 4,000 บาท)

เอกสารประกอบการประกวด
ใบสมัคร สามารถ ดาวน์โหลดคลิกที่นี่ หรือที่ http://www.genedu.kku.ac.th

ที่มา : ข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เผยแพร่ : http://contestwar.com

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชวน นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจ ประกวดสื่อโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของรายวิชาศึกษาทั่วไป

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชวน นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจ ประกวดสื่อโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของรายวิชาศึกษาทั่วไป

หลักเกณฑ์ของการส่งผลงาน

 1. เนื้อหาของสื่อต้องตรงกันแนวคิดของโครงการสื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของรายวิชาศึกษาทั่วไป
 2. ไม่จำกัด รูปแบบการสร้าง เนื้อหาอยู่ระหว่าง 4-7 นาที
 3. รูปแบบของการส่งผลงานให้ส่งมา เป็น file ในรูปแบบของ data บันทึกลงในแผ่น DVD สามารถเล่นได้ในคอมพิวเตอร์พร้อมกับแนบเอกสารการสมัครแล้วส่งมาที่ “โครงการสื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของรายวิชาศึกษาทั่วไป” สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กฎกติกา

 1. ผู้เข้าประกวดต้องเป็น นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคคลทั่วไป
 2. ผู้ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์การผลิตและการดำเนินการผลิตเอง
 3. เนื้อหาของสื่อใช้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของรายวิชาศึกษาทั่วไป ใน 5 ด้านต่างๆ ได้แก่
  1. ด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เช่น การเข้าชั้นเรียน การส่งงาน การทำงานเป็นกลุ่ม การดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
  2. ด้านระเบียบวินัยนักศึกษา มข. เช่น การแต่งกาย การไม่เสพย์สิ่งเสพติด วินัยจราจร
  3. ด้านวินัยจราจร เช่น การขับขี่รถ การข้ามทางม้าลาย เคารพกฎจราจร
  4. ด้านมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ เคารพผู้อาวุโส การกล่าวคำขอบคุณ การพูด การใช้เครื่องมือสื่อสาร การต่อแถวรอลำดับก่อนหลัง
  5. ด้านคุณธรรมจริยธรรมอื่นๆ เช่น ความซื่อสัตย์ การมีจิตอาสา
 4. ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาของบุคคลหรือกลุ่มใดๆ
 5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. ผลงานที่ได้รับรางวัล ถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 7. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนผลงานที่ได้รับรางวัล และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนานักศึกษาในด้านคุณธรรมจริยธรรม มข.

รูปแบบการเข้าร่วมประกวด
- ช่วงเวลารับการสมัครผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ - 6 กรกฎาคม 2555
- ประกาศผลหลังจากการส่งผลงาน 2 สัปดาห์ ผ่านทางเว็บ http://www.genedu.kku.ac.th ให้ผู้เข้าชนะการประกวดติดต่อรับรางวัลได้ที่สำนักวิชาศึกษาทั่วไป โดยแบ่งเป็นเงินรางวัลเป็น 5 ด้านๆละ 16,000 บาท ดังนี้

 • รางวัลที่ 1 รางวัลละ 5,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 รางวัลละ 4,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 รางวัลละ 3,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัลละ 2,000 บาท (รวม 4,000 บาท)

เอกสารประกอบการประกวด
ใบสมัคร สามารถ ดาวน์โหลดคลิกที่นี่ หรือที่ http://www.genedu.kku.ac.th

ที่มา : ข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เผยแพร่ : http://contestwar.com

Total Prize Money: 
80,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
04 Jun 2012 10:00 to 06 Jul 2012 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.