^ Back to Top

แข่งขันพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 3 "EV CUP 2021"

แข่งขันพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 3 "EV CUP 2021"

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทย ร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคการศึกษา ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไป และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 3 "EV CUP 2021" ชิงเงินรางวัล และทุนการสนับสนุน

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 • นักเรียน นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ บุคคลทั่วไป
 • มีจำนวนสมาชิกในทีมไม่เกิน 6 คน โดยรายชื่อสมาชิกในทีมจะต้องไม่ซ้ำกับทีมอื่น และสมาชิกทีมต้องเป็นผู้คิดออกแบบและพัฒนานวัตกรรมที่เข้าแข่งขันด้วยตนเอง
 • ทีมที่มาจากสถาบันการศึกษาต้องมีที่อาจารย์ที่ปรึกษารับรองการเข้าร่วมการแข่งขัน

โจทย์การแข่งขัน
การพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือเพิ่มมูลค่าให้กับยานยนต์ไฟฟ้า (ทางบก) โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ

 • การพัฒนาฮาร์ดแวร์ (Hardware) โดยต้องแสดงต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งประดิษฐ์หรือระบบหรือชิ้นส่วนที่สามารถแสดงหรือสาธิตการทางานตามที่เสนอได้
 • การพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software) โดยต้องแสดงหรือสาธิตการทางานของซอฟต์แวร์ที่พัฒนาตามที่เสนอได้

การแข่งขัน
การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ    

 • การแข่งขันรอบที่ 1 การแข่งขันแนวคิดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพื่อรับรางวัลทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบ (Concept Proposal)
 • การแข่งขันรอบที่ 2 การแข่งขันต้นแบบเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม (prototype)

หมายเหตุ ทุกทีมแม้ไม่ได้รับรางวัลทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบในการแข่งขันรอบที่ 1 สามารถเข้าร่วมแข่งขันต่อไปได้หากมีงบประมาณในการพัฒนาต้นแบบลงแข่งขัน

กำหนดแผนการดำเนินกิจกรรม

 • 17 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2564 ประกาศรายละเอียดการแข่งขัน ประชาสัมพันธ์โครงการและประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขัน
 • 31 ธันวาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
 • 1 – 31 มกราคม 2565 ผู้สมัครยื่นรายละเอียดข้อเสนอโครงการ
 • 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2565 การแข่งขันรอบที่ 1 การแข่งขันแนวคิดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
 • 20 กุมภาพันธ์ – 30 กรกฎาคม2565 จัดทำต้นแบบนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
 • 6 – 7 สิงหาคม 2565 การแข่งขันรอบที่ 2 การแข่งขันต้นแบบเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
 • 15 สิงหาคม – 15 กันยายน 2565 จัดการเผยแพร่ผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน และประสานให้เกิดการต่อยอดกิจกรรม

หมายเหตุ กำหนดการอาจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม

รางวัลและทุนการสนับสนุน

 • การแข่งขันรอบที่ 1 การแข่งขันแนวคิดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพื่อรับรางวัลทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบ (Proposal) จำนวน 20,000 บาท จานวน 20 รางวัล
  หมายเหตุ ทีมที่ได้รับรางวัลการแข่งขันครั้งที่ 1 ทุกทีมต้องยืนยันการเข้าการแข่งขันรอบที่ 2 โดยในกรณีไม่สามารถเข้าแข่งขันรอบที่ 2 ได้ต้องทาหนังสือชี้แจงความจำเป็นให้แก่โครงการฯทราบเพื่อพิจารณาการคืนเงินรางวัลทุนสนับสนุนฯตามความเหมาะสม
 • การแข่งขันรอบที่ 2 การแข่งขันต้นแบบเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม (Prototype)
  • รางวัลที่ 1 จานวน 50,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 จานวน 40,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 จานวน 30,000 บาท
  • รางวัลความคิดสร้างสรรยอดเยี่ยม จานวน 15,000 บาท
  • รางวัลความเป็นไปได้ในการต่อยอดเชิงพานิชย์ จานวน 15,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • คุณอรรภรณ์ วรบุตร วันจันทร์-ศุกร์ เวลา: 9.00 – 16.00 น.
 • โทร: 02-150-9560 มือถือ: 098-274-0565
 • E-mail: thaiev.consortium@gmail.com
 • Facebook Page: Consortium for Thailand Electric Vehicle

ข่าวประชาสัมพันธ์ : CTEV Channel

Entry Fee: 
Deadline: 
17 Nov 2021 09:00 to 25 Dec 2021 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.