^ Back to Top

ประกวดนักขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ "เพื่อยุติการคุกคามทางเพศในสถานศึกษา"

ประกวดนักขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ "เพื่อยุติการคุกคามทางเพศในสถานศึกษา"

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย(สวท) ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับสหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ (International Planned Parenthood Federation: IPPF) ขอเชิญเยาวชนอายุ 15 – 18 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดนักขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ "เพื่อยุติการคุกคามทางเพศในสถานศึกษา" ชิงทุนการศึกษา พร้อมได้เข้าร่วมเป็นทีมนักขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เยาวชนผู้สนใจพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ ทางด้านการไม่คุกคาม/ ไม่ล่วงละเมิดทางเพศ
 2. อายุระหว่าง 15 – 18 ปี กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชน
 3. พักอาศัยในเขตกรุงเทพฯ หรือพื้นที่ใกล้เคียง
 4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโครงการฯ ได้
 5. มีความสนใจในการขับเคลื่อนสังคมด้วยกิจกรรมรณรงค์อย่างสร้างสรรค์
 6. มีความต้องการเห็นสังคมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

กำหนดการรับสมัคร

 1. ผู้สนใจสามารถสมัคร โดย กรอกประวัติ และแนบไฟล์วิดีโอแนะนำตนเอง พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ ดาวน์โหลดใบสมัคร
 2. ประเด็นวิสัยทัศน์ “ยุติการคุกคามทางเพศในสถานศึกษา” (ความยาวไม่เกิน 3 นาที แนบไฟล์ใน Google Form) เพื่อสะท้อนความสำคัญของการคุกคามทางเพศในสถานศึกษา
 3. เปิดรับสมัครนักกิจกรรม ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 พฤศจิกายน 2564
 4. รับสมัครนักขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ จำนวน 15 ท่าน
 5. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ผ่านทาง เฟซบุคแฟนเพจ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (หมายเหตุ: กำหนดการประการผลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

รางวัลสำหรับนักกิจกรรม

 1. เสื้อที่ระลึก สำหรับนักขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์
 2. ข้อความหลัก (Key Messages) ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อใช้ในการรณรงค์ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท (รายบุคคล/ กลุ่ม)
 3. นักขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ ที่เข้าร่วมกิจกรรม Work Shop “เทคนิคการสร้าง Key Messages (ข้อความหลัก)” ได้รับเกียรติบัตรรับรองผ่านการฝึกอบรม จากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย สามารถนำไปทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อให้สมัครเรียนต่อหรือสมัครงาน
 4. นักขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ทุกท่าน ได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมโครงการฯ และได้รับสิทธิพิเศษในการเป็นอาสาสมัครสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ฯ

ติดต่อสอบถาม

 1. เฟซบุคแฟนเพจ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (www.facebook.com/PPATBANGKOK)
 2. คุณณัฐวุฒิ ชีวพิทักษ์ผล ผู้ประสานงานโครงการฯโทรศัพท์ 02 941 2320 ต่อ 160
 3. โทรศัพท์มือถือ 091 2552 456 ในวันและเวลาราชการ
 4. E mail. Nutthawut.ppat@gmail.com
 5. Line ID. Benznc2828

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Entry Fee: 
Deadline: 
10 Nov 2021 09:00 to 30 Nov 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.