^ Back to Top

ประกวดออกแบบป้อมจราจร "Conceptual Design Contest : ป้อมจราจรมีชีวิตในเมืองพัทยา"

ประกวดออกแบบป้อมจราจร "Conceptual Design Contest : ป้อมจราจรมีชีวิตในเมืองพัทยา"

เทศบาลตําบลนาจอมเทียน ร่วมกับ บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (MQDC) และ ภาคการศึกษา ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วการประกวดออกแบบป้อมจราจร "Conceptual Design Contest : ป้อมจราจรมีชีวิตในเมืองพัทยา" ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชนบ้านอำเภอเมืองพัทยาผ่านการประกวดออกแบบ
 • เพื่อพัฒนาพื้นที่ผ่านการออกแบบอัตลักษณ์ชุมชนบ้านอำเภอผ่านป้อมตำรวจจราจร(สายตรวจบ้านอำเภอ) เพื่อให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ความคิด และเป็นที่จดจำที่ส่งผลต่อการต้อนรับนักท่องเที่ยวชุมชนบ้านอำเภอ เมืองพัทยา
 • เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป สู่กระบวนการออกแบบเพื่อพัฒนาชุมชน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 • ผู้เข้าประกวดเป็นนักศึกษา นิสิต และประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • ผู้ส่งงานประกวดสามารถส่งงานประกวดแบบรายบุคคลหรือทีมได้ โดยไม่จำกัดจานวนการส่งผลงาน

เงื่อนไขการออกแบบ

 • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร
 • ผู้ประกวดจะต้อง ระบุ ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, ชั้นปี สถานศึกษา, สำเนาบัตรนิสิต/นักศึกษา และ สำเนาบัตรประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์, Line ID และอีเมล์ ให้ครบถ้วน
 • ผลงานประกวดต้องไม่เป็นการคัดลอกผลงานผู้อื่นมาเพราะส่งผลถึงการดำเนินการทางกฎหมายและหากถูกฟ้องดำเนินคดี ผู้ออกแบบจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 • ผลงานที่อออกแบบและส่งประกวดแล้วได้รับรางวัลจะถือว่าเป็นสิทธิ์ของงานประกวดสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สามารถนำไปสู่กระบวนการผลิตได้

กำหนดการ

 • 11 ตุลาคม 2564 อบรม Online เพื่อพัฒนาผลงานและสร้างความเข้าใจโครงการ
 • 10 พฤศจิกายน 2564 ปิดรับผลงาน
 • 16 พฤศจิกายน 2564 นาเสนอผลงานออนไลน์และกรรมการตัดสินผลรอบชิงชนะเลิศ (Online)

การส่งผลงาน

 • ส่งเป็นไฟล์ Pdf ขนาดกระดาษ A2 แนวนอน จำนวน 2 หน้า ในรูปแบบ digital file นามสกุล (.pdf) ขนาดไม่เกิน 1 GB พร้อมด้วยไฟล์สำเนาเอกสารบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษา นิสิต (รับรองเอกสารสำเนาถูกต้อง) โดยในผลงานต้องประกอบไปด้วย แนวคิดในการออกแบบ ผังบริเวณโดยรอบ แปลนอาคาร รูปด้าน พร้อมด้วยมุมมองการออกแบบที่หลากหลาย เช่น ด้านหน้า ด้านข้างและมุมองเสมือนจริง และมีรายละเอียดอธิบายถึง แนวคิด รูปแบบ จนถึงรายละเอียดการออกแบบและวัสดุที่ใช้ในการออกแบบต่างๆ
 • ส่งทาง E-mail : cdcpattaya2021@gmail.com ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ก่อนเวลา 23.59 น

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 8,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 5,000 บาท
 • รางวัลชมเชยรางวัลละ 2,000 บาท X 2 รางวัล 4,000 บาท

หมายเหตุ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรในการประกวดครั้งนี้เพื่อแสดงว่าท่านได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนบ้านอำเภอเมืองพัทยาผ่านการออกแบบและประกวดงานในครั้งนี้

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ 096-9519092, 084-2481531, 089-1569294
 • E-mail : cdcpattaya2021@gmail.com
 • Facebook : www.facebook.com/Conceptual-Design-Contest-252545729958149/

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณสุวิมล

Deadline: 
10 Oct 2021 (All day) to 10 Nov 2021 (All day)

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod