^ Back to Top

ประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์เสริมแกร่งนวัตกรรุ่นใหม่ หัวข้อ "นวัตกรรมพลังบวกเพื่อโลกที่น่าอยู่ : Plus For ABetter World Challenge"

ประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์เสริมแกร่งนวัตกรรุ่นใหม่ หัวข้อ "นวัตกรรมพลังบวกเพื่อโลกที่น่าอยู่ : Plus For ABetter World Challenge"

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) และบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์เสริมแกร่งนวัตกรรุ่นใหม่ หัวข้อ "นวัตกรรมพลังบวกเพื่อโลกที่น่าอยู่ : Plus For ABetter World Challenge" ในโครงการ Ford+ Innovator Scholarship 2021 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 840,000 บาท

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสะท้อนบทบาทของฟอร์ด ประเทศไทยที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชนไทยให้เท่าทันนวัตกรรมและเทคโนโลยี
 • สนับสนุนเยาวชนไทยให้มีเวทีแสดงความคิดสร้างสรรค์สร้างประสบการณ์ และนำความรู้มาใช้เกิดเป็นผลงานที่เป็นรูปธรรม
 • เพื่อสนับสนุนเงินทุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้นาไปต่อยอดผลงานโครงงานสิ่งประดิษฐ์ของ เพื่อให้นำมาใช้ได้จริง

กติกาการเข้าร่วมกิจกรรมประกวด

 • กำลังศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรีจากทั่วประเทศ
 • สามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีมทีมละไม่เกิน 5 คน
 • โครงงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมดูแลและลงนามรับรองยืนยันลิขสิทธิ์
 • ต้องเป็นโครงงานสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นใหม่หรือมีการประยุกต์ต่อยอด และเป็นโครงงานที่สามารถมองเห็นการพัฒนาให้เป็นจริงได้ตอบโจทย์หัวข้อ และต้องไม่ซ้ำกับผลงานที่ได้รางวัลในปีที่ผ่านมา

การส่งผลงาน

 • ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารโครงงานสิ่งประดิษฐ์ (ที่ได้รับการตรวจสอบและการลงนามรับรองจากอาจารยที่ปรึกษาของทีมแล้ว) มาทางไปรษณีย์ที่
  บริษัททีวีบูรพา จำกัด
  เลขที่ 246/8 ซอยโยธินพัฒนา
  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  วงเล็บมุมซอง (Ford+ Innovator Scholarship 2021)
 • พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลสำรองมาที่ pitchaya@tvburabha.com
 • เปิดรับเอกสารโครงงานตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน - 31 ตุลาคม 2564 (ยึดตามตราประทับไปรษณีย์)

ขั้นตอนการคัดเลือกผลงานรอบคัดเลือก

 • คณะอนุกรรมการตรวจพิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีความน่าสนใจ และตรงตามหัวข้อที่กำหนด รอบคัดเลือก ครั้งที่ 2
 • คณะกรรมการคัดเลือกผลงานเข้ารอบสุดท้าย 10 ผลงาน โดยแบ่งเป็นระดับอาชีวศึกษา 5 โครงงาน และระดับอุดมศึกษา 5 โครงงาน
 • ประกาศผลผู้เข้ารอบวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ทางช่องทาง
  • Facebook : ฟอร์ด
  • Facebook : TVBurabhaทีวีบูรพา
  • Facebook : สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน – PDA

หมายเหตุ โครงงานที่ได้รับคัดเลือกต้องติดต่อกลับผู้ประสานงานโครงการฯ เพื่อยืนยันสิทธิ์และยืนยันการร่วมส่งโครงงานสิ่งประดิษฐ์ภายในเวลา 3 วัน นับจากวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 (ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)

หมายเหตุ รายละเอียดโครงการขอบข่ายการดำเนินงาน และกำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ทุนการศึกษา

 • ระดับอาชีวศึกษาจำนวน 10 ทุน
  • รางวัลชนะเลิศ 2 ทุน (สำหรับทีมนักศึกษา และสำหรับสถาบันการศึกษา)
   • สำหรับทีมนักศึกษา : 1 ทุนการศึกษา มูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
   • สำหรับสถาบันการศึกษา (สำหรับทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัล) : 1 ทุนพัฒนาโครงงานมูลค่า 50,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 2 ทุน (สำหรับทีมนักศึกษา และสำหรับสถาบันการศึกษา)
   • สำหรับทีมนักศึกษา : 1 ทุนการศึกษามูลค่า 80,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   • สำหรับสถาบันการศึกษา (สำหรับทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัล) : 1 ทุนพัฒนาโครงงานมูลค่า 40,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 2 ทุน (สำหรับทีมนักศึกษา และสำหรับสถาบันการศึกษา)
   • สำหรับทีมนักศึกษา : 1 ทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   • สำหรับสถาบันการศึกษา (สำหรับทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัล) : 1 ทุนพัฒนาโครงงานมูลค่า 25,000 บาท
  • รางวัลชมเชยจำนวน 4 ทุน (สำหรับทีมนักศึกษา 2 ทุน และสำหรับสถาบันการศึกษา 2 ทุน)
   • สำหรับทีมนักศึกษา : 2 ทุนการศึกษาทุนละ 25,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   • สำหรับสถาบันการศึกษา (สำหรับทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัล) : 2 ทุนพัฒนาโครงงานทุนละ 12,500 บาท
 • ระดับอุดมศึกษาจำนวน 10 ทุน
  • รางวัลชนะเลิศ 2 ทุน (สำหรับทีมนักศึกษา และสำหรับสถาบันการศึกษา )
   • สำหรับทีมนักศึกษา : 1 ทุนการศึกษามูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
   • สำหรับสถาบันการศึกษา (สำหรับทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัล) : 1 ทุนพัฒนาโครงงานมูลค่า 50,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 2 ทุน (สำหรับทีมนักศึกษา และสำหรับสถาบันการศึกษา)
   • สำหรับทีมนักศึกษา : 1 ทุนการศึกษามูลค่า 80,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   • สำหรับสถาบันการศึกษา (สำหรับทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัล) : 1 ทุนพัฒนาโครงงานมูลค่า 40,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 2 ทุน (สำหรับทีมนักศึกษา และสำหรับสถาบันการศึกษา)
   • สำหรับทีมนักศึกษา : 1 ทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชยจำนวน 4 ทุน (สำหรับทีมนักศึกษา 2 ทุน และสำหรับสถาบันการศึกษา 2 ทุน)
   • สำหรับทีมนักศึกษา : 2 ทุนการศึกษาทุนละ 25,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   • สำหรับสถาบันการศึกษา (สำหรับทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัล) : 2 ทุนพัฒนาโครงงานทุนละ 12,500 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • คุณพิชญา จงวัฒนาพรชัย (จอย)
  • โทรศัพท์ 0-2158-6122 ต่อ 624
  • มือถือ 089-479-6214
 • โทรสาร 0-2158-6141
 • Email: pitchaya@tvburabha.com
Total Prize Money: 
840,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
26 Sep 2021 09:00 to 31 Oct 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.