^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) JseaOrtho: Journal of Southeast Asian Orthopaedics วารสารของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) JseaOrtho: Journal of Southeast Asian Orthopaedics วารสารของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) JseaOrtho: Journal of Southeast Asian Orthopaedics วารสารของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ชิงเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

เงื่อนไขการประกวด

 1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ บุคคลทั่วไปโดยไม่จำกัดอายุ
 2. การออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) จะต้องสอดคล้องกับ JseaOrtho คือมีความชัดเจน มีเอกลักษณ์ มีความหมาย ทันสมัย น่าเชื่อถือ เข้าใจ และจดจำง่าย โดยการออกแบบไม่จำกัดรูปแบบและตัวอักษร (โดยสีประจำของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยคือ สีน้ำเงิน)
 3. ต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบขึ้นมาใหม่ มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของผู้อื่นอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นอยู่ในชิ้นงาน
 4. ในกรณีละเมิดสิทธิ์ต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิ์ หรือการที่เนื้อหาข้อเท็จจริง มีลักษณะละเมิดกฎหมาย หากมีข้อพิพาทกฎหมาย ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานทั้งหมด

 หลักเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ต้องเสนอผลงานตามรูปแบบที่วารสารกำหนด ดังนี้
  1. แนบไฟล์ผลงานนามสกุลรูปภาพ .JPEG โหมดสี RGB ความละเอียด 300 ppi หรือความละเอียดสูงสุด)
  2. ออกแบบตราสัญลักษณ์ในขนาดที่เหมาะสม จัดวางลงในกระดาษขนาด A4 โดย save เป็นไฟล์ .PDF
 2. รวมไฟล์ข้อ 1 และใบสมัคร ส่งผลงานทาง E-mail: jseaortho@gmail.com โดยตั้งชื่อหัวข้อผลงาน "jsea_ชื่อ_นามสกุล ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด"
 3. ผลงานที่ส่งจะมีเพียง 1 ผลงานเท่านั้นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของวารสาร และขอสงวนสิทธิ์ผู้ได้รับรางวัลนำผลงานไปเผยแพร่หรือปรับปรุงผลงานต่อหลังจากการตัดสินเสร็จสิ้น

ระยะเวลาในการส่งผลงานเข้าประกวด

 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน - 10 ตุลาคม 2564
 • แจ้งผลงานที่ชนะเลิศทาง E-mail ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2564

หลักเกณฑ์ในการตัดสินผลงาน

 1. รูปแบบตราสัญลักษณ์ (logo) ต้องเป็นภาพที่ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก จะต้องประกอบไปด้วย
  • ชื่อย่อวารสาร JseaOrtho หรือชื่อเต็มของวารสาร Journal of Southeast Asian Orthopaedics
  • สื่อให้เห็นถึง วารสารการแพทย์ด้านออร์โธปิดิกส์ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยและวิชาการด้านออร์โธปิดิกส์ที่มีคุณค่าในระดับนานาชาติ
 2. ทางวารสารจะเป็นผู้ตัดสินผลงานในรูปแบบคณะกรรมการ โดยการตัดสินของคณะกรรมการนั้นถือเป็นที่สิ้นสุดและจะไม่ส่งคืนผลงานให้เจ้าของผลงานและขอสงวนสิทธิ์จะอุทธรณ์หรือเรียกร้องใด ๆ

รางวัลการประกวด
ผลงานชนะเลิศ 1 รางวัล จะได้รับเงิน จำนวน 5,000 บาท และใบประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/rcostthailand

ข่าวปะชาสัมพันธ์ : jseaortho

Total Prize Money: 
5,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
20 Sep 2021 09:00 to 10 Oct 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.