^ Back to Top

ประกวดออกแบบการพัฒนาเขาพัทยาให้เป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของเมืองพัทยา "New Khao Pattaya Landmark Design Competition 2021"

ประกวดออกแบบการพัฒนาเขาพัทยาให้เป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของเมืองพัทยา "New Khao Pattaya Landmark Design Competition 2021"

เมืองพัทยา ร่วมกับ ภาคีความร่วมมือการพัฒนาเขาพัทยาให้เป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของเมืองพัทยา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบการพัฒนาเขาพัทยาให้เป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของเมืองพัทยา "New Khao Pattaya Landmark Design Competition 2021" ภายใต้วิสัยทัศน์ "NEO Pattaya พัทยาโฉมใหม่ ใส่ใจไม่ทิ้งกัน" ชิงเงินรางวัล 385,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

วัตถุประสงค์

 1. สร้างกระบวนการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย และบทบาทของพื้นที่จากมุมมองนักออกแบบ
 2. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากนักออกแบบ ผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพ เกิดการกระตุ้นสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาพื้นที่
 3. ค้นหาแนวคิดและผลงานออกแบบ นําไปสู่กระบวนการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ประเภทของผู้ส่งแบบประกวด

 1. ประเภทวิชาชีพ ได้แก่สถาปนิกทั้ง 4 สาขา สามารถส่งผลงานในนามบุคคล ทีม หรือสํานักงาน
 2. ประเภทนิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา สามารถส่งผลงานในนามบุคคลหรือรวมกันเป็นทีมไม่เกิน 5 คน

กําหนดการประกวดแบบ

 1. ปิดรับผลงานเข้าร่วมโครงการ วันที่ 20 ตุลาคม 2564
 2. ประกาศผลงานเข้ารอบสุดท้าย วันที่ 22 ตุลาคม 2564
 3. นําเสนอผลงานเข้ารอบสุดท้ายต่อคณะกรรมการตัดสิน ประมาณวันที่8-9 พฤศจิกายน 2564
 4. ประกาศผลรางวัล ประมาณวันที่10-11 พฤศจิกายน 2564

หมายเหตุ กําหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์

รางวัลการประกวด

 • กลุ่มวิชาชีพ
  • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล มูลค่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จํานวน 1 รางวัล มูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จํานวน 1 รางวัล มูลค่า 25,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลชมเชยจํานวน 2 รางวัล มูลค่า 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • กลุ่มนักศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล มูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จํานวน 1 รางวัล มูลค่า 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จํานวน 1 รางวัล มูลค่า 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลชมเชยจํานวน 2 รางวัล มูลค่า 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

หมายเหตุ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชําระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามระเบียบของกรมสรรพากร

ติดต่อสอบถาม

 • คุณประสิทธิ์ โทร.02-3193317 หรือ 087-9800150 (ในวันและเวลาราชการ)
 • facebook page : สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย - TUDA
 • facebook page : โครงการพัฒนาเขาพัทยา สัญลักษณ์แห่งใหม่ของเมืองพัทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Pongphon

Total Prize Money: 
385,000 Baht
Deadline: 
09 Sep 2021 09:00 to 20 Oct 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.