^ Back to Top

ประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ประจำปี 2564 : Thailand Science Drama Competition 2021

ประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ประจำปี 2564 : Thailand Science Drama Competition 2021

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ประจำปี 2564 : Thailand Science Drama Competition 2021 ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการสร้างประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ และกระตุ้นเยาวชนให้นำวิทยาศาสตร์ (Science) และศิลปะ (Art) ผนวกเข้าด้วยกัน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรูปแบบละครวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบการด้วยการใช้บทละคร สื่อประสม และอุปกรณ์ถ่ายทอดปรากฏการณ์รอบตัว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

แนวคิดหลัก (Theme)

 • หัวข้อการแสดง “การเกษตรแบบยั่งยืน เพื่ออนาคตที่ดีกว่า” (Sustainable Agriculture for a Better Future)
 • เค้าโครงเรื่อง ดนตรีประกอบ ต้องมีแหล่งที่มาและสามารถอ้างอิงได้
 • เนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ควรรวมเข้ากับการแสดงและอยู่ในบทละคร

ประเภทการประกวด
ละครวิทยาศาสตร์ในรูปแบบละครเวที แบ่งเป็น 2 ประเภท

 • ประเภท ประถมศึกษา (Junior Category) อายุ 12 ปี หรือต่ำกว่า (ผู้ที่เกิดหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป)
  • ประเภท บุคคลทั่วไป (Open Category) ไม่จำกัดอายุ แต่ต้องมีนักแสดงอย่างน้อย 1 คน ที่อายุมากกว่า 12 ปี
  • ละครวิทยาศาสตร์ในรูปแบบภาwยนตร์สั้น
 • ประเภท ภาพยนตร์สั้น (Short Films Category) ไม่จำกัดอายุ

กำหนดการ

 • หมดเขตส่งผลงาน 30 มิถุนายน 2564 เวลา 17.00 น
 • กรรมการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
 • ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 – 3 ทั้งสามประเภท มีภารกิจคือ เป็นตัวแทนประเทศไทยส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 (International Science Drama Competition 2021) รูปแบบออนไลน์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564
 • ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทประถมศึกษา และประเภทบุคคลทั่วไป ได้รับเชิญให้แสดงละครวิทยาศาสตร์ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564

รางวัลการประกวด
การประกวดประเภทประถมศึกษา และประเภทบุคคลทั่วไปจะได้รับ

 • ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อพวช. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมแสดงในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 ทีมละ 5,000 บาท
 • รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมประกวด แต่ละประเภท
  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 15,000 บาท โล่ และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 12,000 บาท และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 10,000 บาท และเกียรติบัตร
  • รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมชายและหญิง ประเภทประถมศึกษา ทุนการศึกษา 3,000 บาท และเกียรติบัตร
  • รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมชายและหญิง ประเภทบุคคลทั่วไป ทุนการศึกษา 3,000 บาท และเกียรติบัตร
  • เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมประกวด

หมายเหตุ: ทั้งนี้รูปแบบและของรางวัล อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถาม

 • กองส่งเสริมและพัฒนาทักษะอนาคต สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน
  โทร. 02 577 9999 ต่อ 1791
 • มือถือ 09 8179 0860 (ปาจรีย์)
 • Email : Pacharee.W@nsm.or.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณปาจรีย์ / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

File attachments: 
Deadline: 
30 Jun 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.