^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ "Innovation for Waste to Energy"

ประกวดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ "Innovation for Waste to Energy"

มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ "Innovation for Waste to Energy" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 210,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ และใบประกาศเกียรติคุณ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ส่งผลงานได้เฉพาะประเภททีม ทีมละ 3 คน โดย 1 คน สังกัดได้เพียง 1 ทีมและสมาชิกในทีมต้องสังกัดสถาบันการศึกษาเดียวกันเท่านั้น
 2. ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมปลาย หรืออาชีวศึกษา หรือนิสิต นักศึกษา ปริญญาตรี/ปริญญาโท ที่กำลังศึกษา ในสถาบันการศึกษา 14 จังหวัดภาคใต้ (จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) อย่างถูกต้อง
 3. ทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือตัวแทนสถาบันการศึกษา ให้การรับรองว่าเป็นนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาในสถาบันนั้นจริง (หนังสือรับรอง) พร้อมส่งสำเนาบัตรประจำตัวบัตรประชาชน ในรูปแบบไฟล์ .PDF แนบมาพร้อมใบสมัคร

กติกาการประกวด

 1. ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถส่งใบสมัครและแบบนำเสนอแนวคิด(Concept Proposal) นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ อธิบายผลงานของตนเอง จัดพิมพ์ด้วยตัวอักษร TH sarabanPSK ขนาด 16 ความยาว ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 โดยแบบเสนอผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องระบุในประเด็นดังนี้ (แบบนำเสนอแนวคิด)
  • การนำเสนอที่มาและความสำคัญของปัญหา (Pain Point) ที่พบเจอในชีวิตประจำวัน และเล่าถึงสาเหตุหรือเหตุผลที่เลือกจะประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อนำมาใช้แก้ปัญหา
  • วิธีการแก้ปัญหา (Solution) อธิบายถึงลักษณะของสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยส่งเสริมการใช้ชีวิตประจำวัน ให้มีความสะดวกและดี รวมถึงสร้างความยั่งยืนแก่สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร
  • ผังความคิด (Mind Map) เป็นแบบร่างโมเดลผลงานพร้อมลงสี โดยจะเป็นการวาดด้วยมือหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ได้ พร้อมทั้งการอธิบายการใช้งานผลิตภัณฑ์นั้น ๆ อย่างครบถ้วน
 2. ผู้สมัครทุกทีม จัดทำคลิปวีดีโอ เพื่อนำเสนอผลงานของตนเอง ความยาวไม่เกิน 10 นาที ส่งผลงานวีดีโอรูปแบบไฟล์ MP4 มาที่ http://iwe2021.tsu.ac.th
 3. คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกแบบนำเสนอผลงานในรอบคัดเลือก (ประกาศผลวันที่ 30 เมษายน 2564) เพื่อผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
 4. ในกรณีที่ผลงานใดมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ทางคณะกรรมการจัดงานฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 5. คณะกรรมการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎกติกา หรือมีการลอกเลียนแบบละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 6. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และถือการตัดสินของคณะกรรมการเป็นอันสิ้นสุด

หลักฐานการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาขน หรือสำเนาบัตรอื่น ๆ ที่ราชการออกให้ จำนวน 1 ชุดต่อคน (สมาชิกทุกคนในทีม)
 2. ภาพถ่ายนักเรียน / นิสิต นักศึกษา
 3. ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาต้องมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือตัวแทนสถาบันการศึกษา และเอกสารนำเสนอผลงานที่จะส่งประกวดในรูปแบบไฟล์ .PDF

วิธีการสมัคร

 1. สมัครผ่านช่องทางออนไลน์
 2. กรอกข้อมูลแบบฟอร์มออนไลน์ให้ครบถ้วน
 3. อัพโหลดหลักฐานการสมัคร และเอกสารนำเสนอผลงานที่จะส่งประกวด

กำหนดการ

 • 25 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์โครงการ
 • 25 พฤศจิกายน 2563 - 30 มีนาคม 2564 เปิดรับสมัคร แบบเสนอแนวคิด (Concept Proposal) และคลิป VDO
 • 30 เมษายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ (Finalist)
 • 29 พฤษภาคม 2564 นำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ และประกาศผลรางวัล ณ โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เงินรางวัลและทุนสนับสนุน

 • ระดับมัธยมปลาย
  • รางวัลชนะเลิศ : โล่เชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัล 30,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : โล่เชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : โล่เชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัล 10,000 บาท
 • ระดับอาชีวศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ : โล่เชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัล 30,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : โล่เชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : โล่เชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัล 10,000 บาท
 • ระดับอุดมศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ : โล่เชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัล 40,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : โล่เชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัล 30,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : โล่เชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ  เงินรางวัล 20,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/IWE2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ :  คุณพีรนาฏ คิดดี

Total Prize Money: 
210,000 Baht
Entry Fee: 
Deadline: 
03 Feb 2021 09:00 to 30 Mar 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.