^ Back to Top

ประกวดออกแบบ InfoGraphic Design "เทคโนโลยีสารสนเทศกับวิถีชีวิตแบบ New Normal"

ประกวดออกแบบ InfoGraphic Design "เทคโนโลยีสารสนเทศกับวิถีชีวิตแบบ New Normal"

การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 4 (BRICC IV) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ InfoGraphic Design "เทคโนโลยีสารสนเทศกับวิถีชีวิตแบบ New Normal" ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษามูลค่ารวม 10,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างเวทีการประกวดแข่งขันให้นิสิตและนักศึกษาได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างอินโฟกราฟิกให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
 2. เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับวิถีชีวิตแบบ New Normal ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในรูปแบบที่น่าสนใจ และเข้าใจง่าย

คุณสมบัติผู้สมัคร
นิสิตและนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับผลงาน

 1. รับสมัครผ่านระบบออนไลน์โดยสามารถสมัครและส่งผลงานได้ที่ http://it.bru.ac.th/2020/10/08/it-infographicdesign2563-bricc-iv/ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
 2. คณะกรรมการดำเนินงานทำการคัดเลือกผลงานผู้เข้ารอบสุดท้าย จำนวน 20 คน/กลุ่ม เพื่อนำเสนอผลงานให้คณะกรรมการตัดสิน ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563
 3. ประกาศผลผู้ผ่านรอบคัดเลือก วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ผู้ผ่านเข้ารอบจะต้องส่งผลงาน โดยนำภาพ Infographic ติดบนกระดาษแข็ง W32 โดยเว้นขอบด้านละ 2 นิ้ว ทุกด้าน และนำส่งทางไปรษณีย์
 4. หรือส่งด้วยตนเอง โดยเขียนชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ ที่ด้านหลังของภาพประกวด
 5. ตัดสินผลงานในวันที่ 8 มกราคม 2564
 6. ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลในวันที่ 8 มกราคม 2564
 7. พิธีมอบรางวัลและโล่พระราชทาน วันที่ 9 มกราคม 2564

รูปแบบของชิ้นงาน

 1. ขนาดของภาพ Infographic เท่ากับขนาดของกระดาษ A2 ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอเนื้อหา สามารถใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สร้างชิ้นงานได้โดยไม่จำกัดเทคนิค ชิ้นงานต้องเกิดจากความคิดของผู้ส่งผลงาน โดยมิได้ลอกเลียน ดัดแปลง หรือตัดต่อมาจากผลงานของผู้อื่น ในกรณีของการละเมิดลิขสิทธิ์
 2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งประกวดในโครงการอื่นมาก่อน
 3. ภาพ infographic ที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมหาวิทยาลัยสามารถคัดเลือกผลงานประกวดเพื่อจัดแสดงในสถานที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสื่อสารสนเทศทุกประเภท ภาพที่ไม่ได้รับรางวัลจากการประกวด ผู้ส่งผลงานสามารถติดต่อขอรับคืนได้ ในวันและเวลาราชการภายในระยะเวลาที่กำหนด (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) หากพ้นวันกำหนดดังกล่าว จะถือว่าภาพ infographic เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในราชการต่อไป

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 โล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมของรางวัล และเกียรติบัตร สำหรับทีม
 • รางวัลที่ 2 โล่เกียรติยศ (มอบให้สถาบัน) ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมของรางวัลและเกียรติบัตร สำหรับทีม
 • รางวัลที่ 3 โล่เกียรติยศ (มอบให้สถาบัน) ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมของรางวัลและเกียรติบัตร สำหรับทีม

ติดต่อสอบถาม

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ สมใจ : 084-999-5205
 • อาจารย์วรินทร์พิพัชร วัชรพงษ์เกษม : 080-059-9986
 • อาจารย์นิธินันท์ มาตา : 088-580-1240

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Information technology

Entry Fee: 
Deadline: 
17 Nov 2020 09:00 to 30 Nov 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.