^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "RILCA Logo Design Contest"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "RILCA Logo Design Contest"

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "RILCA Logo Design Contest" ชิงเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุและไม่จำกัดจำนวนผลงานที่ส่ง (ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 คนหรือ 1 ทีมสามารถส่งได้มากกว่า 1 ผลงาน)

คุณสมบัติของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 1. ตราสัญลักษณ์ต้องประกอบด้วยข้อความ “RILCA” หรือสัญลักษณ์ ที่สะท้อนถึงความเป็นสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย สามารถศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ของสถาบันฯ (https://lc.mahidol.ac.th/)
 2. ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ จะมีหรือไม่มีข้อความ “MU” หรือ “Research Institute for Languages and Cultures of Asia” ก็ได้
 3. ไม่จำกัดรูปแบบ และตัวอักษร (แบบอักษรและส่วนประกอบต่างๆ ในตราสัญลักษณ์ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธ์หรือสร้างสรรค์ขึ้นใหม่เท่านั้น)
 4. สีที่ใช้ในการออกแบบ คือ สีน้ำเงิน (Code : R0 G5 B88) เป็นหลัก
 5. ผลงานตราสัญลักษณ์ต้องสามารถนำไปใช้งานได้จริงกับสื่อสิ่งพิมพ์ สกรีนผ้า ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์อื่นๆ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งในรูปแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
 6. ผลงานต้องออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Adobe illustrator หรือ Adobe photoshop เท่านั้น
 7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบด้วยตัวเอง ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง เลียนแบบตราสัญลักษณ์ของบุคคลอื่น หรือนำผลงานของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด และผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องลงนามรับรองว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดนั้น เป็นผลงานที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ หากมีการกล่าวอ้างว่าผลงานนั้น มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเกิดความขัดแย้งทางลิขสิทธิ์ หรือละเมิดต่อกฎหมายในด้านต่างๆ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยที่สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 การสมัครและส่งผลงานตราสัญลักษณ์เข้าร่วมประกวด

 1. ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน ส่งพร้อมกับผลงานชิ้นนั้นๆ
 2. ผลงานจะต้องเป็นภาพสีอยู่ในพื้นกระดาษสีขาวขนาดเท่า A4 (1 ชิ้นงาน ต่อ 1 กระดาษ A4)
 3. ผลงานจะต้องส่งไฟล์ต้นฉบับของโปรแกรมที่ออกแบบ และไฟล์ภาพในรูปแบบนามสกุล .AI และ .JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ DPI พร้อมระบุ Code สีโหมด RGB (ไฟล์ที่ส่งมาต้องแก้ไขได้)
 4. ผลงานแต่ละแบบต้องมีไฟล์เอกสาร (Word) ประกอบคำอธิบายแนวคิดของแบบ รูปทรง สี และแรงบันดาลในการออกแบบ รวมถึง ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล ที่สามารถติดต่อได้สะดวกของผู้ส่งเข้าประกวด ตามแบบฟอร์มด้านล่าง
 5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกชิ้นต้องลงนามยินยอมมอบผลงานที่ส่งเข้าประกวดให้เป็นลิขสิทธิ์และ/หรือกรรมสิทธิ์ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยไม่เรียกร้องค่าลิขสิทธิ์และ/หรืออ้างสิทธิ์ใดๆ ในตราสัญลักษณ์นั้น ซึ่งสถาบันฯ มีสิทธิในการปรับแก้ดัดแปลง ผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไป
 6. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมประกวดไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี

กำหนดการและการส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO)

 1. การส่งผลงาน
  • ส่งผลงานด้วยตนเอง ได้ที่ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
  • ส่งผลงานทางอีเมล ได้ที่ rilca.mu@gmail.com
  • ส่งผลงานทางไปรษณีย์ ได้ที่ หน่วยประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 999ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
 2. วันสุดท้ายของการรับผลงานคือ วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563
  • การนำส่งด้วยตนเอง ต้องส่งก่อนเวลา 16.30 น.
  • การส่งทางอีเมลดูจากวันเวลาในการส่งอีเมล
  • การส่งทางไปรษณีย์ดูจากวันเวลาที่ประทับบนซองไปรษณีย์
 3. ประกาศผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ในวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 ทาง Facebook : RILCA, Mahidol University และ เว็บไซต์สถาบันฯ : https://lc.mahidol.ac.th

ติดต่อสอบถาม

 • คุณจิรวรรษ อรรฆยเวที นักประชาสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร
 • หมายเลขโทรศัพท์ 02-800-2308 ต่อ 3447
 • E-mail : rilca.mu@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณจิรวรรษ อรรฆยเวที / สถาบันวิจัยภาษาเเละวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

Deadline: 
17 Nov 2020 09:00 to 25 Dec 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.