^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรม มหาวิทยาลัยปทุมธานี "PTU Engineering Innovation Award 2020"

ประกวดนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรม มหาวิทยาลัยปทุมธานี "PTU Engineering Innovation Award 2020"

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัคเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรม มหาวิทยาลัยปทุมธานี "PTU Engineering Innovation Award 2020" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล

หัวข้อการประกวด
สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันหรือภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การปรับปรุงการทำงาน การทดแทนแรงงานคน การลดต้นทุน ความปลอดภัย หรือภารกิจเฉพาะทาง เช่น การจราจร การเกษตร การสำรวจ อื่น ๆ

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
นักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง 15 – 25 ปี กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับอาชีวะศึกษา และสายสามัญ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุม (ทีมละไม่เกิน 6 คน)

กำหนดการรับสมัคร

 • ส่งใบสมัครพร้อมแบบร่างเสนอโครงงาน ตั้งแต่บัดนี้ – 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563
 • ประกาศรายชื่อทีมที่ได้รับเลือกเข้าร่วมการแข่งขัน 30 ทีม วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563
 • ส่งไฟล์โปสเตอร์และ Powerpoint วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รอบการแข่งขัน 2 รอบดังนี้

 • การแข่งขันรอบแรก
  • วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-09.30 น.
   • ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องนำผลงานมาติดตั้งตามบูทที่มหาวิทยาลัยจัดให้
   • เพื่อให้ผู้ร่วมงานโหวตคะแนน
  • วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30-12.00 น.
   • ทีมเข้าแข่งขัน ที่ผ่านการคัดเลือก 30 ทีม นำเสนอผลงานพร้อมป้ายไวนิลตามบูทที่จัดแสดงต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เวลา 12.00-13.00 น.
   • พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 13.00 น.
   • ประกาศผลทีมเข้าแข่งที่ผ่านการคัดเลือกรอบ 10 ทีม สุดท้าย
   • พิธีมอบเกียรติบัตรทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน (ไม่ผ่านรอบแรก)
 • การแข่งขันรอบสุดท้าย
  • เวลา 13.00-15.30 น.
   • ที่มเข้าแข่งขัน ที่ผ่านการคัดเลือกรอบ 10 ทีมสุดท้าย นำเสนอผลงานพร้อม PowerPoint ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทีมละ 5 นาที
   • คณะกรรมการการตัดสินรวบรวมคะแนน
  • เวลา 15.30 -16.00  น.
   • ประกาศผลการแข่งขัน
   • พิธีมอบรางวัล โล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

การสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่

 • เว็บไซต์ http://engineering.ptu.ac.th/ptuengineering
 • เบอร์โทร 080-2672276
 • Email: ENGINEERING@PTU.AC.TH

คณะกรรมการตัดสินและเกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสินมาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในจำนวน 4 คนและภายนอกจำนวน 4 คน โดยพิจารณาตัดสิน จากเกณฑ์พื้นฐาน 6 ข้อดังต่อไปนี้ ได้แก่

 • ความเป็นนวัตกรรมที่ยังไม่เคยมีมาก่อน 20 คะแนน
 • เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
 • ความถูกต้องตามหลักวิชาการ 20 คะแนน
 • ความสมบูรณ์ของผลงาน (ผลงานใช้ได้จริง) 20 คะแนน
 • การนำเสนอ 10 คะแนน
 • ความเป็นไปได้ในการนำสู่เชิงพาณิชย์ 10 คะแนน

ติดต่อสอบถาม

 • เบอร์โทร 080-2672276
 • Email: ENGINEERING@PTU.AC.TH

ข่าวประชาสัมพันธ์ : อ.โกสินทร์ชัย แผ่วไธสง

Deadline: 
16 Oct 2020 09:00 to 14 Dec 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.