^ Back to Top

ประกวดวาดภาพสี หัวข้อ “แม่ที่ดีที่สุดของหนูเป็นอย่างไร”

ประกวดวาดภาพสี หัวข้อ “แม่ที่ดีที่สุดของหนูเป็นอย่างไร”

บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ขอเชิญนักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวะศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพสี หัวข้อ “แม่ที่ดีที่สุดของหนูเป็นอย่างไร” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม ๔๕,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

ประเภทการประกวด
๑. ระดับอนุบาล​​​​​ตั้งแต่ ๐-๕ ขวบ
๒. ระดับประถมศึกษา​​​​ตั้งแต่ ๐๖-๑๒ ปี
๓. ระดับมัธยมศึกษา-อาชีวะศึกษา​​​ตั้งแต่ ๑๓-๑๘ ปี

กำหนดระยะเวลา

 • โครงการเริ่มรับผลงานตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ จน ถึง ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓
 • ประกาศผลรางวัลในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
 • รับรางวัลในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
  ณ เลขที่ ๘๖ อาคารวินวินทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจัตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

ส่งผลงานที่

 • ฝ่ายบริหารโครงการ ชั้น ๑๐ เลขที่ ๘๖ อาคารวินวินทาวเวอร์
  ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
 • หรือ ทาง Email: Skymed.project@gmail.com

รางวัลการประกวด
๑. ระดับอนุบาล

 • รางวัลชนะเลิศ ​​ รับรางวัลทุนการศึกษา​ ๕,๐๐๐ บาท​ พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศลำดับ ๑ รับรางวัลทุนการศึกษา​ ๓,๐๐๐ บาท ​พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศลำดับ ๒ รับรางวัลทุนการศึกษา​ ๒,๐๐๐ บาท​ พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลความคิดสร้างสรรค์ รับรางวัลทุนการศึกษา​ ๒,๐๐๐ บาท ​พร้อมใบประกาศนียบัตร

๒. ระดับประถมศึกษา​​​

 • รางวัลชนะเลิศ ​​ รับรางวัลทุนการศึกษา​ ๕,๐๐๐ บาท​ พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศลำดับ ๑ รับรางวัลทุนการศึกษา​ ๓,๐๐๐ บาท​ พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศลำดับ ๒ รับรางวัลทุนการศึกษา​ ๒,๐๐๐ บาท ​พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลความคิดสร้างสรรค์ รับรางวัลทุนการศึกษา​ ๒,๐๐๐ บาท​ พร้อมใบประกาศนียบัตร

๓. ระดับมัธยมศึกษา-อาชีวะศึกษา​​

 • รางวัลชนะเลิศ ​​ รับรางวัลทุนการศึกษา​๑๐,๐๐๐ บาท ​พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศลำดับ ๑ รับรางวัลทุนการศึกษา​ ๕,๐๐๐ บาท​ พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศลำดับ ๒ รับรางวัลทุนการศึกษา​ ๓,๐๐๐ บาท​ พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลความคิดสร้างสรรค์ รับรางวัลทุนการศึกษา​ ๓,๐๐๐ บาท ​พร้อมใบประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/SkyMedCenter

Total Prize Money: 
45,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
18 Aug 2020 09:00 to 25 Sep 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.