^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “บอกรักแม่ให้สุดปัง”

ประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “บอกรักแม่ให้สุดปัง”

ชมรมสื่อดีดิจิทัล (D New Media) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “บอกรักแม่ให้สุดปัง” ในโครงการ Happy Mother’s Day ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อลดช่องว่างและเพิ่มสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว
 2. เพื่อปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรมเรื่องความกตัญญู ให้เกิดในใจเยาวชน
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน นิสิตนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมน่าอยู่ ด้วยการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์
 4. เพื่อเพิ่มพื้นที่สื่อสร้างสรรค์ ในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 • ผู้สมัครกาลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้จำกัด 1 ผู้สมัคร/ทีม ต่อ 1 ผลงานเท่านั้น

เกณฑ์การประกวด

 1. เนื้อหาหลักต้องเกี่ยวกับการนำเสนอวิธีการแสดงความรัก ต่อคุณแม่หรือผู้มีพระคุณที่เปรียบเสมือนมารดา โดยสื่อถึงความกตัญญูรู้คุณในพระคุณของมารดา บอกเล่าเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม และเกิดประโยชน์
 2. คลิปวิดีโอทั้งคลิป มีความยาวไม่เกิน 120 วินาที
 3. เพลงประกอบคลิปวิดีโอ ให้ใช้เพลงจากช่อง YouTube : D New Media ประกอบในผลงานด้วยความละเอียดของไฟล์ผลงานไม่ต่ำกว่า 720p (1280x720) ประเภทไฟล์ mp4 , mov , flv , wmv , mpg
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่จัดทำขึ้นใหม่สาหรับการประกวดฯ นี้เท่านั้น ไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลง ไม่เคยเผยแพร่ ไม่เคยส่งประกวดหรือได้รับรางวัลใดๆ และไม่เคยนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด มาก่อน

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครเข้าร่วมโครงการและส่งผลงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2563
 • ประกาศผลการคัดเลือกคลิปวิดีโอที่ผ่านเข้ารอบแรก ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563
 • ประกาศผลการคัดเลือกคลิปวิดีโอที่ผ่านเข้ารอบชิงรางวัลชนะเลิศ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563
 • ประกาศผลการตัดสินคลิปวิดีโอ รอบชิงรางวัลชนะเลิศ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563

รางวัลการประกวด

 1. รางวัลสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบแรก รับพวงกุญแจ Limited edition “บอกรักแม่ให้สุดปัง”
 2. รางวัลสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงรางวัลชนะเลิศ รับเสื้อแม่ลูก Limited edition “บอกรักแม่ให้สุดปัง”
 3. รางวัลสำหรับผู้ผ่านเข้ารอบตัดสินรอบชิงรางวัลชนะเลิศ รับพวงกุญแจและเสื้อแม่ลูก Limited edition “บอกรักแม่ให้สุดปัง” พร้อมรับทุนการศึกษาดังนี้
  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 5,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 4,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 2,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 1,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 500 บาท จานวน 5 รางวัล

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์

ติดต่อสอบถาม

 • ชมรมสื่อดีดิจิทัล (D New Media)
 • Website : www.dnewmedia.tv
 • www.facebook.com/dnewmedia72
 • โทรศัพท์ 06-3747-0720
  • กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคตะวันตก
   โทรศัพท์ 08-0549-5936, 06-1823-5364
  • ภาคอีสานล่าง ภาคตะวันออก
   โทรศัพท์ 06-1883-0606, 06-2780-1728
  • ภาคอีสานบน
   โทรศัพท์ 08-4400-8386, 08-3599-6201
  • ภาคเหนือ
   โทรศัพท์ 08-2678-7419, 09-2427-9560
  • ภาคใต้
   โทรศัพท์ 08-9596-4064, 08-2452-6428

ข่าวประชาสัมพันธ์ : D New Media

Total Prize Money: 
50,000 Baht
Deadline: 
15 Jul 2020 08:00 to 03 Aug 2020 23:59

Members Online

There are currently 0 users online.