^ Back to Top

แข่งขัน "PSU Hackathon : Health & Wellness"

แข่งขัน "PSU Hackathon : Health & Wellness"

สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา (P-SEDA) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  "PSU Hackathon : Health & Wellness" ชิงทุนพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาขัดความสามารถและสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่เข้าร่วมโครงการอีกทั้งยังสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ในการพัฒนาธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตและการนำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ

คุณสมบัติผู้สมัคร
ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ม.อ. และบุคคลทั่วไป มาร่วมกัน คิดค้นและพัฒนา Solution “ด้านการแพทย์ สุขภาพ สาธารณสุข และโภชนาการ”

Hackathon คืออะไร 
สำหรับคนที่มีไอเดียธุรกิจนวัตกรรมทางด้านการแพทย์ สุขภาพ สาธารณสุข และโภชนาการ มาเข้าร่วมแข่งขันพัฒนาไอเดียอย่างเข้มข้นให้เป็นผลิตภัณฑ์จริง ภายในระยะเวลา 3 วันเต็ม โดยผู้เชี่ยวชาญในแวดวงทางการแพทย์และสุขภาพ ซึ่งได้รับความร่วมมือกำหนดโจทย์ปัญหาจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่ และบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ที่จะคอยให้คำแนะนำ พร้อมทั้งความรู้ดี ๆ ตลอดทั้งงาน

กำหนดการ

 • รับสมัคร : วันนี้ – 7 สิงหาคม 2563 สมัครได้ที่ https://bit.ly/2W1NlR4
 • ประกาศรายชื่อ : 11 สิงหาคม 2563
 • Pre Hackathon : 21 สิงหาคม 2563
 • Hackathon : 22 – 23 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

เงื่อนไข

 1. รับสมัครเป็นทีม ทีมละ 3-5 คน
 2. ทีมผู้เข้าร่วมจะต้องเข้าร่วมตลอดทั้งโครงการ ตาม Timeline ดังนี้
  โครงการต่อเนื่อง สำหรับทีมที่ได้ไปต่อ
  • ทุนพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ 25,000 บาท/โครงการ
  • Coaching/Mentoring : กันยายน 2563
  • Site visit at SCG : ตุลาคม 2563
  • Pitching & Raise Fund : ตุลาคม 2563

ติดต่อสอบถาม

 • www.facebook.com/psuseda
 • 074-289350 พี่พลอย
 • 081-2766264 พี่นานา

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณฐิติรัตน์ หอจตุรพิธพร / อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Deadline: 
14 Jul 2020 09:00 to 07 Aug 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.