^ Back to Top

ประกวดออกแบบสินค้าที่ระลึก "Souvenir Design Contest: The splendid Journey of Thailand

ประกวดออกแบบสินค้าที่ระลึก "Souvenir Design Contest: The splendid Journey of Thailand

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสินค้าที่ระลึก "Souvenir Design Contest: The splendid Journey of Thailand ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 150,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ที่มา
การประกวดออกแบบนวัตกรรมสินค้าที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวจากทรัพย์สินทางปัญญาของ ททท. ที่เป็นไปเพื่อค้นหาแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ มาส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศไทย หลังสถานการณ์ Covid-19 คลี่คลาย โดยเป็นสินค้าที่มีความเหมาะสมในการจัดจำหน่ายเป็นของที่ระลึกตามสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาค หรือร้านค้าในสนามบินต่าง ๆ สำหรับต้อนรับการกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทย ภายหลังสถานการณ์ Covid-19 ที่มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ผลงานต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ และเป็นที่น่าประทับใจ จนทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินึกถึง และอยากกลับมาเที่ยวซ้ำ

คุณสมบัติผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด

 1. "นวัตกรรมสินค้าที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว" ในการประกวดครั้งนี้ ต้องประกอบด้วยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว ที่มีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว ที่ผลิตหรือจำหน่ายอยู่แล้ว หรือ เป็นไอเดีย/ความคิดใหม่ที่มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้
  • เป็นโมเดลธุรกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว ที่มีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว ที่ผลิตหรือจำหน่ายอยู่แล้ว หรือเป็นไอเดีย/ความคิดใหม่ที่มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้
   * ทั้งนี้หากเป็นผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารอบสุดท้ายจำนวน 8 ผลงาน จะต้องนำผลิตภัณฑ์จริงมานำเสนอในวันตัดสินการประกวด
 2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีแนวคิด (Concept) ภายใต้แบรนด์ Amazing Thailand (ที่มีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวไทย) ของ ททท.
 3. กรณีเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึก ต้องประกอบด้วยตราสัญลักษณ์ Amazing Thailand ของ ททท. โดยมีขนาดไม่น้อยกว่า 30 มิลลิเมตร และห้ามมิให้มีการปรับองค์ประกอบหรือสีของตราสัญลักษณ์
 4. เป็นผลงานที่สื่อถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่โดดเด่นและเข้าถึงง่าย และสื่อถึงการส่งเสริม Health & Well-Being
 5. ต้องมีความเหมาะสมในการจัดจำหน่ายเป็นของที่ระลึก สำหรับต้อนรับการกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทย ภายหลังสถานการณ์ Covid-19 คลี่คลาย
 6. หากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีหรือจำหน่ายอยู่แล้ว และผู้เข้าร่วมประกวดนำมาพัฒนาต่อยอด จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ว่าสามารถนำมาเข้าร่วมประกวดในโครงการได้ (แนบแบบฟอร์มยินยอมให้นำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมแข่งขัน)
 7. หากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบโดยผู้เข้าร่วมประกวดแล้วไปจ้างผู้อื่นผลิต จำเป็นต้องมีหนังสือสัญญาจ้างผลิต ที่ระบุให้สิทธิความเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของผู้เข้าร่วมประกวด (แนบหนังสือสัญญาจ้างผลิต)
 8. ไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
 9. เป็นผลงานที่ไม่เคยเข้าประกวด
 10. ถ้ามีผลิตภัณฑ์จริงสามารถนำส่งมาประกอบการพิจารณาได้

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครเข้าร่วมโครงการและส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2563 ทาง URL: https://forms.gle/9qvFbph97Mwut62F8
 • ประกาศผลรอบแรกวันที่ 10 สิงหาคม 2563

ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา

 • สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวดเป็นของผู้เข้าร่วมประกวดหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์เดิม เว้นแต่ผลงานที่ผ่านการคัดเลิือกให้รับรางวัล จำนวน 5 ผลงาน ผู้ได้รับรางวัลต้องโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ททท.
 • หากมีการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานที่ผ่านการคัดเลิือกให้รับรางวัล จำนวน 5 ผลงาน ผู้เข้าร่วมประกวดจะได้รับสิทธิมีชื่อเป็นผู้สร้างสรรค์ หรือผู้ประดิษฐ์ในผลงานดังกล่าว
 • ผู้เข้าร่วมประกวดที่ได้รับสิทธิมีชื่อเป็นผู้สร้างสรรค์หรือผู้ประดิษฐ์ในผลงานดังกล่าว มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ในกรณีที่ผลงานถูกนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ในสัดส่วนตามแต่ตกลงกันกับ ททท.

เงินรางวัล

 • รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 100,000 บาท และประกาศนียบัตร
 • รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท และประกาศนียบัตร
 • รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท และประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/AmazingThailand

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณจินต์จุฑา มนวรรธน์

Total Prize Money: 
150,000 Baht
Deadline: 
08 Jul 2020 09:00 to 31 Jul 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.