^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอของนักศึกษา 2020 "SOCIAL RESPONSIBILITY"

ประกวดคลิปวิดีโอของนักศึกษา 2020 "SOCIAL RESPONSIBILITY"

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอของนักศึกษา 2020 "SOCIAL RESPONSIBILITY" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 25,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 2. เพื่อเป็นการยกย่องชื่นชมนักศึกษาที่มีผลงานสร้างสรรค์และเป็นที่ยอมรับของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่อสาธารณชน

คุณสมบัติทีมผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ผู้ส่งผลงานต้องเป็นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 2. เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดคณะวิชา
 3. ทีมผู้สมัครเข้าประกวดไม่เกิน 5 คน ต่อ 1 ทีม

ข้อกำหนดการส่งผลงาน

 1. สร้างสรรค์คลิปวิดีโอ ในหัวข้อ นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย ทำอะไรเพื่อสังคม ?
 2. ความยาวของคลิปวิดีโอ ไม่เกิน 3 นาที
 3. มีความละเอียดไฟล์ ไม่น้อยกว่า 720 P (1280 x 720 PX) หรือ Full HD 1080 P (1920 x 1080 PX) ไฟล์นามสกุล MP4 หรือ MOV
 4. ไม่จำกัดเทคนิคในการถ่ายคลิปวิดีโอ

กติกาและเงื่อนไข

 1. ผลงานของนักศึกษาที่ส่งเข้าประกวดจะต้องได้รับการกลั่นกรองจากสถาบันต้นสังกัด และมีหนังสือรับรองโดยแนบเอกสารมาพร้อมกับชิ้นงานแบบไฟล์ electronic
 2. ผลงานของนักศึกษาที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานใหม่ ซึ่งไม่เป็นการคัดลอกหรือดัดแปลงผลงานของผู้อื่น
 3. ผลงานของนักศึกษาที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยเผยแพร่ ส่งประกวดหรือได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน
 4. ผลงานของนักศึกษาที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีลักษณะลบหลู่ ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต้องไม่สร้างความแตกแยก รวมถึงต้องไม่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติคุณ ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง อีกทั้งผลงานจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน
 5. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิตผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการกระทำผิดเกี่ยวกับพรบ.คอมพิวเตอร์ มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ในการกระทำที่ผิดกฎหมาย
 6. กรณีที่ต้องมีการเลือกใช้เพลงประกอบผลงาน ผู้ส่งผลงานจะต้องขออนุญาตต่อเจ้าของลิขสิทธิ์ เพลงนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 7. ผลงานของนักศึกษาที่ส่งเข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกถือเป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม

การรับสมัครและวิธีส่งผลงาน

 1. สมัครเข้าร่วมโครงการโดยมีเอกสารหลักฐานการสมัคร : หนังสือรับรองผลงานของนักศึกษาจากสถาบันต้นสังกัด
 2. การส่งผลงาน
  1. ส่งผลงานมาที่อีเมลล์ : clip2020@hu.ac.th
  2. โดยให้อัพโหลดคลิปผลงานผ่าน Google Drive หรือ YouTube ของท่าน พร้อมทั้งให้กำหนดชื่อคลิปวิดีโอภายใต้ชื่อหัวข้อการประกวด จากนั้นนำส่ง Link พร้อมชื่อผลงาน และรายชื่อผู้สมัคร (กรณีสมัครเป็นทีม ระบุชื่อทีม) พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ มาในอีเมลล์
  3. หัวข้ออีเมล์ โปรดระบุดังนี้ : ชื่อสถาบัน / หัวข้อการประกวด / ชื่อผู้ส่ง-ชื่อทีม / ชื่อผลงาน
   ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถนำคลิปที่เป็นผลงานที่ส่งเข้าประกวดอัพโหลดขึ้น YouTube เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ได้ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

กำหนดส่งผลงาน

 • ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2563 ที่อีเมลล์ : clip2020@hu.ac.th
 • ประกาศผล วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ผ่านทาง เว็บไซต์สมาคมสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • พิธีมอบรางวัลทุนการศึกษาพร้อมใบเกียรติบัตรและนำเสนอผลงานที่ชนะการประกวด วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ในงานวันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆ ละ1,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ
ผลงานที่ได้รับรางวัล จะถือเป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สามารถนำไปใช้ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้

ติดต่อสอบถาม
อีเมลล์ : clip2020@hu.ac.th

Total Prize Money: 
25,000 Baht
Deadline: 
15 Jun 2020 09:00 to 30 Jun 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.