^ Back to Top

ประกวดผลงานนวัตกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หัวข้อ "สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)"

ประกวดผลงานนวัตกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หัวข้อ "สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)"

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หัวข้อ "สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 1,710,000 บาท

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. เป็นการประกวดประเภททีม ประกอบด้วย เยาวชนแกนนำ 5 คน ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน ในแต่ละสถานศึกษา โดยมีผู้บริหารรับรองในใบสมัคร
 2. การประกวดแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา และ ระดับอุดมศึกษา

ทั้งนี้ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้ง 2 ระดับต้องผ่านการคัดเลือกแนวคิดและแผนงานในระดับภูมิภาคก่อน จึงจะมีสิทธิได้รับการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

กติกาการประกวด

 1. หัวข้อการประกวด คือ “สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) โดยมีรูปแบบการนำเสนอแนวคิดและแผนงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น หนังสั้น ภาพวาด บทเพลง สื่อโฆษณา/ Clip Video การแสดง เป็นต้น
 2. แนวคิดและแผนงานมีความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4
 3. รูปแบบการนำเสนอแนวคิดและแผนงาน ต้องมีเนื้อหาที่มีความเหมาะสม ไม่มีความรุนแรง ไม่สื่อในทางเลือกปฏิบัติ สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) ลามกอนาจาร ส่อเสียด หรือหมิ่นบุคคล องค์กรและสถาบันต่าง ๆ
 4. ผู้สมัคร 1 ทีม สามารถส่งและนำเสนอแนวคิดและแผนงานได้ 1 ผลงานเท่านั้น

หลักเกณฑ์การตัดสิน

 1. การคัดเลือกแนวคิดและแผนงานในระดับภูมิภาค
  • สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกระดับภูมิภาค จำนวน 70 แห่ง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตัดสิน จะได้รับเงินรางวัล แห่งละ 20,000 บาท
  • เข้ารับการอบรมหลักสูตร “สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน” ผ่านทาง Video Conference / ช่องทางออนไลน์อื่น ๆ เป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมง ตามวันเวลาที่กำหนด
 2. การคัดเลือกผลงานนวัตกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของสถานศึกษา โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ถือเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลาในการสมัครเข้าร่วมโครงการและพิจารณาผลงาน

 1. รับสมัคร ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 ขยายเวลาไปถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
 2. ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษา วันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2563 วันที่ 4 สิงหาคม 2563
 3. อบรมหลักสูตร “สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน” ให้แก่สถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ระหว่างวันที่ 10 – 13 กรกฎาคม  2563 วันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2563
 4. สถานศึกษาดำเนินงานตามแนวคิดและแผนงานที่ได้เสนอไว้ ระหว่างวันที่ 14 – 31 กรกฎาคม 2563 วันที่ 9 - 31 สิงหาคม 2563
 5. นำเสนอผลงานนวัตกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนที่ส่งเข้าประกวด วันที่ 1 - 15  สิงหาคม  2563 วันที่ 1 กันยายน 2563
 6. คณะกรรมการตัดสินผลงานโดยความเห็นชอบของ กสม. และประกาศผล วันที่ 1  กันยายน  2563 วันที่ 9 กันยายน 2563
 7. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) จัดพิธีมอบรางวัลแก่เยาวชนแกนนำ และครูพี่เลี้ยง/อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับรางวัล วันที่ 10 กันยายน 2563

รางวัลการประกวด

 

 1. ระดับมัธยมศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ  จำนวน 1 รางวัล ประกอบด้วย โล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 6 รางวัล ประกอบด้วย โล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 7 รางวัล ประกอบด้วย โล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท
  • รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล ประกอบด้วย เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 25,000 บาท
 2. ระดับอุดมศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ  จำนวน 1 รางวัล ประกอบด้วย โล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 6 รางวัล ประกอบด้วย โล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 7 รางวัล ประกอบด้วย โล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท
  • รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล ประกอบด้วย เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 25,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน

 • โทรศัพท์ 0 2141 3924, 0 2141 1992, 0 2141 3926
 • มือถือ 08 1375 6294, 08 1428 1356, 06 5619 5915

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณนิภาวรรณ แก้วแสนทิพย์ (ผู้ประสานงาน) / กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

Deadline: 
19 May 2020 09:00 to 31 Jul 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.