^ Back to Top

ประกวด “จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 42” ประจำปี 2563

ประกวด “จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 42” ประจำปี 2563

มูลนิธิบัวหลวง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 42” ประจำปี 2563 ชิงเงินรางวัล พร้อมทุนสำหรับไปทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ

ประเภทของงานจิตรกรรม
ประเภทจิตรกรรมที่จัดประกวดมี 3 ประเภท ได้แก่

 1. จิตรกรรมไทยแบบประเพณี
  เป็นงานจิตรกรรมที่มีกระบวนการสร้างสรรค์ แนวความคิด กลวิธี การเขียนด้วยสีฝุ่น และการเตรียมพื้นแบบโบราณ และเรื่องราวเนื้อหาสาระที่ดำรงภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ของงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี
 2. จิตรกรรมไทยแนวประเพณี
  เป็นงานจิตรกรรมที่มีกระบวนการสร้างสรรค์ แนวความคิด กลวิธี และ เรื่องราวเนื้อหาสาระที่ดำรงภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ของงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณีมาพัฒนา สร้างสรรค์ใหม่ให้เข้ากับสมัยนิยม
 3. จิตรกรรมร่วมสมัย
  เป็นงานจิตรกรรมที่มีกระบวนการสร้างสรรค์ แนวความคิด กลวิธี และเรื่องราวเนื้อหาสาระที่มีการแสดงออกอย่างอิสระเสรี

หลักเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด

 • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดคนละไม่เกิน 3 ภาพ โดยต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยเข้าร่วมแสดงในการประกวดผลงานศิลปกรรมที่ใดมาก่อน และเป็นผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง
 • งานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะโดยรวมเป็น 2 มิติ มีขนาดผลงานไม่เกิน 150x200 ซม. และติดอุปกรณ์ให้ครบถ้วน พร้อมที่จะนำขึ้นแขวนแสดงในงานนิทรรศการได้ น้ำหนักรวมกรอบไม่เกิน 40 กิโลกรัม
 • แนบประวัติส่วนตัวพร้อมชื่อ-ที่อยู่ของผู้ส่งผลงาน รวมทั้งกรอกรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับงานจิตรกรรม ลงในแบบฟอร์มที่กำหนดให้ ติดไว้ด้านหลังของงานที่ส่งเข้าประกวด

เวลาและสถานที่ในการส่งผลงานเข้าประกวด

 • กำหนดส่งผลงานระหว่างวันเสาร์ที่ 9 ถึงวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 เลื่อนเป็นวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00–16.00 น. วันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2563 ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม ชั้น 29 หรือสอบถามได้ที่ โทร. (66) 0 2230 2560
 • คัดเลือกและตัดสินผลงานในวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 โดยจะประกาศผลการตัดสินทางเว็บไซต์ธนาคาร www.bangkokbank.com และเว็บไซต์หอศิลป์ฯ www.queengallery.org โดยจะมีพิธีมอบรางวัลและงานนิทรรศการประมาณเดือนสิงหาคม 2563 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ ถ.ราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ

รางวัลการประกวด

 • ประเภทจิตรกรรมไทยแบบประเพณี
  • รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง เงินรางวัล 200,000 บาท และทุนสำหรับไปทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ
  • รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง และเงินรางวัล 150,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง และเงินรางวัล 100,000 บาท
 • ประเภทจิตรกรรมไทยแนวประเพณี
  • รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง เงินรางวัล 200,000 บาท และทุนสำหรับไปทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ
  • รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง และเงินรางวัล 150,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง และเงินรางวัล 100,000 บาท
 • ประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย
  • รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง เงินรางวัล 200,000 บาท และทุนสำหรับไปทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ
  • รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง และเงินรางวัล 150,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง และเงินรางวัล 100,000 บาท

หมายเหตุ

 • คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินรางวัลสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาที่จะเพิ่มหรืองดรางวัลใดก็ได้ตามแต่เห็นสมควร
 • งานจิตรกรรมที่ได้รับรางวัลทุกประเภทเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิบัวหลวง และมูลนิธิฯ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
 • ขอรับผลงานคืนได้ที่ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม ชั้น 29 โดยติดต่อขอรับผลงานที่ไม่ได้ร่วมแสดงนิทรรศการคืนได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2563 โทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้าได้ที่ (66) 0 2230 2560 หากไม่มารับผลงานคืนภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าเจ้าของผลงานสละสิทธิ์ในการรับผลงานคืน และยินดีมอบผลงานให้มูลนิธิฯ ดำเนินการตามเห็นสมควร สำหรับผลงานที่ได้ร่วมแสดง ทางมูลนิธิจะแจ้งให้ทราบภายหลังเมื่อจบนิทรรศการจิตรกรรมสัญจร

ติดต่อสอบถาม
Facebook : มูลนิธิบัวหลวง

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

Deadline: 
11 Jul 2020 09:00 to 12 Jul 2020 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.