^ Back to Top

ประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2563

ประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2563

คุรุสภา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2563 หัวข้อ “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่าวม 250,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อรณรงค์ให้เห็นคุณค่าของครู และสํานึกในพระคุณของครู
 2. เพื่อเป็นเวทีในการแสดงออกถึงความรัก และระลึกถึงพระคุณครู
 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดงานวันครู

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 1. ประชาชนทั่วไป
 2. ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นทีม ทีมละ 3 - 5 คน

ประเภทการประกวด

 1. ประกวดสปอตวิทยุวันครู
 2. ประกวดสปอตโทรทัศน์วันครู

หลักเกณฑ์การประกวด

 1. หัวข้อในการประกวด “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย”
 2. ไม่จํากัดรูปแบบและเทคนิคในการนําเสนอ
 3. ความยาว 0.30 - 1.00 นาที
 4. สามารถส่งเข้าประกวดได้ประเภทละ 1 ผลงานเท่านั้น

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 
 • ประกาศผลให้ทราบภายในเดือนธันวาคม 2562

รางวัลการประกวด

 1. สปอตวิทยุวันครู มี 5 รางวัล ประกอบด้วย
  • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ จํานวน 2 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
  • รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
 2. สปอตโทรทัศน์วันครู มี 5 รางวัล ประกอบด้วย
  • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ จํานวน 2 รางวัล รางวัลละ 35,000 บาท
  • รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสื่อสารองค์กร
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2282 2743

Total Prize Money: 
250,000 Baht
Deadline: 
23 Nov 2019 09:00 to 20 Dec 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.