^ Back to Top

ประกวดในโครงการสิ่งประดิษฐ์ "Go Further Innovator Scholarship 2019"

ประกวดในโครงการสิ่งประดิษฐ์ "Go Further Innovator Scholarship 2019"

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด และ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ขอเชิญนักเรียน-นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการสิ่งประดิษฐ์ "Go Further Innovator Scholarship 2019" หัวข้อ เทคโนโลยีเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน (ROAD SAFETY) ชิงทุนการศึกษารวม 760,000 บาท

วัตถุประสงค์โครงการ 

 1. เพื่อสานต่อโครงการทุนการศึกษา เป็นปีที่ 5
 2. เพื่อสะท้อนบทบาทของแบรนด์ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชนไทยให้เท่าทันเทคโนโลยี
 3. สนับสนุนเยาวชนไทยให้มีเวทีความคิดสร้างสรรค์ สร้างประสบการณ์ และนำความรู้มาปรับใช้

ระดับการประกวด

 1. ระดับอาชีวะศึกษา
 2. ระดับอุดมศึกษา

กติกาการเข้าร่วมกิจกรรมประกวด 

 1. กำลังศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ทั้งระดับ ปวช. / ปวส. /อุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรี) จากทั่วประเทศ
 2. สามารถส่งผลงาน ได้ทั้ง แบบเดี่ยว, แบบคู่ หรือ แบบทีม
 3. โครงงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมดูแล และลงนามรับรองยืนยันลิขสิทธิ์
 4. ต้องเป็นโครงงานสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นใหม่ หรือมีการประยุกต์ต่อยอด และเป็นโครงงานที่สามารถมองเห็นการพัฒนาให้เป็นจริงได้ ตอบโจทย์หัวข้อ และต้องไม่ซ้ากับผลงานที่ได้รางวัลในปีที่ผ่านมา
 5. ผู้ส่งผลงานสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร Ford Go Further Innovator Scholarship 2019 ผ่าน
  • Facebook : ฟอร์ด
  • Facebook : TVBurabha ทีวีบูรพา
  • Facebook : สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน – PDA
 6. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารโครงงานสิ่งประดิษฐ์ (ที่ได้รับการตรวจสอบและการลงนามรับรองจาก อาจารยที่ปรึกษาของทีมแล้ว) มาทางไปรษณีย์ที่
  บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด เลขที่246/8 ซอย โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
  วงเล็บมุมซอง (Go Further Innovator Scholarship 2019)
  • พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลสำรองมาที่ event@tvburabha.com
  • เปิดรับเอกสารโครงงานตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน -31 ตุลาคม 2562 (ยึดตามตราประทับ ไปรษณีย์)

ระยะเวลา
เปิดรับเอกสารโครงการตั้งแต่วันที่ วันที่ 15 กันยายน -31 ตุลาคม 2562
(ยึดตามตราประทับไปรษณีย์)

รางวัลการประกวด

 • ระดับอาชีวะศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ
   • ทีมนักศึกษา: ทุนการศึกษา มูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
   • สถาบันการศึกษา : ทุนพัฒนาโครงงาน มูลค่า 100,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ 18 ทุน
   • ทีมนักศึกษา: 9 ทุนการศึกษา มูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   • สถาบันการศึกษา : 9 ทุนพัฒนาโครงงาน มูลค่า 10,000 บาท 
 • ระดับอุดมศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ 2 ทุน
   • ทีมนักศึกษา: ทุนการศึกษา มูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
   • สถาบันการศึกษา : ทุนพัฒนาโครงงาน มูลค่า 100,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ 18 ทุน
   • ทีมนักศึกษา: 9 ทุนการศึกษา มูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   • สถาบันการศึกษา : 9 ทุนพัฒนาโครงงาน มูลค่า 10,000 บาท 

ติดต่อสอบถาม

 • คุณสุดาพร เผ่ากล้า (หล่าน) โทรศัพท์ 0-2158-6122 ต่อ 616 , มือถือ 083-6691417
 • โทรสาร 0-2158-6141
 • Email : event@tvburabha.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Phaijittra Rueannark

Total Prize Money: 
760,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
15 Sep 2019 09:00 to 31 Oct 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.